Si­pi­lä: Man ska in­te strej­ka mot riks­da­gen

Stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä (C) pra­ta­de sys­sel­sätt­nings­po­li­tik och po­li­tis­ka strej­ker i Stats­mi­nis­terns frå­ge­tim­me på Ra­dio Su­o­mi på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä för­sva­rar re­ge­ring­ens lag­för­slag som un­der­lät­tar upp­säg­ning­ar i små fö­re­tag. På tors­dag med­de­la­de han att re­ge­ring­en har bett riks­da­gen att ta ställ­ning till sys­sel­sätt­nings­po­li­ti­ken. Riks­da­gen kom­mer att rös­ta om re­ge­ring­ens för­tro­en­de på ons­dag.

I ra­di­o­pro­gram­met Stats­mi­nis­terns frå­ge­tim­me på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen gav han sin syn på po­li­tis­ka strej­ker och var­för re­ge­ring­en ini­ti­e­ra­de för­tro­en­de­om­röst­ning­en.

– När en så här li­ten sak blir en stor po­li­tisk frå­ga och ut­om­stå­en­de li­der av des­sa ar­bets­kon­flik­ter, mås­te vi sät­ta in det tyngs­ta verk­tyg som re­ge­ring­en har: näm­li­gen att lå­ta rik­da­gen ta ställ­ning i frå­gan. I fin­ländsk de­mo­kra­ti är riks­da­gens åsikt den som väger tyngst, sä­ger Si­pi­lä i ra­di­o­pro­gram­met.

Om riks­da­gen ger sitt för­tro­en­de till re­ge­ring­en i ons­da­gens om­röst­ning hoppas han att det blir ett slut på de po­li­tis­ka strej­ker­na. Si­pi­lä mot­sät­ter sig in­te po­li­tis­ka strej­ker i sig, men de bör va­ra mo­ti­ve­ra­de.

– Man bör va­ra yt­terst för­sik­tig när man an­vän­der po­li­tis­ka strej­ker. Om riks­da­gen har ut­ta­lat sig i en frå­ga, bor­de trös­keln va­ra hög. Man ska in­te strej­ka mot riks­da­gen, sä­ger Si­pi­lä i ra­di­o­pro­gram­met.

FO­TO: EEVA RIIHELä/LEHTIKUVA

Ju­ha Si­pi­lä (C) gav i Stats­mi­nis­terns■ frå­ge­tim­me syn på po­li­tis­ka strej­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.