Ex­tra skol­av­gif­ter svårt för många

Ut­fär­der och sportskor in­te själv­kla­ra för al­la

Hufvudstadsbladet - - Front Page - JENNY BäCK 029 080 1319, [email protected]

Grund­sko­lan ska va­ra av­gifts­fri, men all­tid är det in­te rik­tigt så. Ock­så fri­vil­li­ga av­gif­ter för till ex­em­pel lä­ger­sko­la el­ler ut­fär­der som för­äld­rar för­vän­tas be­ta­la kan tynga en an­strängd eko­no­mi. På för­e­ning­en Ho­pe får man of­ta ryc­ka in när det in­te finns nå­gon an­nan råd, och nu be­re­der man sig för hög­sä­song.

– Vin­tern är en dyr tid, kon­sta­te­rar verk­sam­hets­le­da­ren Eve­li­i­na Hosti­la.

I Min­ka Pi­e­ti­lä­i­nens fa­milj är var­je oför­ut­sedd ut­gift ett pro­blem som mås­te lö­sas.

– Det vo­re bra om sko­lan be­ak­ta­de att det finns fa­mil­jer som har knappt med peng­ar. Sam­ti­digt ska man in­te själv hel­ler va­ra rädd för att för­kla­ra sin si­tu­a­tion då det be­hövs, sä­ger Pi­e­ti­lä­i­nen.

Då sko­lan skic­kar be­sked om ut­färd el­ler in­ne­sportskor star­tar pro­blem­lös­ning­en hem­ma hos Min­ka Pi­e­ti­lä­i­nen och hen­nes fy­ra barn. Näs­ta år blir det lä­ger­sko­la, och hur fi­nan­sie­ring­en ska skö­tas är än­nu osä­kert. Fa­stän grund­sko­lan ska va­ra av­gifts­fri är det i prak­ti­ken in­te all­tid så.

Då Min­ka Pi­e­ti­lä­i­nen och hen­nes fy­ra barn vill gö­ra nå­got ex­tra el­ler får en oför­ut­sedd ut­gift drar de ned på mat­kost­na­der­na – för att det är det en­da sät­tet att spa­ra. Al­la and­ra kost­na­der är re­dan ned­skru­va­de till ett mi­ni­mum: de har in­te skul­der, del­be­tal­ning­ar el­ler hob­by­er, näs­tan allt köps be­gag­nat och de två yngs­ta skol­bar­nen har än­nu ing­en te­le­fon.

– Mås­te vi spa­ra kö­per vi mind­re frukt och grön­sa­ker och äter bil­li­ga­re. Det är en­da sät­tet – och vi äter myc­ket frukt och grönt. Men det på­ver­kar för­stås mångsidig­he­ten i kos­ten, sä­ger Pi­e­ti­lä­i­nen.

Hon har pre­cis av­slu­tat en pe­ri­od med ar­be­te i re­ha­bi­li­te­rings­syf­te, och nu le­ver fa­mil­jen på de stöd de har rätt till. Var­je må­nad hal­kar de un­der strec­ket. Ens en li­ten oför­ut­sedd ut­gift stjäl­per lätt he­la las­set.

– Det är all­tid ett li­tet frå­ge­tec­ken hur vi ska lö­sa si­tu­a­tio­nen. Om vi in­te hit­tar nå­gon an­nan lös­ning kan vi lå­na små sum­mor av vän­ner. Och till ex­em­pel då ett av bar­nen be­höv­de stöv­lar snabbt för en skogs­ut­färd fick vi dem av för­e­ning­en Ho­pe, som hjälpt oss ibland, sä­ger Pi­e­ti­lä­i­nen.

Ut­färd är ett ro­ligt av­brott i skol­var­da­gen, men då sko­lan åker på ut­färd blir da­gen of­ta lång och bar­net be­hö­ver en mel­lan­mål­s­peng med sig – det är in­te ob­li­ga­to­riskt men trist att se på när and­ra kö­per bul­le el­ler smör­gås. En an­nan sak är ut­rust­ning­en, där in­ne­tos­sor och in­ne­sportskor är ett mi­ni­mum.

– Ock­så om man kö­per bil­ligt blir det gans­ka myc­ket peng­ar för fy­ra barn. Då hjäl­per det in­te

❞ Det är far­ligt om vi vän­jer oss vid att det är okej med oli­ka av­gif­ter i an­slut­ning till sko­lan, av­gifts­fri­he­ten är en jät­te­vik­tig prin­cip att hål­la fast vid. Mi­cae­la Ro­mants­chuk Verk­sam­hets­le­da­re, Hem och sko­la

att sko­lan på­min­ner om in­ne­spels­kor­na var­je dag, vi skaf­far dem så fort vi kan, sä­ger Pi­e­ti­lä­i­nen.

Så­dant som ski­dor och skrid­skor kan man få lå­na, men all­tid finns det in­te till­räck­ligt för al­la. Då får man tu­ras om.

Ap­pa­ra­ter för­ut­sätts

Ski­dor be­hövs in­te så många gång­er om året, men an­nat är det med elekt­ro­ni­ken. Då ett av bar­nen gick i förs­ta klass öns­ka­de sko­lan att bar­nen skul­le ha en egen läsplat­ta där de kun­de lad­da upp ett un­der­vis­nings­spel. Ett an­nat al­ter­na­tiv var te­le­fo­nen, men det re­kom­men­de­ra­des in­te.

– Spe­let gick in­te att lad­da på al­la ap­pa­ra­ter, och mitt barn ha­de hur som helst in­te ens en te­le­fon. Det för­ut­sätts nog gans­ka of­ta att bar­nen har till­gång till oli­ka ap­pa­ra­ter. Om de till ex­em­pel be­hö­ver ringa hem från ef­ter­mid­dags­verk­sam­he­ten mås­te de an­vän­da eg­na te­le­fo­ner, de får in­te lå­na ef­ti­sets.

Näs­ta år är det dags för lä­ger­sko­la för Pi­e­ti­lä­i­nens älds­ta barn. En del av peng­ar­na sam­las in ge­nom di­scon och för­sälj­ning­ar, men hur det blir med res­ten är in­te helt sä­kert.

– Jag är li­te oro­lig för vad som ska kom­ma. På ett sätt li­tar jag på att ing­et barn kan läm­nas ut­an­för i Fin­land, men sam­ti­digt har jag ju nog sett så­dant.

Pi­e­ti­lä­i­nen öns­kar en li­te stör­re med­ve­ten­het om att al­la in­te har ex­tra peng­ar.

– Det vo­re bra om sko­lan be­ak­ta­de att det finns fa­mil­jer som har knappt med peng­ar. Vi be­hö­ver ve­ta om ex­tra ut­gif­ter till­räck­ligt långt på för­hand. Sam­ti­digt ska man in­te själv hel­ler va­ra rädd för att för­kla­ra sin si­tu­a­tion då det be­hövs, sä­ger Pi­e­ti­lä­i­nen.

Vin­tern dyr tid

Bland so­ci­al­ar­be­tar­na är föräldrarnas bekymmer be­kan­ta. En so­ci­al­ar­be­ta­re skri­ver i ett mejl om en olyck­lig för­äl­der som in­te vet sig nå­gon le­van­des råd med si­na barns lä­ger­sko­le­av­gif­ter.

– Det ska in­te va­ra så att man mås­te an­sö­ka om ”fat­tig­hjälp” för att bar­net ska få en jäm­lik skol­gång med and­ra barn. Och många fat­ti­ga för­äld­rar vet in­te ens om att det kan va­ra möj­ligt att få hjälp via för­e­ning­ar till ex­em­pel. Så de frå­gar in­te ens ef­ter det ut­an de­ras barn fal­ler ba­ra i tyst­het bort från allt det­ta ex­tra ro­li­ga, skri­ver hon.

I Helsing­fors kan fa­mil­jer­na få hjälp med lä­ger­sko­le- och and­ra av­gif­ter ge­nom det kom­plet­te­ran­de ut­komst­stö­det – men det be­ror på si­tu­a­tio­nen.

– Visst får vi hö­ra om lä­ger­sko­le­av­gif­ter och and­ra av­gif­ter i sam­band med sko­lan. Till ex­em-

pel skol­fo­to­gra­fi­er­na är så­dant som kan va­ra svårt att be­ta­la, och en sak som många fa­mil­jer un­der åren sökt bi­drag för. Vad som be­vil­jas ut­går all­tid från fa­mil­jens si­tu­a­tion som hel­het och möj­lig­he­ter att själv bi­dra, sä­ger le­dan­de so­ci­al­ar­be­ta­ren An­ne Pel­to­la i Helsing­fors.

En­ligt kol­le­gan Johan Ehr­man av­slås bi­drag i an­slut­ning till sko­lan gans­ka of­ta ef­tersom grund­sko­lan ju ska va­ra av­gifts­fri.

– Men det be­ror på fa­mil­jens hel­hets­si­tu­a­tion. I Helsing­fors är bo­en­de­kost­na­der­na ju enor­ma, och är du en­sam­stå­en­de med hög hy­ra och lå­ga in­koms­ter är det klart att det in­te blir peng­ar över. Då är al- la ex­tra ut­gif­ter otro­ligt svå­ra. Men många be­ta­lar så­dant som häng­er ihop med sko­lan fast det är svårt och bort från an­nat, skam­men om man in­te gör det kan va­ra gans­ka svår, sä­ger Ehr­man.

För­e­ning­en Ho­pe hjäl­per barn­fa­mil­jer med eko­no­mis­ka svå­rig­he­ter el­ler and­ra kri­ser ge­nom kon­kre­ta do­na­tio­ner och stöd för hob­by­er och and­ra ak­ti­vi­te­ter. Verk­sam­hets­le­da­ren Eve­li­i­na Hosti­la be­re­der sig på hög­sä­song då vin­tern kom­mer med krav på var­ma yt­ter­klä­der, skrid­skor och an­nan ut­rust­ning.

– Vin­tern är en dyr tid. Fa­mil­jer som länge vänt på slan­tar­na kan be­und­rans­värt väl för­ut­se al­la de krav och be­hov som dy­ker upp an ef­ter, sä­ger Hosti­la.

Det hän­der att för­e­ning­en får ryc­ka in ock­så där det in­te bor­de be­hö­vas nå­gon handräck­ning. För­e­ning­en har till ex­em­pel hjälpt fle­ra fa­mil­jer som in­te haft råd att sät­ta si­na förs­ta- och and­ra­klas­sa­re i ef­ter­mid­dags­verk­sam­het, då hem­kom­mu­nen in­te bidragit. Ock­så lä­ger­sko­le­av­gif­ter­na är be­kan­ta.

– Det är ju gans­ka otro­ligt att fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner mås­te be­ta­la för så­dant som har med sko­lan att gö­ra.

Barn­fa­miljs­fat­tig­do­men är ett kom­pli­ce­rat pro­blem, kon­sta­te­rar Hosti­la, och al­la fa­mil­jer har oli­ka si­tu­a­tio­ner.

– Bäst skul­le det för­stås va­ra om al­la ha­de en så­dan in­komst att ut­gif­ter av den här ty­pen in­te var omöj­li­ga, men som det är nu är bi­dra­gen på en så­dan ni­vå att många in­te har råd.

Av­gifts­fri­het vik­tig prin­cip

Mi­cae­la Ro­mants­chuk, verk­sam­hets­le­da­re på Hem och Sko­la, be­rät­tar att hon ny­li­gen blev kon­tak­tad av en för­äl­der i en sko­la som öns­kat bi­drag för lä­ger­sko­la. I ett brev till för­äld­rar­na ha­de sko­lan öns­kat en fri­vil­lig in­be­tal­ning på hund­ra eu­ro per barn.

– Det är ab­so­lut in­te okej, det för­sät­ter för­äld­rar­na i en väl­digt pre­kär si­tu­a­tion. Man vill ju un­na sitt barn trev­li­ga sa­ker och in­te sä­ga nej. Men hund­ra eu­ro är en enorm sum­ma och för en del en omöj­lig­het. En­ligt la­gen ska grund­ut­bild­ning­en va­ra gra­tis och man kan in­te sam­la in peng­ar av för­äld­rar­na.

En för­äld­ra­för­e­ning kan där­e­mot sam­la in peng­ar ge­nom att ord­na sa­ker, men de peng­ar­na ska kom­ma al­la barn till go­do, sä­ger Ro­mants­chuk.

– Jag träf­far gans­ka of­ta för­äld­rar som sä­ger att nu kom den av­gif­ten och nu den, peng­ar som de in­te har. Det är far­ligt om vi vän­jer oss vid att det är okej med oli­ka av­gif­ter i an­slut­ning till sko­lan, av­gifts­fri­he­ten är en jät­te­vik­tig prin­cip att hål­la fast vid.

Och det är de som har råd som mås­te sä­ga till att det in­te är okej.

– In­te sam­lar vi in fri­vil­li­ga av­gif­ter i vår­den hel­ler.

Men – en li­ten fick­peng på sko­lut­färd är okej, tyc­ker Mi­cae­la Ro­mants­chuk. Man ska in­te va­ra allt­för ri­gid.

– Nå­got slags flex­i­bi­li­tet mås­te få fin­nas. Att man får ha fem eu­ro på sko­lut­färd är okej, men fick­peng­en ska in­te va­ra en för­ut­sätt­ning för att va­ra med. Sko­lan mås­te ha li­te öga för spe­let – till ex­em­pel in­ne­sportskor är väl okej men man kan knap­past för­ut­sät­ta att al­la ska skaf­fa sig ski­dor.

FO­TO: LEIF WECKSTRöM

– Det vo­re bra om sko­lan be­ak­ta­de att det finns fa­mil­jer som har knappt med peng­ar. Sam­ti­digt ska man in­te själv hel­ler va­ra rädd för att för­kla­ra sin si­tu­a­tion då det be­hövs, sä­ger Min­ka Pi­e­ti­lä­i­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.