Ett år ef­ter #me­too

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - YLE

För­ra hös­ten fyll­des flö­de­na i so­ci­a­la me­di­er och det var omöj­ligt att blun­da när kol­le­gan, ku­si­nen, klass­kom­pi­sen och många and­ra kvin­nor plöts­ligt skrev #me­too.

Vad be­tyd­de #me­too? Vad har för­änd­rats ef­ter upp­ro­pen #dam­men­bris­ter och #bakom­ku­lis­ser­na?

Un­der #me­too-kväl­len dis­ku­te­ras #me­too så­väl ge­nom att se till­ba­ka på året som gått, men ock­så med blic­ken fram­åt.

Svens­ka Yles publik har be­rät­tat vad #me­too be­tyd­de för dem och fö­re­ta­ga­ren Ni­na Ig­na­ti­us be­sö­ker sänd­ning­en och fun­de­rar kring vad det be­tyd­de att få be­rät­ta. Skå­de­spe­la­ren Ki­ra-Em­mi Poh­to­ka­ri be­rät­tar om vad #me­too be­tytt in­om scen­kons­ten och histo­ri­kern An­ders Ahl­bäck sät­ter up­pro­pet i ett hi­sto­riskt sam­man­hang. Na­na Blomqvist be­rät­tar om det kon­kre­ta jobb med mans­frå­gor som hon gör i sko­lor.

Pro­gram­le­da­re är Joakim Rundt och Yl­va Pe­re­ra är re­dak­tör för sänd­ning­en. Yle Ve­ga 17.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.