Art­HOUSE - Pargas får unikt hus­pro­jekt

Allt bör­ja­de med att Yles tv-pro­gram ”Kau­pung­it uu­sik­si” kom till Pargas år 2014 för att vi­sio­ne­ra och för­nya stads­bil­den. Art Banks konst­sam­la­re Ted Wal­lin var in­te sen at hop­pa på och in­vol­ve­ra­de ar­ki­tekt­by­rå Stu­dio Pu­isto. I da­gar­na bor­de bygg­lo­vet god

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

– Ted Wal­lin, som är bygg­her­re och störs­ta de­lä­ga­re till tomten, är eld och lå­gor över att pro­jek­tet.

– Så fort vi får bygg­lo­vet på­bör­jas riv­nings­ar­be­tet av det gam­la hu­set som står på tomten. Det är i så då­ligt skick så den en­da ut­vä­gen är att ri­va.

Tomten lig­ger på pa­rad­plats i bör­jan på gå­ga­tan.Wal­lin har va­rit ak­tivt med i pla­ne­ring­en se­dan star­ten av pro­jek­tet till­sam­mans med ar­ki­tekt­by­rå Stu­dio Pu­isto vars works­hop-kol- lek­tiv stått för själ­va rit­ning­ar­na.

– Bygg­na­den är verk­li­gen an­norlun­da och det är he­la grund­tan­ken och idén.Vi har för­sökt få den att stic­ka ut bå­de från fa­sa­den och in­vän­digt, sä­ger ar­ki­tekt Samp­sa Pal­va på Stu­dio Pu­isto.

Fa­sa­den har inga egent­li­ga föns­ter ut­an glas­väg­gar så att af­färs­ut­rym­men på bot­ten­plan skil­jer sig från de öv­ri­ga.På ga­tu­ni­vå finns tre af­färslo­ka­ler och i vå­ning­en ovan­för, samt vindsvå­ning­en, är pla­ne­rat 21 bo­stä­der. I käl­la­ren blir par­ke­rings­hus och för­råd.

ETT LYFT FÖR PARGAS

Själ­va bygg­ar­be­tet på­bör­jas ti­di­gast i sep­tem­ber och bygg­na­den kan då stå klar till jul 2019.

– Mark­nads­fö­ring­en och för­sälj­ning av bo­stä­der på­bör­jas di­rekt då vi fått bygg­lo­vet, be­rät­tar Ted Wal­lin.

Bo­stä­der­na är öpp­na hel­he­ter där ägar­na själ­va kan på­ver­ka där de vill ha mel­lan­väg­gar.Ter­ras­ser och bal­kong­er finns runt he­la bo­sta­den och al­la har ba­stu.Var det ett krä­van­de pro­jekt? – Ja, med tan­ke på den cen­tra­la plat­sen. Så till vi­da att man mås­te ta i be­ak­tan­de om­kring­va­ran­de bygg­na­der och för­stås dis­ku­te­ra och sam­ar­be­ta med sta­den. Med tan­ke på stor­le­ken på hu­set så kräv­des det mer pla­ne­ring än i nor­ma­la fall. Men det här är ju in­te ett nor­malt hus, sä­ger ar­ki­tekt Pal­va med ett skratt.

– Det har på al­la vis va­rit ett ro­ligt och in­tres­sant pro­jekt. In­spi­ra­tio­nen kom­mer från Gau­di men in­te är det ju li­ka­dant, kon­sta­te­rar Pal­va.

Hu­set kom­mer att be­ty­da myc­ket för Pargas.

– Det är ett myc­ket vik­tigt pro­jekt för he­la Pargas. Ser­vicen är nu kon­cen­tre­rad längs om­farts­vä­gen och det så kal­la­de gam­la cent­rum har tyst­nat.Det här kom­mer att ge en nytänd­ning för gå­ga­tan och det lö­nar sig verk­li­gen att ut­veck­la kvar­te­ren run­tom­kring. Jag tror at and­ra fas­tig­hets­ä­ga­re kom­mer att vak­na och få in­spi­ra­tion till ut­veck­ling.Man mås­te få drag­kraf­ten till­ba­ka till det hi­sto­ris­ka cent­rum, sä­ger Samp­sa Pal­va.

Ted Wal­lin och Stu­dio Pu­istos ge­men­sam­ma hus­pro­jekt Art­HOUSE i Pargas kan stå klart re­dan till jul 2019 om allt går som det ska.

Stu­dio Pu­isto

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.