Henriksson: Arvs­skat­ten bor­de slo­pas

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

SFP:s ord­fö­ran­de An­na-Ma­ja Henriksson an­ser att Fin­land ska änd­ra arvs­skatt till över­lå­tel­seskatt.

Sve­ri­ge slo­pa­de arvs­skat­ten 2004 och Nor­ge följ­de ef­ter 2014. En­ligt An­na-Ma­ja Henriksson (SFP) gör Fin­land klokt i att föl­ja Sve­ri­ges och Nor­ges ex­em­pel. I stäl­let skul­le man in­fö­ra en över­lå­tel­seskatt som be­ta­las när ar­vet re­a­li­se­ras.

– Vi vet att van­li­ga medborgare kan ham­na i pro­blem med arvs­skat­ten. Ett rätt­vi­sa­re sy­stem är att be­skat­ta först då ar­vet säljs, sä­ger Henriksson i ett press­med­de­lan­de.

SFP vill som förs­ta åt­gärd slo­pa skat­ten för fa­mil­je­fö­re­tags ge­ne­ra­tions­väx­ling­ar. Men på sikt an­ser Henriksson att arvs­skat­ten helt och hål­let bor­de slo­pas.

Riks­da­gen be­hand­lar för till­fäl­let ett med­bor­ga­ri­ni­ti­a­tiv med näs­tan 57 000 un­der­skrif­ter där man krä­ver att arvs- och gå­voskat­ten av­skaf­fas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.