Por­tu­gal mot Spa­ni­en är fre­dags­kväl­lens giv­na pär­la i VM

Hufvudstadsbladet - - Vm I Fotboll - JO­NAS VON WENDT

Kl. 15 i Je­ka­te­rin­burg.

En­ligt trä­na­ren Hector Cu­per kan Mo­ha­med Sa­lah spe­la från start i pre­miä­ren. Men ock­så med Li­ver­pools su­per­stjär­na är Egyp­ten ut­ma­na­re mot Uru­gu­ay som bå­de har en so­lid de­fen­siv och en fruk­tad of­fen­siv.

Och vem vet? Kanske det ba­ra är en krigs­list från Cu­pers si­da att sä­ga så här?

Egyp­ten kan gå in för att stänga mat­chen och se till att Uru­gu­ay in­te kom­mer åt att stäl­la om snabbt. Sen gäl­ler en en­kel de­vis att få bol­lar upp på Sa­lah.

Ve­te­ran­trä­na­ren Hector Cu­per om nå­gon kan det här med att or­ga­ni­se­ra en kol­lek­tiv de­fen­siv. Kan bli en över­ras­kan­de job­big af­ton för Su­a­rez & Co. Tips: 0–1.

Kl. 18 i S:t Pe­ters­burg.

Sky­hög in­sats då det seg­ran­de la­get tar ett li­tet steg mot avan­ce­mang i en sten­tuff grupp. Bå­da vet vad som gäl­ler, in­tres­sant att se hur det tar sig ut­tryck rent spel­mäs­sigt. Re­mi du­ger in­te för nå­gon­de­ra.

Iran har en rik­tigt bra trupp på be­nen. Det finns mäng­der av klas­spe­la­re. De­fen­si­ven kom­mer först. Då man vin­ner boll för­sö­ker man snabbt få läd­ret till Saeid Eza­to­la­hi som är dy­na­mon i Irans spel. På topp lu­rar Ru­bin Ka­zans Sar­dar Az­moun. An­fal­la­rens snitt i lands­la­get lig­ger på över 0,7 mål per match.

Ma­roc­kos främs­ta va­pen är la­gets bild­skö­ne lands­lagsträ­na­re, frans­man­nen Her­ve Re­nard, all­tid i en tajt vit skjor­ta med är­mar­na upp­kav­la­de. Tips: 0–1.

❞ Spa­ni­en är ett av de hög­kva­li­ta­ti­vas­te la­gen i tur­ne­ring­en. Por­tu­gal har in­te sam­ma bredd men Cristi­a­no Ro­nal­do kan som be­kant hit­ta på li­te vad som helst.

Kl. 21.00 Sotji.

Tur­bu­lent i bå­da lä­ger. I Spa­ni­en tving­a­des trä­na­ren Lo­pete­gui gå da­gar­na fö­re pre­miä­ren, i Por­tu­gal med­de­la­de tre spe­la­re på tors­da­gen att man bry­ter med klubb­la­get Spor­ting Lis­sa­bon.

Spa­ni­en är ett av de hög­kva­li­ta­ti­vas­te la­gen i tur­ne­ring­en. Por­tu­gal har in­te sam­ma bredd men Cristi­a­no Ro­nal­do kan som be­kant hit­ta på li­te vad som helst.

Frå­gan är nu hur tur­bu­len­sen kring Spa­ni­en på­ver­kat la­get. Blir man mer sam­man­svet­sa­de el­ler fal­ler allt ihop som ett kort­hus? Pre­miä­ren blir väl­digt fing­er­vi­san­de.

Tips: 1–2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.