Ny kon­flikt.

Kra­vall­po­li­sen i Ukrai­nas hu­vud­stad Ki­ev skyd­dar främst rysk-or­to­doxa kyr­kor. En­ligt ut­om­stå­en­de be­dö­ma­re sa­de Vla­di­mir Pu­tin ef­ter Kri­man­nek­te­ring­en att ”Ki­ev är al­la rys­ka stä­ders mo­der”, nå­got som i verk­lig­he­ten kan gö­ra ut­veck­ling­en ba­ra vär­re.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - TEXT: PE­TER BUCHERT FO­TO: NIKLAS MEL­TIO Pe­[email protected]

Kra­vall­po­lis pat­rul­le­rar runt kyr­kor­na me­dan ultra­na­tio­na­lis­ter mar­sche­rar un­der Ukrains­ka upp­rorsar­méns (UPA) 76-års­ju­bi­le­um. Så såg det ut i Ki­ev i går ef­ter­mid­dag. UPA var ökänt för et­nisk krig­fö­ring un­der 1940-ta­let.

En­ligt upp­gift fanns en risk för att na­tio­na­lis­ter­na skul­le oc­ku­pe­ra rys­kor­to­doxa kyr­kor som det uni­ka Petjerska­klost­ret, men fo­to­jour­na­lis­ten Niklas Mel­tio i Ki­ev sä­ger att mar­schen för­löp­te nå­gorlun­da hyf­sat.

– Det är in­te ba­ra UPA ut­an fle­ra ult­ra­hö­ger­or­ga­ni­sa­tio­ner som del­tar. Ga­tan är fullspäc­kad av fle­ra tu­sen de­mon­stran­ter, många av dem maske­ra­de. Buss­las­ter med kra­vall­po­li­ser hål­ler ögo­nen på dem. Po­li­ser­na är till­sag­da att in­te lå­ta sig pro­vo­ce­ras, sä­ger Mel­tio.

Makt­po­li­tiskt va­pen

Det är ex­tra spänt för att UPA:s års­dag rå­kar in­fal­la sam­ma vec­ka som den po­li­tis­ka kon­flik­ten mel­lan Ryss­land och Ukrai­na fick nytt bräns­le av ett kyrk­ligt be­slut. Den östor­to­doxa kyr­kan er­kän­de den or­to­doxa kris­ten­he­ten i Ukrai­na som fri­ståen­de från den rys­ka i tors­dags. Som svar på det var­na­de det rys­ka präs­ter­ska­pet för ”den störs­ta splitt­ring­en av kris­ten­do­men på tu­sen år”.

Re­li­gi­on är ett makt­po­li­tiskt va­pen i Ukrai­na­kon­flik­ten. Ukrai­nas or­to­doxa kyr­ka har va­rit un­der­ställd Mosk­va­pat­ri­ar­ka­tet som är knu­tet till Kreml. Ukrai­na har för­sökt upp­lö­sa ar­range­mang­et, i syn­ner­het se­dan Kri­man­nek­te­ring­en.

Pre­si­dent Petro Po­ro­sjen­ko har lob­bat för att den östor­to­doxa kyr­kan ska ge Ukrai­nas or­to­doxa kyr­ka själv­stän­dig­het. Ett kans­ke av­gö­ran­de steg togs då kyr­komö­tet un­der led­ning av par­ti­ar­ken Bar­tolo­meus i Istan­bul be­slu­ta­de att Ukrai­nas or­to­doxa kyr­ka in­te längre ska va­ra un­der­ställd Mosk­va­pat­ri­ar­ka­tet.

Det gjor­de Kreml ro­sen­ra­san­de.

Ho­tar med hårt svar

Kyr­komö­tets ut­fall har tol­kats som en drömstart på Po­ro­sjen­kos kam­panj för åter­val 2019. Pre­si­den­ten sa­de i ett tv-tal i tors­dags att bes­ke-

det från Istan­bul är ”en se­ger för det go­da över det on­da, för lju­set över mörk­ret” och han ta­la­de ock­så un­der går­da­gens marsch.

Kyr­komö­tet be­slu­ta­de ock­så att er­kän­na pat­ri­ar­ken Fi­la­ret som den ukrains­ka or­to­doxa kris­ten­do­mens över­hu­vud. In­te hel­ler det kan Moskva ac­cep­te­ra. Mosk­va­pat­ri­ar­ka­tet an­ser sig äga över­hög­het över den ukrains­ka de­len och har ka­pat si­na band med Istan­bul och var­nat för pro­tes­ter.

– Själv­klart kom­mer män­ni­skor att gå ut på ga­tor­na och skyd­da si­na he­li­ga plat­ser, sä­ger bis­kop Hi­la­ri­on vid Mosk­va­pat­ri­ar­ka­tet.

Ki­ev­pat­ri­ar­ka­tet har se­dan Sov­jets kol­laps job­bat för en själv­stän­dig ukrainsk kyr­ka och väst­o­ri­en­te­ring. Fi­la­ret har i om­gång­ar kri­ti­se­rat Ryss­lands po­li­tik och sagt att pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin är ”be­satt av djä­vu­len”.

Pat­ri­ar­ken Ki­rill i Moskva har ho­tat med ”ett hårt och be­slut­samt svar” på det östor­to­doxa kyr­komö­tets be­slut när led­ning­en för den rysk-or­to­doxa kyr­kan möts i Minsk på mån­dag. Ki­rill har öp­pet stött de pro­rys­ka se­pa­ra­tis­ter­na i öst­ra Ukrai­na och Kri­man­nek­te­ring­en.

Den or­to­doxa kris­ten­he­ten i Ukrai­na splitt­ra­des ef­ter Sov­jets fall. I dag finns en or­to­dox kyr­ka som ly­der un­der Mosk­va­pat­ri­ar­ka­tet, en un­der Ki­ev­pat­ri­ar­ka­tet och en tred­je själv­sty­ran­de. Kyr­kor un­der­ställ­da Mosk­va­pat­ri­ar­ka­tet finns i he­la Ukrai­na, flest i öster där stri­der mel­lan pro­rys­ka se­pa­ra­tis­ter och re­ge­rings­styr­kor har krävt över ti­o­tu­sen liv på drygt fy­ra år.

Po­ro­sjen­ko har sagt att Ki­ev ska re­spek­te­ra de tro­en­de som vill stan­na kvar i den del som är un­der­ställd Mosk­va­pat­ri­ar­ka­tet.

Tu­sen­å­ri­ga anor

Det ger Moskva in­te myc­ket för. Den rys­ka kyr­kan har jäm­fört den ukrains­ka kyrkans själv­stän­dig­hets­strä­van­den med Öst­li­ga schis­men 1054, allt­så den öst­li­ga or­to­dox­ins se­pa­ra­tion från den väst­li­ga ka­to­li­cis­men. I dag mot­sät­ter sig Kreml ”allt som le­der till en splitt­ring av den or­to­doxa tron”, en­ligt Reu­ters.

Mosk­va­pat­ri­ar­ka­tet för­ne­kar att dess kyr­ka ut­gör en sä­ker­hets­risk för Ukrai­na el­ler att den går i Krem­ls led­band. Tvärtom sä­ger man sig job­ba för fred i öst­ra Ukrai­na. Petro Po­ro­sjen­kos upp­fatt­ning är en an­nan:

– Kyr­komö­tets be­slut sking­rar Moskvas im­pe­ri­a­lis­tis­ka il­lu­sio­ner och chau­vi­nis­tis­ka fan­ta­si­er. Det hand­lar om vår själv­stän­dig­het, na­tio­nell sä­ker­het och geo­po­li­tik, sa­de han i tv-ta­let.

Kon­flik­ten kan ses mot bak­grun­den av att den rys­ka or­to­doxa tron här­rör från Vla­di­mir I som tving­a­de Ki­ev­ri­kets hed­ning­ar till kris­ten­dom år 988. Bå­de Ryss­land och Ukrai­na an­ser att de­ras re­spek­ti­ve na­tio­nel­la iden­ti­te­ter föd­des i Ki­ev­ri­ket.

The At­lan­tic på­pe­kar att Pu­tin ef­ter Kri­man­nek­te­ring­en sa­de att rys­sar och ukrai­na­re all­tid har för­e­nats i ett och sam­ma folk ge­nom kyr­kan och att ”Ki­ev är al­la rys­ka stä­ders mo­der”. Be­dö­ma­re som tid­ning­en ta­lat med an­tar att den or­to­doxa kyr­kan åter­häm­tar sig från choc­ken, men att ut­veck­ling­en kan på­ver­ka Ukrai­na­kon­flik­ten ne­ga­tivt.

Fo­to: NiklaS mel­tio

Ultra­na­tio­na­lis­ter mar­sche­ra­de i Ki­ev i går. Ef­ter be­slu­tet att or­to­doxa kyr­kan i Ukrai­na er­känns fri­ståen­de från den rys­ka var myn­dig­he­ter­na räd­da för kra­val­ler.

De­mon­stra­tio­nen i Ki­ev i går späd­de på tu­del­ning­en yt­ter­li­ga­re. Fle­ra de­mon­stran­ter bar mask, och kra­vall­po­li­sen ha­de fått or­der om att in­te lå­ta sig pro­vo­ce­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.