Ut­läm­nad av FPA

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - FRUSTRERAD Un­dan­tags­vis tillåts sig­na­tur. Red.

med­lem i Kyr­kan mitt i byn, med­lem av för­sam­lings­rå­det, med­lem av ge­men­sam­ma kyr­ko­full­mäk­ti­ge och kyr­korå­det, Van­da

el­ler har fun­nits hin­der för ut­be­tal­ning av ar­bets­lös­hets­för­må­ner väg­rar FPA be­ta­la. Den sista ar­bets­lös­hets­peng­en be­vil­ja­des till och med den 31 ju­li, nu är det ok­to­ber.

Nu sit­ter jag orätt­vist be­hand­lad, ut­läm­nad och makt­lös och mot min vil­ja syss­lo­lös och ut­an mins­ta in­komst.

Det­ta i Väl­färds­fin­land 2018. Är det här det rät­ta sät­tet att ak­ti­ve­ra en ar­bets­lös ar­bets­sö­kan­de? Är det in­te sna­ra­re att slå en re­dan sla­gen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.