Re­kord­dy­ra vin­flas­kor sål­da

Hufvudstadsbladet - - Front Page - TT-AFP

Två flas­kor av Ro­manée-Con­ti sål­da vid Sot­he­by’s i New York blev de dy­ras­te nor­mal­flas­kor av röd­vin som sålts.

Den förs­ta klub­ba­des för 558 000 dol­lar, mot­sva­ran­de ung­e­fär 480 000 eu­ro. Någ­ra tim­mar se­na­re sål­des en flas­ka till för 496 000 dol­lar.

Sot­he­by’s ha­de un­derskat­tat in­tres­set för flas­kor­na, och upp­skat­ta­de in­för auk­tio­nen vär­det till max­i­malt 32 000 dol­lar (27 700 eu­ro). Det gam­la re­kor­det för en flas­ka av nor­mal­stor­lek, en 1869 Cha­teau La­fi­te Rot­h­schild från 2010, rök all värl­dens väg. Den sål­des i Hong­kong för 233 000 dol­lar, mot­sva­ran­de 200 000 eu­ro.

Bå­da flas­kor­na var av år­gång 1945, då 600 flas­kor pro­du­ce­ra­des, strax in­nan vin­ran­kor­na drogs upp för om­plan­te­ring. Flas­kor­na kom från Ro­bert Drou­hins per­son­li­ga sam­ling. Han var chef för vin­pro­du­cen­ten Mai­son Jo­seph Drou­hin mel­lan 1957 och 2003.

Röd­vi­net var in­te den en­da rus­dryc­ken som in­bring­a­de stor­be­lopp. En flas­ka skotsk whis­ky från 1986 gick för 843 200 dol­lar, om­kring 729 000 eu­ro.

En­dast tolv flas­kor till­ver­ka­des av sor­ten vid Macal­lan­de­s­til­le­ri­et, och flas­kan i frå­ga var en av tolv med en eti­kett de­sig­nad av Pe­ter Bla­ke, som ock­så lig­ger bakom om­sla­get till The Be­at­les al­bu­mom­slag till Sgt. Pep­per’s Lo­ne­ly He­arts Club Band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.