Showig och sket­char­tad fö­re­ställ­ning

Hufvudstadsbladet - - Kultur - JAN-PE­TER KAIKU [email protected]

En se­rie upp­brott som in­te vill bli av, ett sö­kan­de ef­ter sig själv med ett till­hö­ran­de prö­van­de av oli­ka iden­ti­te­ter och en vil­ja att bli sedd och be­kräf­tad av en från­va­ran­de pap­pa, är ex­em­pel på trå­dar som nys­tas upp och va­rie­ras i Helsin­ki Dan­ce Com­pa­nys nya Hu­o­nosti vartio­i­tu tyttö.

Helsing­fors stads­tea­ter/ Helsin­ki Dan­ce Com­pa­ny: Hu­o­nosti vartio­i­tu tyttö.

Ko­re­o­gra­fi: Jyr­ki Kart­tu­nen. Sce­no­gra­fi och ljus­de­sign: Juk­ka Hui­ti­lia. Ko­stym­de­sign: Ka­ro­li­i­na Ko­i­so-Kant­ti­la. musik och ljud­de­sign: Alek­si Sau­ra. ma­ske­ring och fri­sy­rer: mil­ja men­so­nen. Dans: Hei­di Naak­ka, Jyr­ki Kart­tu­nen, Jyr­ki Kasper, mik­ko Pa­lo­ni­e­mi och Johannes Pu­ro­vaa­ra. Lil­la sce­nen 10.10

He­la fö­re­ställ­ning­en, med ko­re­o­gra­fi av Jyr­ki Kart­tu­nen och spe­ci­al­kom­po­ne­rad musik av Alek­si Sau­ra, fo­ku­se­rar sig på ”den illa vak­ta­de flic­kan”. Per­spek­ti­ven väx­lar mel­lan dröm och verk­lig­het med tyngd­punkt på dröm­men, på det fan­tas­tis­ka och det otro­li­ga.

Verk­ti­teln Hu­o­nosti vartio­i­tu tyttö är lå­nad av en för­ro­man­tisk ba­lett – La fil­le mal gardée – med över två­hund­ra år och många oli­ka ut­fö­ran­den på nac­ken. Ut­ö­ver två kor­ta mu­siklån och en li­te na­iv, (vux­en)sa­go­lik in­trig, har den­na fö­re­ställ­ning ing­et med ba­let­ten att skaf­fa.

Juk­ka Hui­ti­las sce­no­gra­fi och ljus­sätt­ning med en iso­le­rad ben­sin­sta­tion som sä­te för li­ka fan­tas­tis­ka som osan­no­li­ka hän­del­ser (och upp­re­pa­de elav­brott), får mig väl­digt ti­digt att min­nas stäm­ning­en i Per­cy Ad­lons film Bag­dad Café. Till skill­nad från den finns här inga ut­om­stå­en­de, ba­ra flic­kan och fy­ra en­hör­ning­ar, som i sin pa­stell­fär­ga­de ut­form­ning för­kropps­li­gar My litt­le po­ny-es­te­ti­ken.

Hei­di Naak­ka i rol­len som flic­kan är färg­stark, drif­tig och elas­tisk i tal, sång, dans och i oli­ka gra­der av publik­kon­takt i den showi­ga och sket­char­ta­de fö­re­ställ­ning­en. Jyr­ki Kart­tu­nen, Jyr­ki Kasper, Mik­ko Pa­lo­ni­e­mi och Johannes Pu­ro­vaa­ra age­rar som en­hör­ning­ar of­tast som grupp och kol­lek­tiv ut­an sär­drag. Bland dem sticker än­då Johannes Pu­ro­vaa­ra ut via sin in­di­vi­du­el­la ka­rak­tä­ri­se­ring, lik­som Jyr­ki Kasper via sin ny­an­se­ra­de och luf­ti­ga dans. När mans­grup­pen age­rar som ka­ri­ka­ty­rer av män i täck­jac­kor och yl­le­mös­sor på disko­gol­vet, får de skratt­sal­vor som bi­fall. Li­ka ro­lig är in­te ka­ri­ka­ty­ren av det kvinn­ligt ste­re­o­ty­pa ut­ma­nan­de po­se­ran­det.

Som ko­re­o­graf har Jyr­ki Kart­tu­nen länge och of­ta gett prov på en spe­ci­ell för­må­ga att med lätt hand be­hand­la dju­pa, ex­i­sten­ti­el­la te­man. Här finns even­tu­ellt sam­ma an­sats men när det blir me­ra lek på lek, re­nons på all­var, kon­tras­ter och ut­veck­ling samt en viss otyd­lig­het i vad som di­stan­se­ras och var­för, ris­ke­rar man att i läng­den bli av­trub­bad. Det finns gi­vet­vis nå­got i sig char­migt i det dröm­likt spre­ti­ga, haf­sigt in­falls­ri­ka och osan­no­li­ka men me­ra be­hövs för att gö­ra hel­he­ten till nå­got me­ra än sum­man av si­na be­stånds­de­lar.

Fo­To: mAR­Ko mäKiNEN

Lek re­nons på all­var i Hu­o­nosti vartio­i­tu tyttö. På bil­den Hei­di Naak­ka, Jyr­ki Kart­tu­nen, Johannes Pu­ro­vaa­ra och Mik­ko Pa­lo­ni­e­mi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.