DDT fi­ra­de sex­tio år

Hufvudstadsbladet - - Kultur - JAN-ERIK HOLM­BERG [email protected]

DDT Jazz­band 60 Alex­an­derste­a­tern, 13.10

DDT Jazz­band, el­ler Down­town Dixie Ti­gers, fyll­de 60 år. Ban­det spe­la­de på lör­dag till­sam­mans med många gäst­so­lis­ter två kon­ser­ter på Alex­an­derste­a­tern. Ett lämp­ligt stäl­le med tan­ke på or­kes­terns ur­sprung­li­ga namn. Det var Jaak­ko Jahnu­ka­i­nen, be­kant från Skiv­rå­det (Le­vy­raa­ti) som döp­te ban­det i ti­der- na, med tan­ke på att med­lem­mar­na kom från Helsing­fors down­town, de söd­ra stads­de­lar­na.

DDT bjöd på två ge­dig­na set tra­di­tio­nell el­ler klas­sisk jazz, men stan­na­de in­te kvar en­bart på 20-ta­let. Det var ryt­miskt mångsidigt med bå­de äld­re och ny­a­re sti­lar vad gäl­ler komp.

I fron­ten finns fort­fa­ran­de gi­vet­vis de två kla­ri­net­tis­ter­na Nal­le Ny­man (f. år 1934) och Fred An­der­son (f. år 1938), vil­ka är cen­tra­la för ban­dets

sound. Lägg till ba­su­nen (Rai­mo Näätä­nen), trum­pe­ten (Niklas An­ders­son) och ban­jo/gi­tarr (Pek­ka Me­si­mä­ki) så har man det klas­sis­ka New Or­le­ans-stu­ket i ett nöt­skal. För­u­tom ba­sis­ten Pent­ti Mu­ti­ka­i­nen som va­rit med ett tag (se­dan 1965) finns det yng­re kraf­ter i kom­pet i dag. Ri­it­ta Paak­ki vid fly­geln och sär­skilt Thomas Rönn­holm bakom trum­mor­na ger ban­det nå­got av en vi­ta­min­spru­ta i form av stil­mäs­sigt se­na­re in­slag. Paak­ki er­sat­te den fram­lid­ne Chris­ter San­dell för två år se­dan me­dan Rönn­holm fak­tiskt spe­lat i över tio år i ban­det.

Or­kes­tern in­led­de tra­di­tio­nellt

med välar­ran­ge­ra­de ver­sio­ner av Royal Gar­den Blues, Aunt Ha­gar’s Blues och Chi­na­town, My Chi­na­town med kom­pe­tent sång av trum­pe­ta­ren An­ders­son. En stor del av lå­tar­na är så­da­na man ty­värr knap­past hör ut­an­för Sto­ry­vil­le-klub­bens mör­ka valv. Joo­na­tan Rau­tio på te­nor­sax var den förs­ta gäs­ten och med­ver­ka­de på bland an­nat den sym­pa­tis­ka me­dium­lå­ten I’m Co­ming Vir­gi­nia och Mu­skrat Ram­b­le, med piggt upp­da­te­rat New Or­le­ans-trum­komp av Rönn­holm.

Kari­bisk stäm­ning och sam­ba

Fle­ra gäs­ter blev det i bland an­nat You’re Drivin’ Me Crazy, då vo­ka­lis­ten An­ni­ma­ria Rin­ne och Ant­ti Sar­pi­la (kla­ri­nett/so­pran­sax) steg in på sce­nen. Sär­skilt kul var det att hö­ra Mel Stit­zels The Chant från 1926, med tan­ke på hur mo­der­na har­mo­ni­er styc­ket in­ne­hål­ler.

Den and­ra halv­le­ken in­ne­höll även musik av jaz­zens två sväng­an­de stor­män, Du­ke El­ling­tons Ste­ve­do­re Stomp och Count Ba­si­es Jum­ping At The Woodsi­de, som för­de ban­det rent av än­da in i slu­tet av 30-ta­let.

Ar­range­mang­en var fun­ge­ran­de och styc­ke­na väl ge­nom­för­da, med fi­na so­lo­bi­drag av Sar­pi­la och Rau­tio. Ny­mans pa­rad­num­mer Eh La

Ryt­miskt mångsidigt med bå­de äld­re och ny­a­re sti­lar vad gäl­ler komp.

Bas, med hu­mo­ris­tisk ly­rik på kre­ol­frans­ka och kari­bisk stäm­ning var en av kväl­lens höj­da­re. Sam­ma gäl­ler Ny­mans eget styc­ke Fi­de­li­to Ca­stra­to, med dri­van­de sam­batrum­mor in­klu­si­ve so­lo. Över­rask­nings­gäs­ten Jus­si Rait­ti­nen sjöng St. Lou­is Blues, som i shuff­le­ver­sion och com­me-il­faut so­lon av Paak­ki och Rau­tio för­de tan­kar­na till 60-ta­lets soul­jazz.

Kväl­lens kon­fe­ren­ci­er Mat­ti Lai­pio och Rait­ti­nen över­räck­te Mu­sikar­ki­vets Jazz­le­gen­da - pris åt Nal­le Ny­man och Fred An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.