Öp­pet brev till stats­mi­nis­tern om 5G strål­nings­risk

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - LENNART HARDELL

STRåLNING Samt­li­ga stats­mi­nist­rar i Nor­den gjor­de i maj 2018 en ge­men­sam av­sikts­för­kla­ring: ”Nor­den ska bli den förs­ta och bäst in­te­gre­ra­de 5G-re­gi­o­nen i värl­den.” De vill allt­så snabbt in­fö­ra den fem­te ge­ne­ra­tio­nens tråd­lö­sa nät­verk i Nor­den och un­dan­rö­ja hin­der för att sät­ta upp an­ten­ner. Vår stats­mi­nis­ter vill att Fin­land blir först ut med 5G i Nor­den och test på­går. Vi skrev i ju­ni, som om­bud för över 200 fors­ka­re och lä­ka­re, som un­der­teck­nat ”5G ap­pell till EU”, och upp­ma­na­de al­la stats­mi­nist­rar i Nor­den att in­te byg­ga ut 5G in­nan möj­li­ga häl­so­ris­ker ut­retts av obe­ro­en­de ex­per­ter. Strål­ning­en kan med­fö­ra po­ten­ti­ellt svå­ra kon­se­kven­ser för folk­häl­san med ök­ning av sjuk­do­mar.

Ef­tersom vi in­te fått nå­got svar rik­tar vi det­ta öpp­na brev till er, så att ock­så al­la med­bor­ga­re skall ve­ta om de av­se­vär­da ris­ker som stats­mi­nist­rar­nas po­li­tik kan le­da till. Ve­ten­skap­li­ga re­sul­tat vi­sar ökad can­cer­risk, ökad bild­ning av skad­li­ga fria ra­di­ka­ler i cel­ler, ge­ne­tis­ka ska­dor, för­säm­ring av in­lär­ning och min­ne, neu­ro­lo­gis­ka sjuk­do­mar, ned­satt fer­ti­li­tet för män, samt ne­ga­ti­va ef­fek­ter på väl­be­fin­nan­de av en­bart de hit­tillsva­ran­de tråd­lö­sa sy­ste­men 2G, 3G, wi­fi och 4G. Om än­nu star­ka­re strålning från 5G ad­de­ras till de öv­ri­ga, ris­ke­rar de skad­li­ga ef­fek­ter­na att öka och för­säm­ra folk­häl­san.

In­nan nya me­di­ci­ner in­förs mås­te lä­ke­me­dels­in­du­strin på för­hand tes­ta me­di­ci­ner­na bland an­nat i djur­för­sök, även om me­di­ci­nen är av­sedd för en­dast en bråk­del av be­folk­ning­en. Nu vill stats­mi­nist­rar och re­ge­ring­ar – helt ut­an för­hands­test­ning – på­tvinga al­la in­vå­na­re än­nu mer strålning och än­nu hög­re fre­kven­ser. Strålning från tråd­lös tek­nik can­cer­klas­sa­des av WHO re­dan år 2011 som ”möj­li­gen can­cer­fram­kal­lan­de” i Grupp 2B.

Un­der se­na­re år har be­läg­gen stärkts för att can­cer upp­står av strålning från mo­bil­te­le­fo­ner och bassta­tio­ner (mas­ter). Många fors­ka­re an­ser i dag att strål­ning­en bör be­trak­tas som ”can­cer­fram­kal­lan­de för män­ni­skor”, Grupp 1, det vill sä­ga i sam­ma klass som ex­em­pel­vis as­best och to­bak.

Ut­i­från forsk­ning an­gi­ven i 5G-ap­pel­len och som om­bud för över 200 fors­ka­re och lä­ka­re upp­ma­nar vi stats­mi­nis­tern, re­ge­ring­en, riks­da­gen och med­bor­gar­na att lä­sa 5G ap­pel­len till EU.

Un­der­teck­nar­na kon­sta­te­rar att det saknas forsk­ning på ef­fek­ter av 5G och att kon­se­kven­ser­na för folk­häl­san och mil­jön kan bli all­var­li­ga. Kräv att helt obe­ro­en­de fors­ka­re först mås­te tes­ta tek­ni­ken i djur­för­sök och and­ra la­bo­ra­to­ri­e­un­der­sök­ning­ar i stäl­let för att tvinga samt­li­ga med­bor­ga­re att va­ra för­sökska­ni­ner i ti­der­nas störs­ta bi­o­lo­gis­ka ex­pe­ri­ment.

Det är oe­tiskt och stri­der mot fle­ra in­ter­na­tio­nel­la kon­ven­tio­ner att på­tvinga män­ni­skor och he­la be­folk­ning­ar 5G:s kraf­ti­ga strålning som, mot bak­grund av nu­va­ran­de kun­skap om ti­di­ga­re systems ef­fek­ter, kan få myc­ket all­var­li­ga kon­se­kven­ser. psy­ko­log, PM, PeD, pro­fes­sor eme­ri­tus Va­sa

MD, PhD, Do­cent, f.d. can­cerö­ver­läka­re, pro­fes­sor Öre­bro, Sve­ri­ge

RAINER NYBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.