TED WAL­LIN - EN LE­VAN­DE LEGEND I PARGAS

Art bank är Pargas mest spek­ta­ku­lä­ra gal­le­ri och upp­le­vel­se som satsar på ett an­norlun­da kon­cept med kva­li­tet och in­te kvan­ti­tet som led­ord. Här hit­tar du bå­de äk­ta hand­gjor­da num­re­ra­de Sal­va­dor Dalí-möb­ler och di­to gjor­da i hans an­da. Allt är till sa­lu f

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

Vid gå­ga­tan i Pargas cent­rum hit­tar man gal­le­ri Art Bank och grun­da­ren och ent­re­pre­nö­ren Ted Wal­lin.

– Det är så många som kla­gar på att ing­et hän­der i Pargas. Jag vill in­te va­ra en av dem ut­an har valt att gö­ra själv obe­ro­en­de vad som hän­der el­ler in­te hän­der runt om­kring.Pargas är ett trev­ligt stäl­le och jag vill bi­dra med det jag kan, sä­ger Ted Wal­lin.

Al­la i Pargas kän­ner till Ted Wal­lin och gal­le­ri­ets spek­ta­ku­lä­ra fö­re­mål på ett el­ler an­nat sätt.

–Visst är det en med­ve­ten risk jag tar då jag sa­lu­för mi­na dyr­gri­par.Jag vet att Par­gas­bor­na in­te kö­per mi­na gre­jer. Men nog har de hit­tat till gal­le­ri­et,de häm­tar si­na gäs­ter till oss vil­ket är fan­tas­tiskt trev­ligt.Det finns myc­ket an­nat i Pargas ock­så trots att det in­te görs så myc­ket vä­sen av det.

Förutom Art Bank har Wal­lin även ett bygg­pro­jekt Art­HOUSE på gång, mer om det på föl­jan­de si­da.Wal­lin har sam­lat Dalí i över tret­tio år.

– Jag är nu väl­digt iv­rig att få igång för­sälj­ning­en av vå­ra uni­ka hand­gjor­da möb­ler som görs i Sal­va­dor Dalís an­da, de fås på be­ställ­ning.

Gal­le­ri­et är byggt som Sal­va­dor Dalís hem och det finns un­ge­fär 80 oli­ka fö­re­mål av Dalí samt kva­li­ta­tiv in­hemsk och ut­ländsk konst.Art Bank har be­sö­ka­re från he­la värl­den och som­ma­ren är gi­vet­vis hög­sä­song.

DALÍ-MID­DA­GAR

På Art Bank ar­ran­ge­ras fort­sätt­nings­vis pri­va­ta Sal­va­dor Dalíin­spi­re­ra­de mid­da­gar med mat och vin en­ligt Dalís kok- och vin­bok. Mid­da­gen tar fy­ra till sex tim­mar och kos­tar 2500 eu­ro för tio per­so­ner.

– Som kock fun­ge­rar Chef de Ro­tis­seur Kjell Gustafs­son som an­vän­der lo­ka­la rå­va­ror i me­nyn.

Till mid­da­gar­na lätTedWal­lin gö­ra en upp­sätt­ning spän­nan­de be­stick i sam­ma Dalí-an­da som res­ten av de­ko­ren i gal­le­ri­et. Pris­be­lön­ta smyc­kes­de­sig­nern Mat­ti Hy­vä­ri­nen från St Karins för­verk­li­ga­de idén.

– Sorg­ligt nog gick Hy­vä­ri­nen bort i vint­ras så det finns ba­ra en upp­sätt­ning be­stick.Vi var gam­la vän­ner så sor­gen är stor.

Be­stic­ken är hand­gjor­da av äk­ta guld och sil­ver och finns en­dast i en upp­sätt­ning med nio be­stick. För­rätt, varm­rätt, sked, fisk­kniv och kom­bi­ne­rad ef­ter­rätts­sked och -gaf­fel.

– Det är nu den en­da i värl­den,den som be­stäl­ler mid­da­gen får be­stäm­ma om han el­ler hon an­vän­der dem själv el­ler för­ä­rar nå­gon av si­na gäs­ter. Det är in­te er­go­no­mi ut­an es­te­tik i be­stic­ken.

BRACELLI LAMP

6.200 €

CAJONES TABLE LAMP

3.224 €

MULETAS LAMP

3.844 €

RINOCERONTICO

KNOB

2.135 €

Fo­to: Peg­gy Wal­lin

Art Banks grun­da­re och Sal­va­dor Dalí-en­tu­si­as­ten Ted Wal­lin sit­ter in­te och gnäl­ler ut­an väl­jer att själv kav­la upp är­mar­na då det be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.