Ålands­tid­ning­ens fram­gångs­sa­ga är ett trend­brott i bran­schen

Ålands­tid­ning­en trot­sar al­la odds i me­diebran­schen. Tid­ning­en går på vinst, upp­la­gan ökar och an­ta­let pre­nu­me­ran­ter har vux­it de tre se­nas­te åren. Nu sad­lar tid­ning­ens vd Niklas Lam­pi om till dag­lig­va­ru­han­deln och bygg­bran­schen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/MIKAEL SJÖVALL

❞ Man får ald­rig glöm­ma bort tid­ning­ens kär­na. Vårt grundupp­drag är att pro­du­ce­ra kva­li­ta­tivt, lo­kalt re­le­vant in­ne­håll för vå­ra lä­sa­re. Niklas Lam­pi

Niklas Lam­pi har job­bat näs­tan he­la sitt yr­kes­verk­sam­ma liv in­om jour­na­li­sti­ken. Han har ett för­flu­tet som re­por­ter på Va­sab­la­det, le­dar­skri­bent på Åbo Un­der­rät­tel­ser och ut­ri­kes­kor­re­spon­dent på Hufvud­stads­bla­det in­nan han blev chefre­dak­tör på Ålands­tid­ning­en 2004.

Från och med 2014 har han sut­tit på två sto­lar och job­bat bå­de som tid­ning­ens vd och chefre­dak­tör. I höst blir han vd för Wiklöf Hol­ding-kon­cer­nens dot­ter­bo­lag Mathias Eriks­son och Ma­ri­e­hamns par­ti.

Var­för har Ålands­tid­ning­en lyc­kats hål­la ställ­ning­ar­na, trots sto­ra om­välv­ning­ar i bran­schen? – Man får ald­rig glöm­ma bort tid­ning­ens kär­na. Vårt grundupp­drag är att pro­du­ce­ra kva­li­ta­tivt, lo­kalt re­le­vant in­ne­håll för vå­ra lä­sa­re, sä­ger Lam­pi.

Med­vind och dubb­la spår

Stra­te­gin har bu­rit frukt. Ålands­tid­ning­en har i dag he­la 8 452 pre­nu­me­ran­ter, vil­ket in­te är fy skam i ett land­skap med knappt 30 000 in­vå­na­re.

– Det är fort­fa­ran­de pap­pers­tid­ning­en som tar in mer­par­ten av in­koms­ter­na. Vi har där­för sat­sat hårt bå­de på pap­pe­ret och på di­gi­ta­li­se­ring­en, sä­ger Lam­pi.

Till sats­ning­ar­na hör be­slu­tet att som en­da tid­ning på Åland gå in för mor­gon­dis­tri­bu­tion av pap­pers­tid­ning­en i Ma­ri­e­hamn med om­nejd trots höj­da dis­tri­bu­tions­kost­na­der. Ålands­tid­ning­en har ock­så lyc­kats kon­ver­te­ra si­na pap­perslä­sa­re som har gått över till di­gi­ta­la abon­ne­mang, i syn­ner­het i skär­går­den. Lam­pi be­to­nar att man mås­te kö- ra på två spår. Han vill än­då in­te slå sig för brös­tet för Ålands­tid­ning­ens fram­gångs­sa­ga.

– Vi har ock­så haft tur. Många fak­to­rer har pe­kat i rätt rikt­ning sam­ti­digt. Vi mås­te kom­ma ihåg att det åländs­ka sam­häl­let är väl­bär­gat med en låg ar­bets­lös­het, stark köp­kraft och livs­kraf­tig an­nons­mark­nad som ger oss in­täk­ter.

Hur ska de fin­lands­svens­ka dags­tid­ning­ar­na på fast­lan­det upp­re­pa ert kon­cept? – Grund­för­ut­sätt­ning­ar­na är oli­ka så det är svårt att jäm­fö­ra rakt av. Den störs­ta skill­na­den är att Ålands­tid­ning­en är mark­nads­le­da­re i ett en­språ­kigt svenskt land­skap me­dan många fin­lands­svens­ka dags­tid­ning­ar är i un­der­läge och kon­kur­re­rar om an­non­ser och pre­nu­me­ran­ter över språk­grän­sen.

Lo­ka­la mil­jo­nä­rer som äga­re

I fjol hå­va­de Ålands­tid­ning­en in en rö­rel­se­vinst på 1,3 mil­jo­ner eu­ro fö­re skatt, vil­ket gav bo­la­gets ak­tieä­ga­re hyf­sa­de ka­pi­talin­koms­ter. Ålands­tid­ning­ens störs­ta ak­tieä­ga­re är de åländs­ka mil­jo­nä­rer­na An­ders Wiklöf och Ben Lun­dqvist som äger 41,8 pro­cent av ak­ti­er­na i Ålands Tid­nings-Tryc­ke­ri, ÅTT, som ger ut Tid­ning­en Åland.

Hur på­ver­kar det här ut­gångs­lä­get den jour­na­lis­tis­ka in­tegri­te­ten då två in­fly­tel­se­ri­ka mil­jo­nä­rer äger näs­tan hal­va tid­ning­en? – In­te alls. Vå­ra lä­sa­re är väl­digt må­na om att vi in­te sär­be­hand­lar nå­gon i vår dag­li­ga rap­por­te­ring. Det hand­lar om vår tro­vär­dig­het och den kan man in­te fus­ka bort. Hur han­te­rar ni pro­ble­ma­ti­ken med jäv och släkt­band på redaktionen? – När­he­ten till be­sluts­fat­tar­na är väl­digt på­tag­lig i små sam­häl­len. Det är på gott och ont. Det är vik­tigt att han­te­ra det öp­pet så att re­port­rar med jäv och ege­nin­tres­se in­te får skri­va om så­da­na te­man där de är jä­vi­ga. Om vi slar­var med det här så re­a­ge­rar lä­sar­na.

Bris­tan­de konkurrens

Rekry­te­ring­en av Niklas Lam­pis ef­ter­trä­da­re är re­dan i full gång. Styrelsen har än­nu in­te be­stämt sig om tid­ning­ens nya chef ska ha sam­ma dub­bel­roll som Lam­pi el­ler om man vill de­la upp det re­dak­tio­nel­la och af­färs­mäs­si­ga le­dar­ska­pet.

– Jag tror att det är en för­del att man sit­ter in­ne med ett he­li­kop­ter­per­spek­tiv på he­la verk­sam­he­ten och har en för­stå­el­se för kon­cer­nens eko­no­mi, men det är sty­rel­sens sak att av­gö­ra hur det blir.

Du går nu vi­da­re till dag­lig­va­ru­han­deln. Vad bor­de gö­ras för att bry­ta det oligo­pol som präglar den åländs­ka livs­me­dels­bran­schen? – Kon­kur­ren­sen in­om dag­lig­va­ru­han­deln på Åland har skärpts ef­ter att S-grup­pen eta­ble­ra­de sig här. Si­tu­a­tio­nen i dag är där­för mer di­ver­si­fi­e­rad än för ett an­tal år se­dan.

FO­TO: SPT/RO­BERT JANS­SON

Ålands­tid­ning­ens vd och chefre­dak­tör Niklas Lam­pi sad­lar om. Han läm­nar ef­ter■ sig ett lön­samt tid­nings­hus med en väx­an­de upp­la­ga och allt fler di­gi­ta­la pre­nu­me­ran­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.