55 ÅR.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Svens­ka flick­ly­ce­et Bul­lans stu­dent­klass 9 A har fi­rat sitt 55-års­ju­bi­le­um. I träf­fen del­tog Do­ris Tje­der, Gun­vor Ryynä­nen (Lil­jeqvist), Eva Holm­gren (Turu­nen), Ul­la Tho­ma­son (Karlsson), Rea Eklund (Mar­kow­sky), An­ne­li Hol­lo, Ca­ri­ta An­ders­son (Huk­ki­nen), Rit­va Sal­mi, An­ne­li Schön­berg (Kull­berg), Bar­bro Eklund (Ek­man), Inge Lin­deroos (Schül­ler), Mar­ga­ret­ha Sán­chez (Ro­sen­berg), Christi­ne Ro­i­ha (Nord­gren), Ani­ta Kank­ko­nen, Bir­git Sauk­ko­ri­i­pi (Jo­hans­son), Har­ri­et Nylund-Don­ner (Nylund) och Birgitta Kvick­ström (Lind­berg).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.