Ka­ta­strofval för Mer­kels sys­ter­par­ti

Del­stats­va­let i tys­ka Bay­ern blev in­te nå­gon dans på ro­sor för för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kels al­li­e­ra­de i CSU.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - Tt

De gjor­de sitt säms­ta val se­dan 1950 med 35,5 pro­cent av väl­jar­stö­det, en­ligt en val­lo­kal­un­der­sök­ning. Sam­ti­digt kom­mer främ­lings­fi­ent­li­ga AFD in i Bay­erns riks­dag för förs­ta gång­en.

Om­kring tio mil­jo­ner väl­ja­re bor i det kon­ser­va­ti­va fäs­tet Bay­ern, där den po­li­tis­ka kar­tan nu ri­tats om.

De sto­ra vin­nar­na blev De grö­na, som en­ligt un­der­sök­ning­en får 18,5 pro­cent av rös­ter­na och där­med blir näst störs­ta par­ti. AFD får sam­ti­digt 11 pro­cent av väl­jar­stö­det, en­ligt me­die­bo­la­get ARD:s un­der­sök­ning skri­ver ny­hets­by­rån Reu­ters.

So­ci­al­de­mo­kra­tis­ka SPD får 10 pro­cent av rös­ter­na, vil­ket ock­så räk­nas som ett ka­ta­strofval för par­ti­et.

Re­kord­lå­ga siff­ror

CSU:s re­kord­lå­ga siff­ror in­ne­bär, om de stäm­mer, att par­ti­et för­lo­rar sin ab­so­lu­ta ma­jo­ri­tet för and­ra gång­en se­dan 1962. Det är ett full­stän­digt dråpslag för le­dar­skik­tet med par­ti­ord­fö­ran­den Horst Se­e­ho­fer och re­ge­rings­che­fen Mar­kus Sö­der i spet­sen.

CSU, det djupt kon­ser­va­ti­va sys­ter­par­ti­et till Ang­e­la Mer­kels krist­de­mo­kra­ter CDU, har un­der val­rö­rel­sen ta­git ett kliv åt hö­ger för att mo­ta främ­lings­fi­ent­li­ga Al­ter­na­tiv för Tyskland (AFD) i grind. I par­ti­hög­kvar­te­ret i Mün­chen har man länge sett för­bunds­kans­lerns flyk­ting­po­li­tik som en för­kla­ring till det eg­na väl­jar­tap­pet, och Sö­der har kla­gat på ”asyl­turism” till Tyskland – ett be­grepp han se­dan fick bac­ka från ef­ter kri­tik från op­po­si­tio­nen.

Bak­slag för folk­par­ti­er

Men tak­ti­ken tycks up­pen­bar­li­gen ha miss­lyc­kats. Den tuf­fa­re lin­jen tycks in­te ha gått hem hos väl­jar­na, och AFD kom­mer nu in i lant­da­gen, en­ligt un­der­sök­ning­en

Sta­dig till­växt, låg brotts­lig­het, i prin­cip full sys­sel­sätt­ning. Bay­ern går som tå­get – men trots det har väl­jar­na i den syd­tys­ka del­sta­ten in­te va­rit nöj­da med den nu­va­ran­de kur­sen, och va­let blev där­med ett re­jält bak­slag för de sto­ra par­ti­er­na.

Fo­to: tt-ap/matthias schrader

Bay­erns re­ge­rings­chef Mar­kus Sö­der (till väns­ter) tar en öl till­sam­mans med Ös­ter­ri­kes för­bunds­kans­ler Sebastian Kurz (i mit­ten) in­för val­slutspur­ten i Mün­chen i fre­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.