Ett lön­samt slö­se­ri

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - MåRTEN MICKOS är fö­re­tags­byg­ga­re i Si­li­con Val­ley i USA.

Allt fler unga, och många äld­re, star­tar nya bo­lag och hoppas på snabb glo­bal till­växt. Man när en dröm om att bli näs­ta Goog­le, Fa­ce­book, Whatsapp el­ler Uber. Över­satt till Fin­land vill man bli en ny Gut­zeit, Fin­lay­son, Ahl­ström, Wahl­forss el­ler Ström­berg.

När sen­hös­ten är som rus­ki­gast sam­las 20 000 iv­ri­ga ent­re­pre­nö­rer i Helsing­fors för att be­gå Slush. Den­na fö­re­tag­sam­he­tens kon­fe­rens sväm­mar över av för­hopp­ning­ar. Om man del­tar som ut­om­stå­en­de und­rar man sä­kert vart re­a­li­te­ten tog vägen. Slush ser ut som eu­forins mark­nad.

Styr­kan i Slush lig­ger pre­cis i för­hopp­ning­ar­na. Ef­tersom det sta­tis­tiskt sett är så osan­no­likt att ett upp­starts­fö­re­tag lyc­kas, krävs det som mot­vikt en oer­hörd för­hopp­ning och ener­gi­sats­ning för att ta re­da på om man står på en guld­å­der el­ler in­te. På Slush får man tes­ta si­na fär­dig­he­ter och mä­ta sin sats­ning mot and­ras.

Det finns många sor­ters fö­re­ta­gan­de, och al­la är nyt­ti­ga för sam­häl­lets väl­färd. Jord­bru­ka­re kon­fron­te­ras med höga ka­pi­tal­kost­na­der och kli­ma­to­lo­gis­ka ris­ker. Helt lo­giskt är då att sam­häl­let stö­der dem fi­nan­si­ellt. Tjäns­te­fö­re­ta­ga­re såsom fri­sö­rer, kafé­in­ne­ha­va­re och bok­fö­ra­re lö­per in­te sam­ma ris­ker, men tving­as fun­ge­ra in­om snä­va fi­nan­si­el­la mar­gi­na­ler. Upp­starts­bo­lag be­grän­sas in­te av nor­ma­la väg­gar och tak, men de ut­sätts för den grym­mas­te gall­ring­en. Ba­ra ett för­svin­nan­de li­tet få­tal kla­rar sig vi­da­re.

Det finns få ini­ti­a­tiv i sam­häl­let som så en­ty­digt le­der till sam­häl­le­lig sta­bi­li­tet och fram­gång som ent­re­pre­nör­skap. När folk be­reds möj­lig­het att job­ba med nå­got de tror på blir sam­häl­let bätt­re för al­la. Se ba­ra på Sve­ri­ge, Tyskland och Is­ra­el. De upp­skat­tar fö­re­ta­ga­re och har ak­tivt av­lägs­nat by­rå­kra­tis­ka och fi­nan­si­el­la hin­der som ett fö­re­tag lätt kan snubb­la på. Des­sa län­der har ock­så en sta­bil eko­no­mi.

Upp­starts­bo­la­gen är den ny­as­te ka­te­go­rin av fö­re­tag­sam­het. Spe­ci­ellt för dem är osä­ker­he­ten. Man vet in­te vil­ken pro­dukt som kom­mer att säl­ja och man vet in­te hur man skall säl­ja den. Man vet in­te om kan pro­du­ce­ra pro­duk­ten. Man vet in­te om man är ute i rätt tid. Man vet in­te hur man skall fi­nan­si­e­ra fö­re­ta­get. Det krävs in­te myc­ket cy­nism för att på­stå att upp­starts­bo­lag är hopp­lö­sa idéer – na­i­va och uto­pis­tis­ka ini­ti­a­tiv som ald­rig kan bli nå­got.

Men det är pre­cis tvärtom. I da­gens di­gi­ta­li­se­ra­de värld är ris­ker­na dju­pa­re och möj­lig­he­ter­na hög­re. Om man in­te slår ige­nom går man un­der. Slår man ige­nom blir man stor. Fö­re­tags­spe­let ser ut som na­tu­rens evo­lu­tion. De fles­ta tvi­nar bort och dör, men de få som går vi­da­re får de­fi­ni­e­ra en vin­nan­de ka­te­go­ri. För att del­ta i ett så­dant spel krävs det obe­grän­sa­de för­hopp­ning­ar och ald­rig si­nan­de ener­gi.

Vi skall in­te tro att ett upp­starts­bo­lag som går un­der är ett miss­lyc­kan­de. På vägen till sin un­der­gång be­ta­la­de fö­re­ta­get lö­ner och bi­drog till sys­sel­sätt­ning­en. När man slog igen var det in­te en för­lust. Det var en in­ve­ste­ring i en ut­bild­ning som mäter sig med de bäs­ta man kan få på uni­ver­si­tets­ni­vå.

De små sum­mor som upp­starts­bo­lag för­bru­kar hör till de bäs­ta in­ve­ste­ring­ar­na en na­tion kan gö­ra. Tänk på de mil­jar­der som sta­ten spen­de­rar på ut­veck­ling av det ex­i­ste­ran­de nä­rings­li­vet el­ler de mil­jar­der som stor­fö­re­tag slö­sar bort på pro­jekt som in­te le­der nå­gon vart. Tänk på de trå­ki­ga ut­bild­ning­ar­na som in­te läm­nar nå­got spår. Tänk på al­la sam­häl­le­li­ga kost­na­der för medborgare som in­te för­sö­ker sig på nå­got.

Till sy­ven­de och sist finns det få sa­ker som är så nyt­ti­ga som att in­ve­ste­ra tid och peng­ar på att byg­ga en ny af­färs­verk­sam­het. Ock­så om många en­skil­da försök är för­gä­ves, är to­tal­re­sul­ta­tet högst po­si­tivt. Och al­la blir klo­ka­re.

Vi skall in­te tro att ett upp­starts­bo­lag som går un­der är ett miss­lyc­kan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.