Pinn­sto­len är en prak­tisk var­dags­mö­bel

Med sin smäck­ra form och prak­tis­ka be­kväm­lig­het är pinn­sto­len en av vå­ra mest an­vän­da möb­ler. De fles­ta har en i sin ägo. Mats Pal­mquist har fler än så – när­ma­re be­stämt 80 styc­ken. Nu har han sam­lat sin kun­skap om den­na äls­ka­de stol i en bok.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/LI­SA WALL­STRöM dag­[email protected]

Pinn­sto­lar kan se väl­digt oli­ka ut. De­ras historia sträc­ker sig till mit­ten av 1800­ta­let, då snic­ka­re bör­ja­de till­ver­ka lät­ta sto­lar av svar­va­de pin­nar.

Många pinn­sto­lar är ano­ny­ma, som den bru­na till väns­ter, me­dan vis­sa har bli­vit ef­ter­trak­ta­de de­sign­möb­ler, som Ar­ka (i mit­ten) ri­tad av Yng­ve Ekström 1955 och den mo­der­na sto­len Zi­g­zag, form­gi­ven av Mar­kus Johansson.

Pinn­sto­len är en rik­tig klas­si­ker. Den ro­pas vis­ser­li­gen in­te in för re­kord­sum­mor på fi­na auk­tio­ner el­ler or­sa­kar upp­sli­tan­de bråk vid arvs­skif­ten. Den är en bil­lig tro­tjä­na­re som fyl­ler sin funk­tion i det tys­ta. Det är in­te många som tän­ker på dess ur­sprung el­ler historia. Den ba­ra finns där. På­lit­lig, slit­stark – men li­te ano­nym. Det vill Mats Pal­mquist änd­ra på.

– Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av möb­ler och hant­verk och går myc­ket på lop­pi­sar. Jag märk­te att man of­ta kun­de hit­ta fi­na sto­lar för en bil­lig peng. Men det var svårt att få re­da på nå­got om ur­sprung­et, sä­ger han.

Han bör­ja­de gö­ra eg­na ef­ter­forsk­ning­ar och blev allt mer för­tjust i sto­lar­na med de enk­la och luf­ti­ga for­mer­na. Snart väck­tes tan­ken på att sam­la allt han fick re­da på i en bok.

– Jag tänk­te att om ing­en an­nan har skri­vit en bok om pinn­sto­lar får jag väl gö­ra det själv.

Det blev ett pro­jekt som fick ta tid. Mats Pal­mquist har bunkrat stol­fak­ta un­der 20 års tid. Re­sul­ta­tet är nu fär­digt och he­ter Trä­smak – en bok om svens­ka pinn­sto­lar.

Be­rät­tar en historia

Pinn­sto­len är en pro­dukt som ma­ni­fe­ste­rar en vik­tig del av vår nor­dis­ka historia – den om när vi över­gick från jord­bruks- till in­du­stri­sam­häl­le. Den som star­ta­de allt­sam­mans var Hen­ri­et­te Kil­lan­der, herr­gårds­fru på Hooks gård i Sve­narums soc­ken i Små­land. Nå­gon gång runt 1850 bad hon en mö­belsnic­ka­re att till­ver­ka en stol ef­ter hen­nes eg­na skis­ser. Hon ha­de för­mod­li­gen sett en brit­tisk Wind­s­or-stol, en ele­gan­ta­re va­ri­ant av pinn­stol, och bli­vit in­spi­re­rad.

– Var hon fick idén till sin rit­ning vet man in­te sä­kert. Men kanske i Ek­sjö där det fanns en snic­ka­re som till­ver­ka­de sto­lar ef­ter eng­elsk och ame­ri­kansk för­la­ga. El­ler så såg hon nå­gon mö­bel hos en be­kant.

Hur som helst blev Hen­ri­et­te Kil­lan­ders sex sto­lar star­ten på en trend och ex­portsuc­cé. För snart ex­plo­de­ra­de po­pu­la­ri­te­ten och från små­ska­ligt snick­ran­de på be­ställ­ning tog den in­dust­ri­el­la till­verk­ning­en fart.

– Att den blev en så­dan fram­gång be­ror på fle­ra sa­ker. Bön­der­na i Små­land be­höv­de gö­ra nå­got un­der vin­ter­halv­å­ret, att till­ver­ka sto­lar hem­ma i verk­sta­den blev en per­fekt och lön­sam syss­la.

Om­fat­tan­de ex­port

Ma­te­ri­a­let fanns i sko­gen och det var en­kelt att till­ver­ka sin egen svarv och sät­ta i gång. Un­der 1800-ta­let när Sve­ri­ge ge­nom­gick svå­ra sväl­tår räd­da­de stol­till­verk­ning­en bok­stav­li­gen li­vet på många fa­mil­jer. Det väx­te upp små mö­bel­fa­bri­ker över­allt.

– Ett tag var pinn­sto­lar Sve­ri­ges största ex­port­käl­la. Stol­fa­bri­ker­na i Små­land var först ut med vad som se­na­re skul­le bli Ike­as sig­num; plat­ta pa­ket med möb­ler i de­lar som kun­den se­dan fick sät­ta ihop själv.

Det be­rod­de på att tul­lar­na var läg­re om man en­dast ex­por­te­ra­de trä­de­lar i stäl­let för fär­di­ga möb­ler. Det skep­pa­des pinn­sto­lar så långt som till de brit­tis­ka ko­lo­ni­er­na.

– En gång hit­ta­de jag ett ex­em­plar när vi var på se­mes­ter i Syd­af­ri­ka. Min fa­milj blir väl in­te all­tid su­per­för­tjust när jag tit­tar un­der sit­sen ef­ter stämp­lar när vi är på re­stau­rang­er el­ler ho­tell, skrat­tar Mats Pal­mquist.

Märk­ta ibland

Det där med stämp­lar­na är vik­tigt om man vill ve­ta var­i­från sto­len kom­mer. Många är helt omärk­ta, men har man tur har fa­bri­ken satt sin sig­na­tur där. El­ler så får man sat­sa på nå­gon mo­dell som ri­tats av en känd form­gi­va­re.

– Det finns mo­del­ler som man kän­ner igen di­rekt, som Carl Malm­s­tens Lil­la Åland el­ler Il­ma­ri Ta­pi­o­vaa­ras Fa­nett till ex­em­pel.

Just Lil­la Åland bi­drog till att hö­ja sta­tu­sen på pinn­sto­len. Mass­pro­duk­tio­nen runt förr­för­ra se­kel­skif­tet och po­pu­la­ri­te­ten bland van­ligt folk ha­de näm­li­gen gjort att sto­len läm­nat de fi­na herr­gårds­sa­long­er­na och bli­vit li­te av ett slit- och släng­fö­re­mål. Men så ploc­ka­de funk­tio­na­lis­ter­na upp den, änd­ra­de for­men li­te och ställ­de ut den på Stock­holmsmäs­san 1930. 1942 kom Lil­la Åland och vips var pinn­sto­len in­släppt i fin­rum­men igen.

– Se­dan ha­de den en fin pe­ri­od un­der 1950-ta­let. Kri­get var slut och fram­tids­tron stor. Det var en dy­na­misk de­sign­pe­ri­od med kre­a­ti­va form­gi­va­re som Yng­ve Ekström, som lig­ger bakom Pin­noc­kio och Ar­ka.

Den se­na­re är mer av en ”pinn­få­tölj” än stol och fort­fa­ran­de ett hett ef­ter­trak­tat fö­re­mål – bå­de som be­gag­nad och ny­till­ver­kad. Men Mats Pal­mquist har en an­nan fa­vo­rit sig­ne­rad Yng­ve Ekström: Bo­bi­no. I al­la fall i dag.

– Jag bru­kar sä­ga oli­ka var­je gång jag får frå­gan.

Han spår att pinn­sto­len har fram­ti­den för sig.

– In­tres­set ökar. Jag tror att det enk­la, okonst­la­de vin­ner i läng­den. Pinn­sto­len är helt en­kelt kom­plett.

22.10 An­na-Li­sa Rand­ström 90 år, bort­rest

FOTO: ADAM IH­SE/TT

IH­SE/TT FOTO: ADAM

Mats Pal­mquist har ett stort in­tres­se för pinn­sto­lar. Ge­nom åren har han sam­lat på sig så­väl sto­lar som kun­skap. Den se­na­re de­lar han med sig av i boken Trä­smak – en bok om svens­ka pinn­sto­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.