Sau­dia­ra­bi­en slår till­ba­ka

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Sau­dia­ra­bi­en av­vi­sar al­la hot om sank­tio­ner med an­led­ning av jour­na­lis­ten Ja­mal Khashog­gis för­svin­nan­de, skri­ver den stat­li­ga sau­dis­ka ny­hets­by­rån SPA och hän­vi­sar till en käl­la nä­ra det po­li­tis­ka sty­ret.

– Kung­a­dö­met be­kräf­tar sitt to­ta­la av­vi­san­de av al­la hot och försök att un­der­grä­va lan­det, oav­sett om det sker ge­nom hot om eko­no­mis­ka sank­tio­ner el­ler an­vän­dan­det av po­li­tiskt tryck, sä­ger käl­lan till SPA.

Det är oklart vad som åsyf­tas, men USA:s pre­si­dent Do­nald Trump ho­ta­de så sent som på lör­da­gen med ”sträng be­straff­ning” om det skul­le vi­sa sig att re­ge­ring­en i Riy­ad lig­ger bakom Kashog­gis för­svin­nan­de.

Ja­mal Khashog­gi, som bland an­nat är ko­lum­nist i Washing­ton Post, har in­te setts till se­dan han gick in på det sau­dis­ka kon­su­la­tet i Istan­bul den 2 ok­to­ber. Tur­kis­ka myn­dig­he­ter häv­dar att Khashog­gi mör­dats in­ne på be­skick­ning­en och sä­ger sig ock­så ha vi­deo- och ljudupp­tag­ning­ar som vi­sar det­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.