SFV har hit­tat kö­pa­re till Kvar­nud­den

Svens­ka Folk­sko­lans vän­ner (SFV) har hit­tat en po­ten­ti­ell kö­pa­re till lä­ger­går­den Kvar­nud­den i Lo­vi­sa.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - MA­RIA GESTRIN-HAGNER ma­[email protected]­me­dia.fi

Svens­ka Folk­sko­lans vän­ner har i fle­ra års tid för­sökt säl­ja lä­ger­går­den Kvar­nud­den vid Per­nå­vi­ken i Lo­vi­sa. År 2003 fick SFV går­den i gå­va av Helsing­fors folk­sko­lors lä­ra­re och lä­ra­rin­ne­för­e­ning som då upp­lös­tes.

Re­dan 2013 be­slu­ta­de SFV att stäl­let skul­le säl­jas, men lä­ger­går­den har hit­tills in­te gått åt. Fram till 2013 ord­na­des som­mar­lä­ger för barn i lä­ger­går­den och se­dan dess har fas­tig­he­ten va­rit ut­hyrd. Nu har SFV hit­tat en po­ten­ti­ell kö­pa­re, men ord­fö­ran­de Wi­van Ny­gård-Fa­ge­rudd, vill än­nu in­te yp­pa nå­got om kö­pa­ren.

– Jag hoppas på en lös­ning som är bra för al­la par­ter, sär­skilt för re­gi­o­nen och ock­så för fas­tig­he­ten, sva­rar Ny­gård-Fa­ge­rudd per mejl till HBL.

Ny­gård-Fa­ge­rudd är för­te­gen om prislap­pen på Kvar­nud­den. 2016 be­gär­de SFV 975 000 eu­ro för stäl­let som omfattar sex oli­ka bygg­na­der hu­vud­går­den, strand­ba­stu, två över­natt­nings­stu­gor och en eko­no­mi­bygg­nad. Dess­utom in­går eget vat­ten­om­rå­de och en egen ö.

En­ligt do­na­tions­bre­vet skul­le SFV upp­rätt­hål­la som­mar­ko­lo­ni­verk­sam­he­ten för låg­sta­di­e­e­le­ver i mind­re be­med­la­de fa­mil­jer från Helsing­fors på Kvar­nud­den fram till år 2006 och fram­ö­ver om det fanns för­ut­sätt­ning­ar.

För fy­ra år se­dan gick SFV ut med att de för­ut­sätt­ning­ar­na in­te längre fanns, och mo­ti­ve­ra­de det med att som­mar­ko­lo­ni­verk­sam­he­ten band peng­ar som kun­de an­vän­das bätt­re.

På frå­gan om för­sälj­nings­in­täk­ter­na ska öron­mär­kas för nå­got visst än­da­mål skri­ver Ny­gård-Fa­ge­rudd att strä­van är att nå störs­ta möj­li­ga nyt­ta med för­e­ning­ens me­del och att SFV i slu­tet av må­na­den ska be­rät­ta mer om sitt nya sätt att job­ba och vil­ket fo­ku­set ska va­ra un­der de när­mas­te åren.

Ny­gård-Fa­ge­rudd skri­ver ock­så att SFV ti­di­ga­re in­nan be­slu­tet att säl­ja Kvar­nud­den togs, kon­tak­ta­de re­pre­sen­tan­ter för do­na­torn, som då ska ha med­de­lat att det in-

❞ Jag hoppas på en lös­ning som är bra för al­la par­ter, sär­skilt för re­gi­o­nen och ock­så för fas­tig­he­ten.

Wi­van Ny­gård-Fa­ge­rudd

Ord­fö­ran­de, SFV

te fanns någ­ra in­vänd­ning­ar mot att säl­ja stäl­let.

SFV sam­las i dag, mån­dag, till för­e­nings­mö­te för att for­mellt ge grönt ljus åt för­sälj­ning­en.

FO­TO: KSF ME­DIA-ARKIV

Svens­ka Folk­sko­lans vän­ner har i fle­ra års tid för­sökt säl­ja lä­ger­går­den Kvar­nud­den vid Per­nå­vi­ken i Lo­vi­sa. Nu har man hit­tat en po­ten­ti­ell kö­pa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.