Bay­ern

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

●●tysklands till ytan störs­ta del­stat, med om­kring 12,8 mil­jo­ner in­vå­na­re. hu­vud­sta­den är mün­chen.

●●Krist­ligt-so­ci­a­la uni­o­nen (CSU) har va­rit den do­mi­ne­ran­de kraf­ten i bay­ersk po­li­tik un­der he­la ef­ter­krigs­ti­den. Ge­nom ett sam­ar­be­te med krist­de­mo­kra­tis­ka CDU har man även haft in­fly­tan­de över riks­po­li­ti­ken, och se­dan mars i år sit­ter de två hö­ger­par­ti­er­na i re­ge­ring till­sam­mans med so­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

●●CSU har en mer värde­kon­ser­va­tiv pro­fil än CDU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.