Tid­ning: Al­le­mans­rät­ten knap­past kul­tur­arv

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Nej, al­le­mans­rät­ten är in­te ak­tu­ell för världs­arvs­list­ning­en på fle­ra år.

Mu­sei­ver­kets sak­kun­ni­ga Le­e­na Mar­sio sä­ger i en in­ter­vju med Maa­seudun Tu­le­vai­su­us att hon är för­vå­nad över den allmänna de­bat­ten om al­le­mans­rät­ten.

Su­o­men La­tu har fö­re­sla­git att al­le­mans­rät­ten bor­de bli ett Une­sco­världs­arv, men det är Mu­sei­ver­ket som be­re­der och fö­re­slår kul­tur­arv till Une­scos för­teck­ning över det im­ma­te­ri­el­la kul­tur­ar­vet.

Mu­sei­ver­ket har än­nu in­te någ­ra pla­ner på att gö­ra al­le­mans­rät­ten till ett världs­arv.

– Dis­kus­sio­nen har blos­sat upp i för­tid. Det finns ing­et of­fi­ci­ellt ini­ti­a­tiv, sä­ger Mar­sio i in­ter­vjun.

Bastu­bad och fi­ol­spe­lan­de i Kaust­by står där­e­mot på tur att bli Fin­lands no­mi­ne­ring­ar till Une­scos im­ma­te­ri­el­la kul­tur­arv. Till för­teck­ning­en kan man år­li­gen fö­re­slå ett ob­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.