Brit­ter­na pa­nik­hamst­rar mat

Hufvudstadsbladet - - Front Page - CHAR­LOT­TA BUXTON ny­he­[email protected]­me­dia.fi

Var­ning­ar­na för att bu­ti­ker­nas hyl­lor kan stå tom­ma ef­ter brex­it oro­ar många i Stor­bri­tan­ni­en. Hamst­ring­en är i full gång och es­ka­le­rar he­la ti­den. Det är in­te ba­ra pri­vat­per­so­ner som bör­jat hamst­ra. Ock­så fö­re­ta­gen kö­per in ex­tra va­ror och re­ge­ring­en har ut­sett en mi­nis­ter för mat­för­sörj­ning.

Ja­ne Fae an­vän­der drygt 45 eu­ro ex­tra per må­nad då hon går till mat­bu­ti­ken. Det är nöd­vän­digt, an­ser hon, ifall det blir en kra­schland­ning då Stor­bri­tan­ni­en läm­nar EU i mars näs­ta år.

– Jag har köpt ex­tra se­dan som­ma­ren. Det var då mi­nist­rar­na bör­ja­de var­na att det är möj­ligt att vi in­te får ett av­tal med EU.

Se­dan som­ma­ren har re­to­ri­ken kring en kra­schland­ning trap­pats upp yt­ter­li­ga­re. Ja­ne Fae sä­ger att hon in­te ba­ra är oro­lig över mat­för­sörj­ning­en, ut­an ock­så för­be­re­der sig på att pri­ser­na kan sti­ga. Hon har byggt upp ett för­råd av kon­ser­ver, tor­ka­de bö­nor, pas­ta, katt­mat och kex.

Fae, som är jour­na­list och bor i Letchworth Gar­den Ci­ty norr om Lon­don, sä­ger att många av hen­nes vän­ner valt att gö­ra sam­ma sak.

– En del har bör­jat kö­pa så­dant som pro­sec­co. Men ett par vän­ner som be­hö­ver me­di­ci­ner är rik­tigt oro­li­ga. Di­a­be­ti­ker­na kom­mer att kla­ra sig, men hur ska det gå för dem som be­hö­ver mer ovan­li­ga me­di­ci­ner?

Fö­re­tag ut­ö­kar lager

Hon och hen­nes vän­ner är in­te de en­da som bör­jat hamst­ra i Stor­bri­tan­ni­en. Allt fler fö­re­tag ut­ö­kar si­na lager fö­re ut­trä­det för att för­be­re­da sig på ett ka­o­tiskt brex­it el­ler på att pun­det ra­sar.

Bil­till­ver­ka­re, flyg­plans­till­ver­ka­ren Air­bus och cho­klad­jät­ten Cad­bu­rys har bör­jat be­stäl­la in ex­tra rå­va­ror. Det dans­ka fö­re­ta­get No­vo Nor­disk, som im­por­te­rar in­su­lin till Stor­bri­tan­ni­en, har ut­ö­kat si­na lager så att för­sörj­ning­en räc­ker till i fy­ra må­na­der.

En­ligt the Cent­re for Eco­no­mics and Bu­si­ness Re­se­arch kom­mer brit­tis­ka fö­re­tag att ha byggt upp ex­tra lager med ett vär­de på när­ma­re 43 mil­jar­der eu­ro in­nan lan­det läm­nar EU.

Kon­sult­fir­man upp­skat­tar ock­så att det är hamstran­det som fått den brit­tis­ka eko­no­min att växa un­der årets and­ra kvar­tal. Den an­ser att lan­det kom­mer att ham­na i en ”mi­nire­ces­sion” ef­ter brex­it ef­tersom fö­re­ta­gen då bör­jar an­vän­da upp lag­ren de byggt upp i stäl­let för att kö­pa nytt.

Ef­ter­frå­gan på la­ger­lo­ka­ler har ock­så ökat. Un­der årets förs­ta sex må­na­der hyr­des el­ler köp­tes drygt 1,6 mil­jo­ner kvadrat­me­ter la­ger­lo­ka­ler, jäm­fört med ett me­del­tal på 1,9 mil­jo­ner kvadrat­me­ter per år un­der de se­nas­te åt­ta åren. Oron finns att la­ger­lo­ka­ler­na in­te kom­mer att räc­ka till, sär­skilt för va­ror som livs­me­del som mås­te för­va­ras kallt.

Varu­hus­ked­jan Te­sco har var­nat att det kom­mer att bli svårt att byg­ga upp till­räck­ligt sto­ra lager färsk mat fö­re brex­it. En­ligt ked­jans vd Da­ve Lewis är mat­för­sörj­ning­en den störs­ta ut­ma­ning­en för mat­bu­ti­ker­na i Stor­bri­tan­ni­en om det blir en kra­schland­ning.

En tred­je­del av all mat kom­mer från and­ra EU-län­der och 10 000 con­tain­rar livs­me­del an­län­der till brit­tis­ka ham­nar från EU var­je dag.

Be­fa­rar pa­nik­shop­ping

Stor­bri­tan­ni­en har där­för fått en mat­för­sörj­nings­mi­nis­ter. Da­vid Rut- ley, fö­re det­ta chef på Pep­siCo och nu chef för varu­hus­ked­jan As­da, har fått i upp­drag att se till att ma­ten in­te tar slut även om det blir en kra­schland­ning. Re­ge­ring­en har ock­så bör­jat byg­ga upp ex­tra lager av me­di­ci­ner, vac­ci­ner och blod­pro­duk­ter.

Ja­ne Fae tror in­te att pro­ble­men kom­mer att va­ra längre än i ett par vec­kor. Men även om Stor­bri­tan­ni­en får ett av­tal fö­re mars näs­ta år an­ser hon att det är vik­tigt att ha en buf­fert.

– Om me­di­er­nas var­ning­ar trap­pas upp och allt fler blir räd­da för att det blir en kra­schland­ning, då kan bu­ti­ker­nas hyl­lor töm­mas ef­tersom allt fler bör­jar pa­nik­shop­pa. Pa­nik or­sa­kar pa­nik. Jag in­ser att jag kans­ke bi­drar till pro­ble­met, men det är bå­de för­nuf­tigt och brit­tiskt att va­ra för­be­redd.

Pa­ni­ken märk­tes re­dan 2016 då livs­me­dels­fö­re­ta­get Uni­le­ver höj­de pri­set på jäst­på­läg­get Mar­mite på grund av det sjun­kan­de pun­det. Varu­hus­ked­jan Te­sco ploc­ka­de till­fäl­ligt bort pro­duk­ten ur sitt sor­ti­ment på web­ben. Det fick brit­ter­na att bör­ja hamst­ra på­läg­get och bil­der på hyl­lor ut­an Mar­mite spreds på so­ci­a­la me­di­er.

Brit­ter­na har ock­så ta­git till so­ci­a­la me­di­er för att kla­ga över att Toble­ro­ne­stäng­er­na krympt, trots att pri­set är det­sam­ma. Många gav brex­it skul­den och frå­gan dis­ku­te­ra­des i det skots­ka par­la­men­tet. Den brit­tis­ka re­ge­ring­en släpp­te i fjol en ut­red­ning som till­ba­ka­vi­sa­de på­stå­en­de­na om att ut­trä­det ur EU fått cho­kladstäng­er­na att krym­pa.

❞ Di­a­be­ti­ker­na kom­mer att kla­ra sig, men hur ska det gå för dem som be­hö­ver mer ovan­li­ga me­di­ci­ner?

Ja­ne Fae

FO­TO:

Mot­stån­da­re till brex­it sam­las■ till en de­mon­stra­tion till­sam­mans med si­na fyr­ben­ta vän­ner i cen­tra­la Lon­don i bör­jan av ok­to­ber.

LEHTIKUVA-AFP/TOLGA AKMEN

Ja­ne Fae har, lik­som många av■ hen­nes vän­ner, bör­jat hamst­ra in­för ut­trä­det ur brex­it.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.