Besviken Sa­li sjua på Ha­waii

Kai­sa Sa­li nådde in­te upp till sin ful­la po­ten­ti­al i Iron­man Ha­waii och fick nöja sig med en sjun­de­plats.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Kai­sa Sa­li ha­de högt ställ­da mål in­för Iron­man Ha­waii. In­för täv­ling­en sa­de hon att hon gått fram­åt i samt­li­ga gre­nar – 3,8 kilo­me­ter sim­ning, 180 kilo­me­ter cyk­ling och 42 kilo­me­ter löp­ning – och att hon för­be­rett sig bätt­re än nå­gon­sin ti­di­ga­re.

Där­för var det in­te spe­ci­ellt över­ras­kan­de att det var en besviken Sa­li som löp­te i mål på en sjun­de­plats ef­ter 8 tim­mar, 54 mi­nu­ter och 28 se­kun­der.

Me­dan hon var näs­tan tio mi­nu­ter snab­ba­re än för ett år se­dan (9.04,40) blev pla­ce­ring­en ett par pinn­hål säm­re. Vä­der­för­hål­lan­de­na var be­tyd­ligt bätt­re i år då vin­dar­na var mer gynn­sam­ma och tem­pe­ra­tu­ren var läg­re. Ti­der­na är med and­ra ord in­te helt jäm­för­ba­ra med varand­ra.

– Jag kän­ner mig li­te besviken. Sjun­de­plat­sen var in­te vad jag var ute ef­ter. Jag kän­de di­rekt i in­led­ning­en av sim­ning­en att det in­te är en bra dag. Jag kän­de mig trött. Jag är än­då stolt över min in­sats och att jag en då­lig dag kan nå en sjun­de­plats i den här täv­ling­en, sä­ger Sa­li till Yle Ur­hei­lu.

37-åring­en var som sagt in­te alls nöjd med sin in­sats och in­te hel­ler slut­re­sul­ta­tet.

– Jag var be­tyd­ligt längre från min po­ten­ti­al i år än ti­di­ga­re år. Jag tror att jag en bra dag ha­de kun­nat va­ra tvåa el­ler trea, sä­ger Sa­li till Yle.

Da­ni­e­la Ryf tog en li­ka vän­tad som klar se­ger i täv­ling­en. Schwei­za­ren tog sin fjär­de se­ger i följd och var he­la 28 mi­nu­ter snab­ba­re än Sa­li. Se­ger­ti­den skrevs 8.26,18. Lu­cy Char­les från Stor­bri­tan­ni­en var tvåa och Tysklands An­ne Haug trea.

Ef­ter täv­ling­en sa­de Sa­li till Yle att hon in­te är sä­ker på om kar­riä­ren fort­sät­ter ef­ter den här sä­song­en.

– Just nu känns det att jag in­te kan läg­ga av ef­ter en så­dan här in­sats men jag ger ing­et de­fi­ni­tivt svar nu. Nu ska jag vi­la och ef­ter det får vi se vad som hän­der.

Pa­trick Lange tog hem se­gern i herr­täv­ling­en. Tys­ken för­sva­ra­de sin ti­tel och kom i mål på 7.52.39.

LEHTIKUVA / RONI LEHTI FO­TO:

Kai­sa Sa­li lyc­ka­des in­te få ut max­i­malt ur krop­pen på Ha­waii.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.