Besvä­ras du av upp­svälld mage och rap­ning­ar?

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

”Jag har en bra mag­käns­la!”

Så sä­ger vi of­ta när vi har go­da för­a­ning­ar. Ny­li­gen ge­nom­för­da häl­so­stu­di­er vi­sar att ut­tryc­ket in­te är ta­get ur luf­ten: matsmältning, tarm och mat­smält­nings­or­gan spe­lar en vik­tig roll för vårt fy­sis­ka och psy­kis­ka väl­må­en­de.

Som tur är kan du själv på­ver­ka ma­gens väl­må­en­de. Om du kän­ner att din mage be­hö­ver stöd, kan Gesto­max va­ra pre­cis rätt pro­dukt för dig. Gesto­max-ta­blet­ter­na byg­ger på en unik kom­bi­na­tion av väx­tingre­di­en­ser: ka­mo­mill, peppar­mynts­blad och fänkåls­frön. Des­sa väx­ter in­ne­hål­ler be­stånds­de­lar som stö­der mat­smält­ning­en och som kan ge lind­ring vid mag­be­svär.

Tec­ken på då­lig matsmältning

Hur vet du att din matsmältning och tarm fun­ge­rar som de ska? Vi kan in­te se mat­smält­nings­sy­ste­met, men om mat­smält­ning­en in­te fun­ge­rar finns det någ­ra tec­ken som du kan hål­la ett öga på. Upp­svälld mage, rap­ning­ar, hals­brän­na och gas­besvär är tec­ken på att din matsmältning in­te fun­ge­rar op­ti­malt.

Upp­svälld mage

Känns det be­kant: du kän­ner ett obe­hag ef­ter att ha ätit, och ma­gen sväl­ler till en bal­long? El­ler är din mage platt på mor­go­nen för att se­dan bli allt run­da­re un­der da­gens lopp? Upp­svälld mage är ett av de van­li­gas­te tec­ken på att din matsmältning be­hö­ver hjälp på tra­ven.

En del upp­le­ver det­ta som ett rent kos­me­tiskt pro­blem – det är job­bigt att in­te kun­na an­vän­da si­na fa­vo­rit­klä­der för att ma­gen är upp­svälld. And­ra kan upp­le­va att vä­der­spän­ning­ar ef­ter mål­ti­der ger out­härd­ligt obe­hag.

Mag­pro­blem be­ror of­tast på att mat­smält­ning­en fun­ge­rar lång­samt och brist­fäl­ligt. När mat­smält­ning­en ar­be­tar lång­samt ho­par sig av­falls­pro­duk­ter i tar­men, vil­ket le­der till ett jäs­nings­till­stånd som gör att ma­gen blir upp­svälld.

Över­flö­dig gas i ma­gen

Över­flö­di­ga ga­ser för­or­sa­kar ock­så and­ra pro­blem, vid si­dan av upp­svälld mage. Det hän­der att tryc­ket i den upp­sväll­da bu­ken för­sät­ter oss i be­svä­ran­de si­tu­a­tio­ner. Det är in­te all­tid lä­ge att ”släp­pa vä­der” för att lät­ta på tryc­ket.

Gesto­max

Gesto­max byg­ger på kom­po­nen­ter från tre oli­ka väx­ter, som var och en på sitt sätt på­ver­kar mage och matsmältning.

Gesto­max har mångsidig ef­fekt på ma­gen, och har där­för löst många an­vän­da­res mag­pro­blem. Väx­tingre­di­en­ser­na i Gesto­max ef­fek­ti­vi­se­rar mat­smält­ning­en. Det­ta mins­kar gas­bild­ning­en vil­ket i sin tur lind­rar mag­be­svä­ren.

Gesto­max säljs i Fin­land av häl­so­kost­fö­re­ta­get Well­vi­ta.

Va­re sig du li­der av upp­svälld mage, rap­ning­ar, hals­brän­na el­ler en obe­hag­lig käns­la i ma­gen, kan Gesto­max va­ra den per­fek­ta lös­ning­en för dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.