Lång väg kvar till ny stats­mi­nis­ter

Hufvudstadsbladet - - Front Page - TT/OWE NILS­SON

Fem vec­kor ef­ter va­let har Sve­ri­ge än­nu in­te ens en stats­mi­nis­ter­kan­di­dat som riks­da­gen kan ta ställ­ning till. Mo­de­rat­le­da­ren Ulf Kris­ters­son lyc­ka­des in­te lö­sa det – nu in­leds en ny tal­mans­run­da i dag in­nan tal­man Andre­as Nor­lén ger son­de­rings­upp­dra­get till nå­gon an­nan.

Den 2 ok­to­ber fick Ulf Kris­ters­son tal­man­nens upp­drag att son­de­ra, un­der­sö­ka, möj­lig­he­ter­na till att bil­da en re­ge­ring som kan to­le­re­ras av riks­da­gen. Den svens­ka par­la­men­ta­ris­men fun­ge­rar så att en stats­mi­nis­ter in­te be­hö­ver ha en ma­jo­ri­tet bakom sig i riks­da­gen. Där­e­mot får per­so­nen in­te ha en ma­jo­ri­tet emot sig.

Son­de­rings­upp­dra­get från tal­man­nen in­ne­bär in­te att den per­so­nen är fö­re­sla­gen som stats­mi­nis­ter. Det är ett be­slut tal­man­nen tar ef­ter son­de­rings­upp­dra­get. I Ulf Kris­ters­sons fall drog tal­man­nen slut­sat­sen att det in­te ens var nå­gon me­ning att lå­ta riks­da­gen ta ställ­ning till ett för­slag.

Lång pro­cess

För svens­ka för­hål­lan­den är det­ta re­dan en lång­dra­gen re­ge­rings­bild­nings­pro­cess. Men det är ba­ra knappt tre vec­kor se­dan stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven rös­ta­des bort i riks­da­gen. Det kom­mer att ta yt­ter­li­ga­re minst ett par vec­kor in­nan riks­da­gen får rös­ta om en stats­mi­nis­ter­kan­di­dat.

Tills vi­da­re sit­ter den av­sat­ta re­ge­ring­en kvar som över­gångs­re­ge­ring, vars en­da for­mel­la hin­der jäm­fört med en van­lig re­ge­ring är att den in­te får ut­ly­sa ex­tra­val. Det kan ba­ra ske ef­ter att riks­da­gen i fy­ra oli­ka om­röst­ning­ar rös­tat ned tal­man­nens för­slag till stats­mi­nis­ter.

Inga tids­be­gräns­ning­ar

Själv har tal­man Andre­as Nor­lén sagt att han in­te har för av­sikt att läg­ga fram nå­got för­slag som rös­tas ned i kam­ma­ren. Det in­ne­bär att om man ef­ter må­na­der av son­de­ring­ar kom­mer fram till att det ba­ra åter­står ett ex­tra­val, så mås­te han först fö­re­slå en stats­mi­nis­ter­kan­di­dat fy­ra gång­er i riks­da­gen, för att ett så­dant kan bli möj­ligt. Någ­ra tids­be­gräns­ning­ar för hur länge son­de­ring­ar­na kan på­gå finns in­te.

Om ett ex­tra­val till slut ut­ly­ses, ska det hål­las in­om tre må­na­der och gäl­ler då ba­ra val till riks­da­gen.

Andre­as Nor­lén (M) ska på mån­dag åter träf­fa de öv­ri­ga sju par­ti­le­dar­na i en­skil­da sam­tal för att dis­ku­te­ra näs­ta steg. Han kom­mer att frå­ga vem de tror har störst möj­lig­het att bil­da re­ge­ring.

– Det är väl rim­ligt att tän­ka sig att nå­gon an­nan får ett son­de­rings­upp­drag, sä­ger Nor­lén.

Bå­de V och MP tyc­ker att S-le­da­ren Ste­fan Löfven nu bor­de få chan­sen.

– Han mås­te få pro­va först. Och jag gis­sar att han in­te ba­ra kom­mer att pra­ta med de röd­grö­na, ut­an även med Cen­ter­par­ti­et och Li­be­ra­ler­na, sä­ger V-le­da­ren Jo­nas Sjöstedt.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na av­bö­jer att kom­men­te­ra ut­veck­ling­en un­der sön­da­gen, och av­vak­tar tills ef­ter mån­da­gens tal­mans­run­da, sä­ger pressek­re­te­ra­re Fred­rik Persson.

SD:s Jim­mie Åkes­son be­dö­mer att son­de­rings­upp­dra­get går till Löfven, men att även han miss­lyc­kas.

– Som läget är nu ty­der myc­ket på att det ba­ra finns två vägar, an­ting­en är det ett par­ti som väl­jer att bör­ja pra­ta med oss el­ler så går vi mot ett ex­tra­val, sä­ger Åkes­son.

MONTGOMERY/TT FO­TO: HENRIK

Det kan bli många sam­tals­run­dor■ med tal­man Andre­as Nor­lén in­nan Sve­ri­ge har en ny re­ge­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.