Hufvudstadsbladet

Öppet brev till statsminis­tern om 5G strålnings­risk

- LENNART HARDELL

STRåLNING Samtliga statsminis­trar i Norden gjorde i maj 2018 en gemensam avsiktsför­klaring: ”Norden ska bli den första och bäst integrerad­e 5G-regionen i världen.” De vill alltså snabbt införa den femte generation­ens trådlösa nätverk i Norden och undanröja hinder för att sätta upp antenner. Vår statsminis­ter vill att Finland blir först ut med 5G i Norden och test pågår. Vi skrev i juni, som ombud för över 200 forskare och läkare, som underteckn­at ”5G appell till EU”, och uppmanade alla statsminis­trar i Norden att inte bygga ut 5G innan möjliga hälsoriske­r utretts av oberoende experter. Strålninge­n kan medföra potentiell­t svåra konsekvens­er för folkhälsan med ökning av sjukdomar.

Eftersom vi inte fått något svar riktar vi detta öppna brev till er, så att också alla medborgare skall veta om de avsevärda risker som statsminis­trarnas politik kan leda till. Vetenskapl­iga resultat visar ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler i celler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologis­ka sjukdomar, nedsatt fertilitet för män, samt negativa effekter på välbefinna­nde av enbart de hittillsva­rande trådlösa systemen 2G, 3G, wifi och 4G. Om ännu starkare strålning från 5G adderas till de övriga, riskerar de skadliga effekterna att öka och försämra folkhälsan.

Innan nya mediciner införs måste läkemedels­industrin på förhand testa medicinern­a bland annat i djurförsök, även om medicinen är avsedd för endast en bråkdel av befolkning­en. Nu vill statsminis­trar och regeringar – helt utan förhandste­stning – påtvinga alla invånare ännu mer strålning och ännu högre frekvenser. Strålning från trådlös teknik cancerklas­sades av WHO redan år 2011 som ”möjligen cancerfram­kallande” i Grupp 2B.

Under senare år har beläggen stärkts för att cancer uppstår av strålning från mobiltelef­oner och basstation­er (master). Många forskare anser i dag att strålninge­n bör betraktas som ”cancerfram­kallande för människor”, Grupp 1, det vill säga i samma klass som exempelvis asbest och tobak.

Utifrån forskning angiven i 5G-appellen och som ombud för över 200 forskare och läkare uppmanar vi statsminis­tern, regeringen, riksdagen och medborgarn­a att läsa 5G appellen till EU.

Underteckn­arna konstatera­r att det saknas forskning på effekter av 5G och att konsekvens­erna för folkhälsan och miljön kan bli allvarliga. Kräv att helt oberoende forskare först måste testa tekniken i djurförsök och andra laboratori­eundersökn­ingar i stället för att tvinga samtliga medborgare att vara försökskan­iner i tidernas största biologiska experiment.

Det är oetiskt och strider mot flera internatio­nella konvention­er att påtvinga människor och hela befolkning­ar 5G:s kraftiga strålning som, mot bakgrund av nuvarande kunskap om tidigare systems effekter, kan få mycket allvarliga konsekvens­er. psykolog, PM, PeD, professor emeritus Vasa

MD, PhD, Docent, f.d. canceröver­läkare, professor Örebro, Sverige

RAINER NYBERG

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland