Riks­dags­le­da­mot Em­ma Ka­ri: Sa­mer­na vill in­te ha Is­havs­ba­na

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

De grö­nas riks­dags­le­da­mot Em­ma Ka­ri kri­ti­se­rar hur den så kal­la­de Is­havs­ba­nan har pla­ne­rats.

En­ligt hen­ne har sa­mer­nas syn­punk­ter för­bi­setts helt och hål­let i pla­ne­ring­en av Is­havs­ba­nan.

– Sa­mer­nas bud­skap är myc­ket tyd­ligt: de vill in­te ha nå­gon Is­havs­ba­na. Järn­vä­gen ho­tar sa­mer­nas kultur och den vär­de­ful­la na­tu­ren i norr, skri­ver Ka­ri i ett press­med­de­lan­de.

Sär­skilt för­ödan­de skul­le Is­havs­ba­nan in­ne­bä­ra för skolt­sa­mer­na, skri­ver Ka­ri. Skol­ter­nas sam­häl­le skul­le splitt­ras och vik­ti­ga be­tes­mar­ker för re­nar skul­le kly­vas itu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.