Hur smut­sig är du?

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - HBL

Är du en smuts­gris och vand­ran­de stink­bomb – el­ler är du no­ga med din per­son­li­ga hy­gi­en? I dag fi­ras FN:s hand­tvätt­dag. Många sjuk­do­mar sprids på grund av då­lig hand­hy­gi­en. Di­ar­ré dö­dar över en mil­jon var­je år. Fin­län­dar­na blir å and­ra si­dan sju­ka av allt­för god hy­gi­en. Allt­för stor ren­lig­het för­säm­rar den livsvik­ti­ga bak­te­ri­e­flo­ran. Allt­för fli­tigt du­schan­de och tvät­tan­de spo­lar bort na­tur­li­ga och skyd­dan­de ol­jor från hu­den, vil­ket ut­sät­ter hu­den för bak­te­ri­er och vi­rus. Hur ren­lig är du av dig? Hur of­ta du­schar du? Tvät­tar du hän­der­na rätt? Är det en all­män skyl­dig­het att tvät­ta hän­der­na? Får man an­mär­ka på and­ras hy­gi­en? Yle Pu­he 11.02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.