Då­lig matsmältning? 3 tec­ken:

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

När mat­smält­ning­en fun­ge­rar läg­ger du knappt mär­ke till den. Mat­smält­ning­en är en pro­cess som på­går i det för­dol­da i vå­ra krop­par: ma­ten om­vand­las till ener­gi och slagg­pro­duk­ter när den trans­por­te­ras ge­nom mat­smält­nings­ka­na­len. Ne­dan ser du de fy­ra van­li­gas­te teck­nen på då­lig matsmältning. Ingre­di­en­ser­na i Gesto­max ef­fek­ti­vi­se­rar mat­smält­ning­en och lind­rar be­svä­ren.

Rap­ning­ar och hals­brän­na

Du kan drab­bas av hals­brän­na och okon­trol­ler­ba­ra rap­ning­ar om mat­smält­ning­en ar­be­tar då­ligt och lång­samt. När mat­smält­ning­en fun­ge­rar som den ska trans­por­te­ras fö­dan i rätt rikt­ning ge­nom tarm­ka­na­len, och or­sa­kar ing­et obe­hag.

Upp­svälld mage

Att ma­gen sväl­ler upp ef­ter mål­ti­der är ett tec­ken på att för myc­ket gas bil­dar i tarm­ka­na­len. Uppsvälld­he­ten kan ock­så or­sa­kas av att ga­sen in­te trans­por­te­ras i tar­men på op­ti­malt sätt. Ge­nom att ef­fek­ti­vi­se­ra mat­smält­ning­en kan du lind­ra uppsvälld­he­ten och den över­driv­na gas­bild­ning­en. Många upp­le­ver upp­svälld mage som stö­ran­de, ef­tersom det ock­så in­ver­kar på ut­se­en­det. And­ra upp­le­ver att det känns obe­hag­ligt när ma­gen sväl­ler på ett okon­trol­ler­bart sätt.

Okon­trol­ler­bar tarm­gas

Gas­bild­ning i tar­men är en na­tur­lig del av tar­mens funk­tion, och då och då mås­te över­flö­dig gas få ut­lopp. Men om din matsmältning fun­ge­rar väl, kan du mins­ka mäng­den ga­ser och bätt­re kon­trol­le­ra dess funk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.