Unik kom­bi­na­tion mot mag­be­svär och rap­ning­ar

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Gesto­max är ut­veck­lad för att stöd­ja ma­gens väl­må­en­de och byg­ger på en unik kom­bi­na­tion av ex­trakt från fänkåls­frön, ka­mo­mill och peppar­myn­ta. Des­sa väl­kän­da väx­ter in­ver­kar var och en på sitt eget sätt på mat­smält­ning­en. De bio­ak­ti­va väx­tingre­di­en­ser­na i Gesto­max för­e­nas, och bi­drar till att lind­ra mag­be­svär såsom upp­svälld­het, hals­brän­na och rap­ning­ar.

KA­MO­MILL

Ka­mo­mill lind­rar pro­blem som här­rör från mat­smält­nings­ka­na­len, till ex­em­pel vä­der­spän­ning­ar och rap­ning­ar, samt lind­rar ir­ri­ta­tion.

FÄNKÅLS­FRÖN

Fi­b­rer ba­lan­se­rar äm­nes­om­sätt­ning­en och främ­jar mat­smält­ning­en – och fänkåls­frön är ful­la av fi­b­rer. I vis­sa län­der är det tradition att äta fänkåls­frön ef­ter mål­ti­der. Fänkåls­frön lind­rar gas­besvär och upp­svälld­het och ef­fek­ti­vi­se­rar på det sät­tet mat­smält­ning­en.

PEPPAR­MYNTS­BLAD

Peppar­myn­ta är känd för sin fris­ka doft. Väx­ten har dess­utom god ef­fekt på mat­smält­ning­en. Ex­trakt från peppar­mynts­blad lind­rar gas­besvär och mat­smält­nings­pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.