Tv-fil­mer 15–21 ok­to­ber

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Film­kri­ti­kern Krister Ug­gel­dahl står för stjärn­be­tyg och ka­rak­tä­ristik.

MÅN­DAG

Lord of War

(USA 2005) Andrew Nic­cols nå­got flyk­tigt ge­stal­ta­de men te­ma­tiskt bra in­tres­san­ta dra­mat­hril­ler om den in­ter­na­tio­nel­la va­pen­han­deln i köl­vatt­net av Sov­je­tu­ni­o­nens fall. Med Ni­co­las Cage som mind­re no­gräk­nad rysk gros­sist. Sub 22.00–00.25

TIS­DAG

Parked

(Ir­land 2010) Vän­ska­pen mel­lan en bo­stads­lös äld­re man (Colm Me­a­ney) och en ung pun­da­re anger to­nen i det ir­länds­ka dra­mat, en rätt så dep­pig, disk­bänks­re­a­lis­tisk histo­ria. Fin­länds­ka Mil­ka Ahl­roth med­ver­kar. He­ro 21.00–23.00

Ame­ri­can Gangs­ter

(USA 2008) Rid­ley Scotts kri­mi­nellt fa­sci­ne­ran­de brotts­dra­ma med Den­zel Washing­ton och Rus­sell Crowe, den me­ri­te­ra­de knark­hand­la­ren re­spek­ti­ve täck­man­tel­snu­ten. Välun­der­byggt och se­ri­öst, i det sto­ra tunga epis­ka for­ma­tet. TV5 21.00– 00.10

Pap­pers­stjär­nan

(Pa­pe­ri­täh­ti, Fin­land 1989) Ex-mis­sen och mo­del­len Pirk­ko Hämälä­i­nen på de­kis, om­gi­ven av ski­tox­ar till män, bland dem Ka­ri Väänä­nens skan­dal­fo­to­graf. I sig in­tres­sant men dra­ma­tiskt sett är fil­men i tun­na­re la­get. Yle Te­e­ma 21.55–23.25

Land­skap med många må­nar

(Maastik mit­me ku­u­ga, Est­land 2014) Me­del­ål­ders­kri­san­de dra­ma med de man­li­ga själs­land­ska­pen i fo­kus. Hend­rik Toom­pe­re är den le­van­de dö­da man­nen som gått vil­se, lik­som den om­gi­van­de fil­men, för kryp­tisk för sitt eget bäs­ta. Yle Te­e­ma 23.38–00.55

ONS­DAG

Pröv­ning­en

(Bacalau­re­at, Ru­mä­ni­en 2016) Små brott blir sto­ra i Cristi­an Mungi­us ru­mänska full­blods­dra­ma om pap­pan som med hjälp av mu­tor för­sö­ker fixa sin dot­ters ten­ta­mens­re­sul­tat. Mot varand­ra står det gam­la Ru­mä­ni­en och det nya. Yle Te­e­ma 22.00–00.05

Hulk

(USA 2003) Ang Lee, av al­la, har re­gis­se­rat fil­men om den grö­na jät­ten med kort stu­bin. Eric Ba­na gör ti­tel­rol­len och den förs­ta tim­men är in­te alls illa, se­dan blir det li­te väl flå­sigt och me­ka­niskt. Schi­zo­frent, san­ner­li­gen. TV5 00.45-03.30

TORS­DAG

Cold in July

(USA 2014) Gubb­häng­ig, läc­kert skru­vad ki­osklit­te­ra­tur med Small­town, Tex­as, som fond. Med Sam She­pard och Don John­son som självut­nämn­da rätts­ski­pa­re i en brotts­här­va med många över­ras­kan­de vänd­ning­ar. Pulp fic­tion. Frii 21.00–23.15

Rasho­mon – de­mo­ner­nas port

(Ja­pan 1950) Aki­ra Ku­ro­sa­was in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brotts­film som tar av­stamp i ett våld­samt mö­te – med in­slag av våld­täkt och mord – som i ef­ter­hand ”re­kon­strue­ras” av al­la de in­blan­da­de. Lu­rigt och läc­kert, klas­sisk mark. Yle Te­e­ma 21.10–22.35

What We Did on Our Ho­li­day

(Eng­land 2014) Bra sym­pa­tisk brit­tisk dra­ma­ko­me­di där tre skils­mäs­so­barn ham­nar i kläm, ba­ra för att ty sig till far­far Bil­ly Con­nel­ly, en rik­tig rac­ka­re. Li­ka sött som surt, ett styc­ke fe­el­good med mer­smak. Yle TV2 23.10–00.40

FRE­DAG

Brud­kri­get

(Bri­de Wars, USA 2009) Bäs­ta kom­pi­sar­na An­ne Hat­ha­way och Ka­te Hud­son har svårt att dra jämnt när det gäl­ler bröl­lops­be­sty­ren (som ten­de­rar att gå på varand­ra). Hems­ka sa­ker, en skymf mot samt­li­ga in­blan­da­de. Ava 21.00–22.50

En la­by­rint av lögn­er

(Im La­by­rinth des Schwei­gens, Tyskland 2014) Hö­gin­tres­sant po­li­tiskt dra­ma om den unga åkla­ga­ren som i 50-ta­lets Tyskland för­sö­ker stäl­la en gam­mal na­zist in­för rät­ta. Be­rät­tar­mäs­sigt kon­ven­tio­nellt men te­ma­ti­ken bär en bra bit på vägen. Yle Te­e­ma 21.00–23.00

The Gun­man

(USA 2015) Pe­ter Fran­zén har en pyt­te­li­ten roll vid si­dan av he­ja­re som Se­an Penn, Idris El­ba och Ja­vi­er Bar­dem. Men i öv­rigt är det frå­ga om re­na ra­ma sta­pel­va­ran med Penn i rol­len som hit­man med Li­am ”Ta­ken” Ne­e­son-vib­bar. TV5 21.00– 23.20

In­di­a­na Jo­nes och Kri­stall­döds­skal­lens ri­ke

(In­di­a­na Jo­nes and the King­dom of the Crys­tal Skull, USA 2008) Prak­tisk ar­ke­o­lo­gi, års­kurs fy­ra, kal­la kri­get. Dr. Jo­nes får säll­skap av Ca­te Blan­chetts (fest­li­ga) rys­ka övers­te och även om spe­ci­a­lef­fek­ter­na ten­de­rar att skym­ma ut­sik­ten är hel­he­ten av­gjort un­der­hål­lan­de. Ne­lo­nen 22.00–00.30

The No­te­book

(USA 2004) Kär­lek då och nu, med en Ja­mes Gar­ner som på ål­derns höst blic­kar till­ba­ka på sitt liv (Ry­an Gos­ling por­trät­te­rar hans unga jag). En me­lo­dram av den gam­la sko­lan, in­te så li­te sen­ti­men­tal. Cy­ni­ker gö­ra sig ic­ke be­svär. Sub 00.00-02.25

LÖR­DAG

Bridge to Te­ra­bit­hia

(USA 2006) Det mest gri­pan­de av ung­doms­dra­mer, fil­men där Josh Hut­cher­son och An­naSop­hia Robb tar sin till­flykt till ett fan­ta­si­ri­ke, C.S. Lewis-sty­le. Utomor­dent­ligt käns­ligt och fin­stämt, till slut även djupt tra­giskt. MTV3 13.00–14.50

One Direc­tion: This Is Us

(USA 2013) När ”pojk­ban­den” på 60–70-ta­let gjor­de film stod de konst­när­li­ga am­bi­tio­ner­na som spön i bac­ken. Då Mor­gan Spur­lock tar sig an X-Factor-fe­no­me­net One Direc­tion är slut­re­sul­ta­tet när­mast harm­löst, ett styc­ke fan­post. TV5 13.30–15.20

Trainwreck

(USA 2015) Småro­lig romcom med Amy Schu­mer och Bill Ha­der, det mest otip­pa­de av kär­lekspar. I re­gi av Judd Apa­tow som här vi­sar upp en nå­got me­ra dra­ma­tisk si­da, upp­bac­kad av lands­plå­gan och strul­pe­tro­nel­lan Schu­mer. TV5 21.00–23.30

Ap­pa­loo­sa

(USA 2008) Det är li­te Wy­att Earp och Doc Ho­li­day över Ed Har­ris väs­tern, ett ko­fö­sar­dra­ma i den klas­sis­ka tra­di­tio­nen. På ing­et sätt upp­het­san­de men än­då ge­di­get ar­be­te – fram­för ka­me­ran ser vi ock­så Vig­go Mor­ten­sen och Je­re­my Irons. He­ro 21.05–23.25

The Na­ked Kiss

(USA 1964) Samu­el Ful­ler go­es Pey­ton Pla­ce med det bru­ta­las­te och mest me­lo­dra­ma­tis­ka av små­stads­dra­mer. Constan­ce To­wers är den fö­re det­ta natt­fjä­ri­len som för­sö­ker star­ta om, ba­ra för att kon­fron­te­ras med sitt för­flut­na. Yle Te­e­ma 21.31– 23.00

Chock­kor­ri­do­ren

(Shock Cor­ri­dor, USA 1963) Än­nu en osli­pad Sam Ful­ler-pär­la; här är det Pe­ter Brecks mur­vel som i ett försök att sät­ta dit en mör­da­re in­fil­tre­rar ett men­tal­sjuk­hus. In­te helt tro­vär­digt men fil­men i sig präglas av en säl­lan skå­dad be­rät­tar­mäs­sig dri­ve. Yle Te­e­ma 23.01–00.45

28 We­eks La­ter

(USA 2007) Dan­ny Boy­le sig­ne­ra­de ori­ginal­fil­men, ett zom­bi­edra­ma i Lon­don­mil­jö­er. Men räk­na för den skull in­te ut Ju­an Car­los Fres­na­dil­los upp­föl­ja­re som är om möj­ligt än­nu styg­ga­re och jäv­li­ga­re. Se­ri­öst skräm­man­de! Fox 23.30–01.25

Car­rie

(USA 2013) I sig är den in­te fy skam, Kim­ber­ly Peir­ces men­stru­e­ran­de Step­hen King-fil­ma­ti­se­ring. Men allt­för säl­lan fram­står Car­rie an­no 2013 som en ko­pia av ori­ginal­fil­men, mi­nus den star­ka sex­u­al­po­li­tis­ka agen­dan. Ne­lo­nen 00.30–02.40

SÖN­DAG

Kär­leks­brev till Ju­lia

(Let­ters to Ju­li­et, USA 2010) Aman­da Seyfri­ed snö­ar in sig på Ro­meo och Ju­lia i Ga­ry Wi­nicks romcom med kär­lek på fle­ra oli­ka tids­plan. Skam­löst sen­ti­men­talt och Ve­ro­na-vän­ligt, men gillar man soc­ker­vadd går det an. Ava 21.00–23.10

Sa­fe House

(USA 2012) Snab­ba Cash–re­gis­sö­ren Da­ni­el Espi­no­sa gör CIA & Syd­af­ri­ka i en nog så raff­lan­de ac­tiont­hril­ler där hem­li­ga agen­ter (Kin­na­man, Washing­ton) ry­ker ihop med varand­ra. I Ja­son Bour­nes an­da om än in­te rik­tigt li­ka vasst. TV5 21.00–23.30

In Ti­me

(USA 2011) Jus­tin Tim­berla­ke och Aman­da Seyfri­ed som trub­bel­ma­ka­re i en fram­tid där ti­den är på kort bok­stav­ligt ta­lat. Idémäs­sigt in­tres­sant men dra­ma­tiskt nå­got lätt­köpt sci­fisk­rö­na i re­gi av Andrew Nic­col. Sub 21.00–23.15

Be­dra­ga­ren

(Ar­bitrage, USA 2012) Nå­got sånär vux­en och spän­nan­de, mo­ra­liskt mång­bott­nad dra­mat­hril­ler med Ri­chard Ge­re som in­ve­ste­rings­ban­kir med ett och an­nat lik i gar­de­ro­ben. Upp­het­san­de är det väl in­te men på sitt sätt un­der­hål­lan­de. Fox 21.10–23.15

FO­TO: PHOTO CREDIT: DA­VID JA­MES FO­TO: FUTURE FILM LTD.

In­di­a­na Jo­nes och Kri­stall­döds­skal­lens med Shia LaBe­ouf, Har­ri­son Ford och Ka­ren Al­len i Ne­lo­nen fre­dag kl. 22.Rasho­mon – de­mo­ner­nas port med Toshi­ro Mi­fu­ne i Yle Te­e­ma tors­dag kl. 21.10.

FO­TO: VILLEALFA FILMPRODUCTIONS

Pap­pers­stjär­nan med Ka­ri Väänä­nen och Pirk­ko Hämälä­i­nen i Yle Te­e­ma tis­dag kl. 21.55.

FO­TO: CINEMA MONDO LTD OY

Pröv­ning­en med Adri­an Ti­ti­e­ni och Ma­ria-Victo­ria Dra­gus i Yle Te­e­ma ons­dag kl. 22.

FO­TO: PHOTO: STEP­HEN VAUGHAN

In Ti­me med Vincent Kart­hei­ser, Jus­tin Tim­berla­ke och Aman­da Seyfri­ed i Sub lör­dag kl. 21.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.