Vå­rens EU-val blir ett väg­val

EU:s fram­tid står på spel i va­let i vår. Li­be­ra­la och tra­di­tio­nel­la EU-vän­li­ga par­ti­er ut­ma­nas av EU-skep­tis­ka, na­tio­na­lis­tis­ka po­pu­list­par­ti­er.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - TOM­MY WES­TERLUND tom­my.wes­[email protected]

Väl­jar­na i med­lems­län­der­na har of­tast ta­git EU-va­let med en gäsp­ning. Även om EU-par­la­men­tet har fått be­tyd­ligt mer makt har det in­te ökat in­tres­set bland väl­jar­na. Men i vår kan det bli an­norlun­da. Spän­ning­en in­för Eu­ro­pa­par­la­mentsva­let i slu­tet av maj ökar för var­je dag. Det byggs upp ett sce­na­rio där EU:s fram­tid på all­var står på spel.

Kon­stel­la­tio­ner­na i va­let skil­jer sig mar­kant från ti­di­ga­re. Grup­per om­for­mas, fu­sio­ne­ras och stöps om så att ti­di­ga­re styr­ke­för­hål­lan­den even­tu­ellt för­änd­ras ra­di­kalt. Från år till år och val till val har krist­de­mo­kra­ter och kon­ser­va­ti­va i EPP och so­ci­al­de­mo­kra­ter i S&D va­rit de do­mi­ne­ran­de par­tigrup­per­na in­om EU-par­la­men­tet med EPP som störst he­la 2000-ta­let. Nu öpp­nas möj­lig­he­ter för änd­ring­ar – på gott och ont. Hö­gerex­tre­mism, na­tio­na­lism, in­vand­rar­fi­ent­lig­het och populism av oli­ka for­mer kan rö­ra om re­jält.

För­skjut­ning­ar sker au­to­ma­tiskt ock­så i och med att Stor­bri­tan­ni­en in­te längre del­tar i va­let och en del av brit­ter­nas plat­ser om­för­de­las.

På ba­sen av fram­gång­ar i na­tio­nel­la val är det en över­rask­ning om EUskep­tis­ka och po­pu­lis­tis­ka par­ti­er in­te går fram­åt ock­så i EU-va­let. Men lyc­kas de sam­la sig un­der sam­ma pa­ra­ply och där­med ska­pa en stor grupp med makt?

Det finns för till­fäl­let tre grup­pe­ring­ar med EU-skep­tis­ka och po­pu­lis­tis­ka par­ti­er, ECR, där bland an­nat Sann­fin­län­dar­na och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na in­går, EFDD med bland an­nat tys­ka AfD och så ENF som do­mi­ne­ras av frans­ka Na­tio­nel­la fron­ten, som nu­me­ra he­ter Na­tio­nell sam­ling.

Det är frå­ga om en bro­kig ska­ra och det fö­re­fal­ler ute­slu­tet att de al­la skul­le rym­mas i sam­ma grupp ef­ter va­let, vil­ket gi­vet­vis mins­kar de­ras po­ten­ti­el­la ge­men­sam­ma tyngd. Men re­dan nu har Ita­li­ens star­ke man Mat­teo Sal­vi­ni och hans Le­ga med­de­lat om sam­ar­be­te med frans­ka Na­tio­nell sam­lings Ma­ri­ne Le Pen, med slo­gan ”in­te mot EU, men för att räd­da Eu­ro­pa”.

Ock­så pre­si­dent Do­nald Trumps ti­di­ga­re stra­teg Ste­ve Ban­non är på krigs­sti­gen och för­sö­ker ena po­pu­lis­ter run­tom i Eu­ro­pa.

Ge­men­samt för näs­tan al­la de här par­ti­er­na är att de är in­vand­rar­kri­tis­ka el­ler rentav -fi­ent­li­ga. De po­li­tis­ka följ­der­na av den sto­ra flyk­ting­vå­gen 2015-16 mäts på EU-ni­vå först i vår. Po­pu­list­par­ti­er har ock­så ut­må­lat glo­ba­li­se­ring­en och EU som syn­da­boc­kar för pro­blem och ut­slag­ning på hem­ma­plan.

Fle­ra av de EU-skep­tis­ka par­ti­er­na och rö­rel­ser­na run­tom i Eu­ro­pa har änd­rat fo­kus. Ti­di­ga­re har de ta­lat om att läm­na EU men nu vill man förändra EU. Brex­it­för­hand­ling­ar­na och det san­no­li­ka slut­re­sul­ta­tet av dem har sä­kert bidragit till för­änd­ring­en. Nu vill de nå fram­gång i EU-va­let och sty­ra om EU:s po­li­tik, mo­ta in­vand­ring­en och öka den na­tio­nel­la fri­he­ten att skö­ta sitt som man själv vill. EU:s grund­vär­den är in­te så vik­ti­ga för de här grup­per­na.

En mot­kraft till po­pu­lis­ter­na kan ska­pas av det sam­ar­be­te som Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron och Hol­lands pre­miär­mi­nis­ter Mark Rut­te fö­re­fal­ler att ha långt gå­en­de pla­ner för. Ock­så Cen­terns ord­fö­ran­de Ju­ha Si­pi­lä sägs va­ra in­vol­ve­rad.

Det har va­rit öp­pet var Macron och hans En Mar­che ska grup­pe­ra sig på EU:s par­tikar­ta. Nu ser det ut som om de lan­dar i den li­be­ra­la grup­pen ALDE, eu­ro­pe­isk hem­vist för Cen­tern och SFP. Det kan ge ALDE en re­jäl vi­ta­mi­nin­jek­tion. Det är in­te ute­slu­tet att he­la grup­pe­ring­en ock­så by­ter namn för att ge sken av nå­got nytt. Ledare för li­be­ra­la par­ti­er sam­las i da­gar­na i Brys­sel för att dis­ku­te­ra vi­da­re.

Med al­la in­gre­di­en­ser av osä­ker­het och för­änd­rings­po­ten­ti­al är det myc­ket över­ras­kan­de om in­te val­del­ta­gan­det den här gång­en sti­ger mar­kant. Ett EU-val har ald­rig ti­di­ga­re va­rit så spän­nan­de och av­gö­ran­de för he­la EU-sam­ar­be­tets fram­tid som va­let i vår. Om väl­ja­re med de­mo­kra­tis­ka och li­be­ra­la vär­de­ring­ar stan­nar kvar på soff­loc­ket i sam­ma ut­sträck­ning som ti­di­ga­re bäd­dar det för en till­räck­ligt stor rös­tan­del för po­pu­lis­ter som vill fö­ra in EU på en helt ny, osä­ker och far­lig väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.