Många äld­re är re­dan ut­slag­na

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - ANETTE KARLSSON

DI­GI­TA­LI­SE­RING Di­gi­ta­li­se­ring­en har kom­mit för att stan­na, det kan in­te för­ne­kas. Nät­bu­ti­ker, elektro­nis­ka tjäns­ter och smart­te­le­fo­ner är var­dag för många. Det är in­te en då­lig sak, ba­ra vi kom­mer ihåg att al­la in­te, på grund av ål­der, eko­no­mi el­ler funk­tions­ned­sätt­ning­ar, kan an­vän­da den nya tek­ni­ken.

En­ligt sta­tistik­cen­tra­len har 65 pro­cent av 74–89-åring­ar­na och 25 pro­cent av 65–74-åring­ar­na ald­rig an­vänt in­ter­net. Det kom­mer att ta en lång tid in­nan al­la hålls med i det di­gi­ta­la sam­häl­let. Där­för mås­te vi se till att al­la får de tjäns­ter de be­hö­ver.

Vi kän­ner al­la nå­gon, som ald­rig an­vän­der in­ter­net el­ler smart­te­le­fo­ner. Män­ni­skor som har svårt att få si­na ären­den ut­rät­ta­de i den nya di­gi­ta­la värl­den. De går till ban­ken för att be­ta­la si­na räk­ning­ar och blir tvung­na att be­ta­la sto­ra kund­av­gif­ter. Det är fel. Sam­ti­digt väx­er oron, då ban­ker för­svin­ner i snabb takt från gles­byg­den. Värl­den blir di­gi­tal, men al­la hin­ner in­te med. Det har bil­dats en ny grupp av ut­slag­na män­ni­skor i vårt sam­häl­le, di­gi­ut­slag­na. Ut­bild­ning i ”di­gikun­ska­per” ord­nas i många kom­mu­ner, men det räc­ker in­te. And­ra lös­ning­ar be­hövs ock­så.

Ett sam­häl­le där en stor del av in­vå­nar­na in­te är del­ak­ti­ga är in­te håll­bart. En var­dag där skur­kar på nä­tet kan lu­ra män­ni­skor och gå fria är otrygg. Spe­ci­ellt äld­re män­ni­skor har bli­vit lu­ra­de att ge ut si­na nät­bank­ko­der el­ler kö­pa va­ror de in­te be­hö­ver. Jag vet fall där an­hö­ri­ga till en de­ment äld­re per­son har hit­tat mas­sor med oli­ka räk­ning­ar för tid­ning­ar och an­nat som den äld­re in­te be­hö­ver. I värs­ta fall le­der des­sa si­tu­a­tio­ner till skuld­sätt­ning och ut­mät­ning.

Vi be­hö­ver en äldre­om­buds­man som för de äl­dres ta­lan. Vi har en barnom­buds­man, som har gjort ett gott ar­be­te för vå­ra barn. Många pro­blem har bli­vit syn­li­ga och väckt dis­kus­sion på na­tio­nell ni­vå. Då är det ock­så lät­ta­re att rät­ta till pro­ble­men. Det be­hövs mer hjär­ta i be­sluts­fat­tan­det. Al­la har rätt till en trygg och vär­dig ål­der­dom!

vice ord­fö­ran­de Fin­lands svens­ka so­ci­al­de­mo­kra­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.