Sam Hu­ber hit­tar nu in­spi­ra­tion för sitt mu­si­ce­ran­de i New York där han upp­trä­der och spe­lar in musik med lo­ka­la mu­si­ker.

Skivak­tu­el­la Sam Hu­ber pend­lar mel­lan Helsing­fors och New York för att spe­la in musik och upp­trä­da på klub­bar i USA:s störs­ta stad.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - NICLAS LÖNNQVIST 029 080 1356, niclas.lon­[email protected]­me­dia.fi

Sam Hu­ber har de se­nas­te åren va­rit ak­tiv i sitt mu­si­ce­ran­de. I fjol ut­gavs so­lo­al­bu­met Con­fu­sed och ny­li­gen ut­kom Top of the World, som är pro­du­ce­rad av Tomás Donc­ker som job­bat med ar­tis­ter som Boot­sy Col­lins, Ma­don­na och Yo­ko Ono. Det är ock­så skiv­bo­la­get True Groo­ve Re­cords hus­band True Groo­ve All Stars som ac­kom­pan­je­rar Hu­ber på al­bu­met, som är in­spe­lat i New York.

– 2016 åk­te jag till New York för att fis­ka ef­ter mu­si­ka­lis­ka kon­tak­ter och då kom jag i kon­takt med Tomás Donc­ker som är chef för True Groo­ve Re­cords-bo­la­get. Jag skrev kon­trakt med dem och det är förs­ta gång­en som jag har ett kon­trakt med ett skiv­bo­lag. Hit­tills har jag gett ut min musik på mi­na eg­na eti­ket­ter, sä­ger Hu­ber.

Or­sa­ken till att al­bu­met spe­la­des in i New York är att Hu­ber re­gel­bun­det vis­tats i sta­den se­dan 2001. Han har bli­vit för­tjust i sta­den som är en smält­de­gel av oli­ka kul­tu­rer.

– Det är oer­hört in­spi­re­ran­de att job­ba i en stor­stad som har en av­slapp­nad stäm­ning där det in­te spe­lar nå­gon roll var­i­från du kom­mer el­ler vem du är. Jag har hit­tat Broo­klyn ef­ter att först ha vis­tats myc­ket på Man­hat­tan. Tomás bor i Broo­klyn som är gans­ka unikt med en käns­la av att man be­fin­ner sig i en egen värld i en stor­stad. Broo­klyn har par­ker och gam­la hus som jag gillar. Al­la spel­ning­ar har gjort på Man­hat­tan på stäl­len som Bo­we­ry Electric, The Bit­ter End och The Cut­ting Room, sä­ger Hu­ber.

Trots fä­bles­sen för New York har Hu­ber inga pla­ner på att slå sig ner i sta­den för gott.

– Jag har ald­rig haft pla­ner på att läm­na Fin­land ef­tersom här finns släkt, vän­ner och många av mi­na ar­bets­till­fäl­len. Det fun­ge­rar bra för mig att pend­la, sä­ger Hu­ber.

Top of the World är ett al­bum som pre­sen­te­rar en mångsidig si­da av Hu­ber med bå­de li­te lug­na­re ma­te­ri­al och mer upp­skru­vat tem­po i låt­ma­te­ri­a­let.

– Jag har ta­git in­ställ­ning­en att det in­te ska fin­nas någ­ra för­vänt­ning­ar på mig. Jag gör den musik som fal­ler mig bäst och det är ro­ligt att kun­na tän­ja på grän­ser­na. Eter­nal Erec­tion har lagts på en obe­stämd tid på pa­us, men vi kans­ke gör come­back nå­gon gång i fram­ti­den.

Att job­ba med True Groo­ve All Stars var en spän­nan­de upp­le­vel­se för Hu­ber.

– Det är som ett mi­ni-Mo­town med bå­de per­ma­nen­ta och am­bu­le­ran­de mu­si­ker. Det är gam­la och gar­va­de proffs, som bland an­nat spe­lat med Aret­ha Frank­lins band. Det är top­pen­mu­si­ker som jag lärt mig myc­ket av. Det kan gå snabbt un­dan när vi job­bar och ar­betstem­pot är högt. Med To­mas be­hö­ver man in­te gö­ra sa­ker svårt. Man kan li­ta mer på sin in­tui­tion.

Te­a­ter i vin­ter

Den som vill se Sam Hu­ber på scen i Fin­land får vän­ta till vå­ren och som­ma­ren. Fin­landstur­nén av­slu­ta­des ny­li­gen, men om man är i New York så lö­nar det sig att hål­la koll på eve­ne­mangstip­sen. Hu­ber upp­trä­der i New Yok i höst och i vin­ter. Många för­knip­par Sam Hu­ber som skå­de­spe­la­re och trots att mu­si­ken tar en hel del av hans tid så blir det ock­så te­a­ter in­om en snar fram­tid.

– I ja­nu­a­ri bör­jar vi job­ba med en mu­si­kal­ver­sion av Alice i un­der­lan­det på Unga teatern. Jag med­ver­kar bå­de som skå­de­spe­la­re och mu­si­ker. Det blir en mu­si­kal som läm­par sig bå­de för barn och vux­na och pre­miä­ren är i feb­ru­a­ri, sä­ger Hu­ber.

En av Sam Hu­bers mest oför­glöm­li­ga rol­ler är hans ge­stalt­ning av film­ma­nu­skript­för­fat­ta­ren och re­gis­sö­ren Ri­pa i fil­men Ri­pa Ru­ostuu från 1993 re­gis­se­rad Christian Lind­blad. Fil­men har bli­vit en kult­klas­si­ker, torts att den flop­pa­de på bi­o­gra­fer­na och fanns på re­per­to­a­ren i ba­ra en vec­ka.

– Att den bli­vit en kult­film över-

ras­kar mig in­te. Det var me­ning­en. Den le­ver sitt eget liv. Det är som ett barn som väx­er för sig själv och finns för evigt. Det var ro­ligt att gö­ra fil­men, som vi gjor­de på en må­nad. Det finns folk som ar­ran­ge­rar fes­ter med Ri­pa-te­man där man klär ut sig till rol­ler­na och fes­tar se­dan vilt till, sä­ger Hu­ber.

Fo­to: Ste­FaN Bre­mer

Fo­To: STE­FAN BRE­mER

Sam Hu­ber job­bar med musik i ett högt ar­betstem­po på and­ra si­dan At­lan­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.