Sep­po Ti­i­ti­nen glän­tar på ar­ki­ven

Sep­po Ti­i­ti­nens bok är ett ro­an­de mel­lan­mål om Skydds­po­li­sen me­dan vi får vän­ta på en ve­ten­skap­ligt–ju­ri­disk eva­lu­e­ring av hur lag­ligt all­ting egent­li­gen gick till, skri­ver Ralf Fri­berg.

Hufvudstadsbladet - - Fackböcker - RALF FRI­BERG

Sep­po Ti­i­ti­nen & Pek­ka Er­vas­ti Ti­i­ti­nen – va­koi­lijo­i­ta ja vei­ja­rei­ta Ota­va 2018, 253 s

Ju­ris­ten Sep­po Ti­i­ti­nen tjä­na­de re­pu­bli­ken som tjäns­te­man i långt över fyr­tio år. Han pen­sio­ne­ra­des från upp­dra­get som riks­da­gens ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för någ­ra år se­dan och har fyllt sjut­tio. Nu har han pub­li­ce­rat en lätt­sam me­moar­bok.

Mest känd är Ti­i­ti­nen från sitt långa fög­de­ri som chef för Skydds­po­li­sen. Det störs­ta me­di­a­la bull­ret kring ho­nom väck­te ”Ti­i­ti­nens lis­ta”, som han ef­ter sam­råd med pre­si­dent Mau­no Ko­i­visto lås­te in i spi­onpo­li­sens kas­sa­skåp. Lis­tan upp­ges om­fat­ta ett par ti­o­tal namn på fin­länds­ka medborgare som den då­ti­da öst­tys­ka stats­po­li­sen ha­de vär­vat för si­na eg­na än­da­mål.

Jag minns inga namn, sä­ger den myn­di­ge ju­ris­ten i dag. Men var­ken Tar­ja Ha­lo­nen el­ler Ka­le­vi Sor­sa skall ha ex­i­ste­rat på det­ta brott- styc­ke från Sta­sis arkiv, sä­ger Ti­i­ti­nen – dock.

Kans­ke har den ovan­li­ga me­moar­bo­ken fram­kal­lat ett visst ex­tra in­tres­se då riks­da­gen nu är i färd med att re­vi­de­ra och ut­veck­la den lag­stift­ning, som re­gle­rar Skydds­po­li­sens och den mi­li­tä­ra un­der­rät­tel­se­tjäns­tens möj­lig­he­ter att gå in i käns­li­ga in­for­ma­tions­käl­lor, i syn­ner­het da­ta­tra­fi­ken bå­de in­om vårt land och i da­ta­nät ge­nom Fin­land till ut­lan­det i öst och väst.

Pre­si­den­tens po­lis

Boken har skri­vits i sam­ar­be­te med en dri­ven po­li­tisk jour­na­list, näm­li­gen Pek­ka Er­vas­ti. I hans ver­sion kän­ner lä­sa­ren igen hä­rads­höv­ding­en Ti­i­ti­nen så­dan han är i re­al li­fe. Han har en snabb och of­tast far­ligt fyn­dig replik. Ta­le­sät­tet har dju­pa röt­ter i den sa­vo­lax­iska byg­den, Hans min­ne är gott och där finns dag­böc­ker att kon­sul­te­ra.

Det be­svär­li­ga med en fly­hänt jour­na­list vid bläck­hor­net är att de frå­ge­ställ­ning­ar hu­vud­per­so­nen ak­tu­a­li­se­rar in­te pro­ble­ma­ti­se­ras. Ta till ex­em­pel ut­tryc­ket att Sky­po är pre­si­den­tens po­lis, vil­ket gäll­de un­der bå­de Kek­ko­nens och Ko­i­vistos tid. En li­ten följd av det­ta blev att pre­si­dent Kek­ko­nen vil­le ha med Ti­i­ti­nen på stats­be­sök. Ko­i­visto följ­de sam­ma prax­is. Till stats­be­sö­ken hör de­ko­re­ring av hu­vud­per­so­nen och svi­ten. Där­med är spi­on­che­fen med ett knappt tju­go­tal stats­be­sök bakom sig en av re­pu­bli­kens mest ex­o­tiskt de­ko­re­ra­de tjäns­te­män.

I skydd av stats­be­sö­ken kun­de Ti­i­ti­nen byg­ga ut de då obe­fint­li­ga kon­tak­ter­na med EU-län­der­nas un­der­rät­tel­se­che­fer. I dag har Sky­po fun­ge­ran­de re­la­tio­ner med al­la EU-län­der. När det gäll­de att ge och ta ha­de vår un­der­rät­tel­se­tjänst kon­takt med de ame­ri­kans­ka, brit­tis­ka och vät­tys­ka agent­che­fer­na i Helsing­fors samt gi­vet­vis med Sve­ri­ge. KGB:s sta­tions­chef i hu­vud­sta­den var i kon­takt näs­tan var­je vec­ka – och vice ver­sa – va­re sig han het­te Vik­tor Vla­di­mi­rov el­ler Fe­lix Ka­ra­sev.

Skydds­po­li­sen mås­te kon­cen­tre­ra si­na på den ti­den knap­pa re­sur­ser på att mot­ver­ka det ak­ti­va sov­jetspi­o­na­get i vårt land. Man mås­te kun­na av­slö­ja över­lö­pa­re ”på tjäns­tens väg­nar” som prö­va­de hur fin­länds­ka kol­le­ger re­a­ge­ra­de. Det gäll­de att av­slö­ja värv­ning­en av agen­ter, där Ti­i­ti­nen ytt­rar sig syn­ner­li­gen iro­niskt om jour­na­lis­ten Matts Du­mell. Och det kun­de hand­la om re­na s.k. Ro­me­o­af­fä­rer och fej­ka­de kär­lek­sä­ven­tyr.

Par­la­men­ta­risk kon­troll

Ett kon­sti­tu­tio­nellt pro­blem gäl­ler Sky­po­bos­sens rätt tä­ta över­lägg­ning­ar med pre­si­den­ten. Kek­ko­nen var som vet­gi­ri­gast då Ti­i­ti­nen kun­de läg­ga fram in­si­de in­for­ma­tion om vå­ra kom­mu­nis­ter. Men ock­så i öv­rigt fö­re­kom­mer så nä­ra kon­tak­ter att en lä­sa­re ibland miss­leds att tro att pre­si­den­ten och hans le­dan­de in­for­ma­tör på tu­man­hand kun­de av­gö­ra ären­den av stort riks­po­li­tiskt in­tres­se.

Bå­de Kek­ko­nen och Ko­i­visto ha­de ett vid­sträckt kon­takt­nät bå­de bland UM:s tjäns­te­män och i det aka­de­mis­ka livet. De sam­tyck­te med Ti­i­ti­nen när det pas­sa­de ri­kets in­tres­sen.

Frå­gan om par­la­men­ta­risk kon­troll av den po­li­siä­ra verk­sam­he­ten med ”skaeg og blå bril­ler”, som dans­kar­na gyck­lar om, be­rörs knap­past alls. I dag får so­ci­al­de­mo­kra­ter­na ige­nom kra­vet att Skydds­po­li­sen på grund av si­na ex­cep­tio­nel­la och för­tro­li­ga verk­sam­he­ter skall un­der­stäl­las par­la­men­ta­risk kon­troll.

Un­der min tid i ut­ri­kesut­skot­tet som med­lem el­ler sup­ple­ant var in­for­ma­tio­nen vid Bang­a­tan 12 yt­terst torf­tig un­der ma­jo­ren Ar­vo Pent­tis tid och det­sam­ma kun­de man sä­ga om Ti­i­ti­nen, fast i en vit­si­ga­re stäm­ning där man åt­minsto­ne kun­de för­sö­ka att lä­sa mel­lan ra­der­na.

Ett mel­lan­mål

Det finns en Sky­po­histo­rik från fle­ra år till­ba­ka – Bang­a­tan 12 – som har fått be­röm för sin öp­pen­hjär­tig­het och sitt se­ri­ö­sa grepp.

I det­ta per­spek­tiv är Ti­i­ti­nens bok ett ro­an­de mel­lan­mål me­dan vi får vän­ta på en ve­ten­skap­ligt–ju­ri­disk eva­lu­e­ring av hur lag­ligt all­ting egent­li­gen gick till. Hän­de det att än­da­må­let ibland hel­ga­de med­len?

Med det­ta sagt kan det un­der­stry­kas att Sep­po Ti­i­ti­nen är en starkt pat­ri­o­tiskt lagd medborgare, som öpp­na­de upp Sky­po mot Eu­ro­pa och fö­re­träd­de fram­gångs­rikt vår riks­dag i in­ter­na­tio­nel­la sam­man­hang när det gäll­de In­ter­par­la­men­ta­ris­ka uni­o­nens år­li­ga kon­fe­ren­ser för par­la­men­tens ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re värl­den runt.

Den som var sam­hälls­po­li­tiskt ak­tiv från 1960-ta­let till 1990 får sin upp­fatt­ning om hur un­der­rät­tel­se­tjäns­ten äg­de rum näs­tan ge­nom­gå­en­de be­kräf­tad.

FO­TO: ILKKA RANTA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.