Nya på­ven som den gam­la

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - HBL

Pa­o­lo Sor­ren­ti­nos dra­ma­se­rie hand­lar om den nya ti­dens på­ve (Ju­de Law, bil­den), som än­då är som den gam­la ti­dens på­ve. ”Allt som var öp­pet är hä­dan­ef­ter stängt”.

”Sor­ren­ti­no fyl­ler sin på­ve­så­pa med vac­ker de­sign, sur­re­a­lis­tiskt bild­språk, dröm­se­kven­ser och rapp di­a­log, allt otro­ligt vac­kert fil­mat. Pre­mis­sen är hu­vud­lös och där­för bå­de ro­lig och kitt­lan­de. Pro­ble­met är att den på inga vis känns tro­vär­dig”, skrev Mar­ti­na Mo­li­is-Mell­berg när HBO­se­ri­en The Young Po­pe från 2016 sän­des förs­ta gång­en för­ra som­ma­ren.

Den tio­de­la­de se­ri­en sänds i re­pris i kväll och i mor­gon kväll, fem av­snitt per kväll. Där­ef­ter sänds ett av­snitt var­je fre­dag un­der som­ma­ren. Yle Te­e­ma 23.05

FO­TO: GI­AN­NI FIORITO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.