Jag sa­de att de ald­rig nå­gon­sin skul­le lå­ta mig stäl­la upp på någon­ting mot­sva­ran­de igen.

Ari Hu­u­se­las förs­ta sto­ra fajt mot vä­der och vind i den nya bå­ten vän­tar. Se­nast han ställ­de upp i seg­lings­klas­si­kern Rou­te du Rhum lo­va­de han att ald­rig gö­ra det igen.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - SPT/SEBASTIAN BACKMAN ny­he­[email protected]

Ari Hu­u­se­la ef­ter att ha av­ver­kat en­sam­seg­lat­sen Rou­te du Rhum förs­ta gång­en. I no­vem­ber kas­tar han loss igen och seg­lar 6 400 km.

För fy­ra år se­dan blev flyg­kap­te­nen Ari Hu­u­se­la den förs­ta nord­bon att ta sig i mål i Rou­te du Rhum, som seglas från Frank­ri­ke till Kari­bi­en i ett svep. Ro­ligt var det in­te.

– Det var in­te frå­gan om seg­ling – det var en över­lev­nads­kamp, sä­ger Hu­u­se­la.

Han över­dri­ver in­te. Då Rou­te du Rhum ord­na­des för förs­ta gång­en 1978 om­kom den frans­ka seg­la­ren Alain Co­las. Det se­nas­te döds­fal­let in­träf­fa­de 1996.

Hu­u­se­la fick käm­pa för allt vad ty­gen höll då han ma­nö­vre­ra­de sin 40 fot långa båt i storm­vä­der. Nä­ra mål­gång­en vid Gu­a­de­lou­pe var vin­dar­na så job­bi­ga att han ut­mat­tad tog upp te­le­fo­nen och ring­de till en be­kant i Fin­land.

– Jag sa­de att de ald­rig nå­gon­sin skul­le lå­ta mig stäl­la upp på någon­ting mot­sva­ran­de igen, sä­ger Hu­u­se­la, som kor­sa­de mål­lin­jen ef­ter 24 da­gar.

Men det var tomt prat. Hu­u­se­la är till­ba­ka med en ny, stör­re båt och stäl­ler sik­tet hög­re än ti­di­ga­re. Han vill ta sig i mål på 14 da­gar i sin 60 fot långa IMOCA-båt. De snab­bas­te IMOCA-bå­tar­na kor­sar mål­lin­jen ef­ter ung­e­fär el­va da­gar.

Hu­u­se­las sto­ra mål är världs­om­seg­ling­en Ven­dée Glo­be som ord­nas 2020. För att få del­ta i täv­ling­en mås­te han pre­ste­ra i täv­ling­ar som Rou­te du Rhum. To­talt står fy­ra trans­at­lan­tis­ka täv­ling­ar på sche­mat in­för Ven­dée Glo­be.

Pres­sad att pre­ste­ra

Det finns ock­så en an­nan fak­tor som ökar pres­sen: mil­jon­sats­ning­ens hu­vud­spon­sor sak­nas fort­fa­ran­de. Där­för är det vik­tigt för Hu­u­se­la att vi­sa fram­föt­ter­na re­dan nu.

– Det är väl­digt vik­tigt för mig att ta mig i mål torr­skodd och vi­sa tro­vär­dig­het.

Vad lär­de du dig se­nast i Rou­te du Rhum som du kan ut­nytt­ja nu? – Jag har sett hur stort eve­ne­mang­et är och kän­ner till by­rå­kra­tin, så jag hoppas kun­na seg­la mer av­slapp­nat. För­hopp­nings­vis blir det in­te li­ka tuf­fa stor­mar som se­nast …

Gam­mal är äldst

I år hör Hu­u­se­la, som fyl­ler 56 i ok­to­ber, till de äld­re seg­lar­na i IMOCA60-klas­sen. Han är ock­så den en­da i klas­sen som in­te seg­lar som proffs. Press­kon­fe­ren­sen in­för Rou­te du Rhum fick ord­nas på mor­gon­kvis­ten ef­tersom Hu­u­se­la skul­le fly­ga till To­kyo sam­ma dag.

Hu­u­se­las dot­ter tyc­ker att han bor­de pen­sio­ne­ra sig – men det går den hob­by­seg­lan­de flyg­kap­te­nen in­te med på. En hög ål­der kan rentav va­ra till nyt­ta in­om seg­ling­en.

– Den men­ta­la bi­ten är vik­ti­ga­re än fy­si­ken. De som är över 50 år gam­la tar sig of­ta­re i mål än de som är yng­re.

Hu­u­se­la har lärt sig en del vis­do­mar un­der si­na lev­nads­år. Han vet vad man ska gö­ra om det kni­per och tuf­fa be­slut vän­tar.

– Man mås­te äta någon­ting först, med blod­sock­ret på rätt ni­vå tän­ker man kla­ra­re. Det gäl­ler in­te ba­ra för seg­ling­en ut­an för livet ge­ne­rellt.

Den men­ta­la bi­ten är vik­ti­ga­re än fy­si­ken. De som är över 50 år gam­la tar sig of­ta­re i mål än de som är yng­re.

Ari Hu­u­se­la un­der Rou­te du Rhum för fy­ra år se­dan

JARI SALO FO­TO:

Ari Hu­u­se­la är van vid tuf­fa för­hål­lan­den.■ Se­nas­te gång­en i Rou­te du Rhum pres­sa­des han till max.

FO­TO: SEBASTIAN BACKMAN/SPT

Ari Hu­u­se­la är snart 56 år gam­mal, men har inga pla­ner på att sak­ta ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.