Fen­no­vo­i­mas kraft­verk sak­nar vik­ti­ga de­lar

Ny le­ve­ran­tör be­hövs för au­to­ma­tio­nen – bygg­tid­ta­bel­len oklar

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - KA­TA­RI­NA KOIVISTO ka­ta­ri­[email protected]­me­dia.fi

Fen­no­vo­i­mas kraft­verksle­ve­ran­tör Ro­sa­tom sak­nar av­tal om kärn­kraft­ver­kets au­to­ma­tion se­dan det av­tal som var näs­tan klart med Rolls Royce bru­tits. Au­to­ma­tio­nen är cen­tral i ett kärn­kraft­verk och ett stort pro­jekt att fär­dig­stäl­la.

Vad det här be­ty­der för kraft­ver­kets tid­ta­bell har Ro­sa­tom in­te med­de­lat. Fen­no­vo­i­ma vän­tar på be­sked fö­re års­skif­tet.

Pro­blem med au­to­ma­tio­nen var en av de hu­vud­sak­li­ga skä­len till att In­du­strins Krafts tred­je re­ak­tor i Ol­ki­lu­o­to blev så för­se­nad.

Det är in­te ba­ra au­to­ma­tions­lös­ning­en som är öp­pen, ock­så till­verk­ning­en av kom­po­nen­ter för re­ ak­torns tryck­kärl för­se­nas. Srål­sä­ker­hets­cen­tra­len Stuk har än­nu in­te god­känt planerna för tryck­kär­let.

Ba­ra en bråk­del av det ma­te­ri­al som krävs för till­stån­det att bör­ja byg­ga har där­för kun­nat le­ve­re­ras till Stuk.

Fen­no­vo­i­mas pro­jekt dis­ku­te­ ras på po­li­tisk ni­vå mel­lan rys­ka och fin­länds­ka po­li­ti­ker, men det på­ver­kar in­te pro­jek­tet, för­säk­rar Fen­no­vo­i­mas sty­rel­se­ord­fö­ran­de Esa Här­mälä.

Vad av­sak­na­den av ett av­tal om le­ve­rans av au­to­ma­tio­nen in­ne­bär för Fen­no­vo­i­mas tid­ta­bell är än­nu oklart.

– Det här är den största av de bi­tar som sak­nas, sä­ger Fen­no­vo­i­mas sty­rel­se­ord­fö­ran­de Esa Här­mälä.

Men vad det in­ne­bär me­ra ex­akt kan Här­mälä in­te ut­ta­la sig om. Han kon­sta­te­rar att det är en frå­ga för kraft­verksle­ve­ran­tö­ren Ro­sa­tom att slu­ta av­tal om au­to­ma­tio­nen och att Fen­no­vo­i­ma vän­tar sig en upp­da­te­ring av lä­get och en upp­skatt­ning av kraft­ver­kets tid­ta­bell mot slu­tet av året.

– När vi får de upp­gif­ter­na kan vi se om de känns re­a­lis­tis­ka, sä­ger Här­mälä.

Au­to­ma­tio­nen och de oli­ka de­lar den be­står av är en cen­tral del av ett kärn­kraft­verk, själ­va hjär­nan i det. Oli­ka au­to­ma­tions­sy­stem re­gle­rar bland an­nat drift, el­till­för­sel och sä­ker­het vid kraft­ver­ket och sy­ste­men ska in­te ba­ra fun­ge­ra söm­löst ihop, det ska dess­utom fin­nas back­up för al­la om nå­got sy­stem fal­le­rar.

Fen­no­vo­i­ma un­der­stry­ker att pro­ces­sen med att väl­ja le­ve­ran­tör av au­to­ma­tio­nen på­går. Hur det på­ver­kar tid­ta­bel­len be­ror på vem som väljs. Men Rolls Royce är med ock­så i näs­ta an­buds­fas. Pla­ne­ring­en be­hö­ver in­te bör­ja från noll, un­der­stry­ker Fen­no­vo­i­ma. På bo­la­get tror man att le­ve­ran­tö­ren av au­to­ma­tion kan väl­jas i no­vem­ber och va­ra med i pla­ne­ring­en från års­skif­tet.

Pro­blem med au­to­ma­tio­nen var till ex­em­pel en av de sto­ra or­sa­ker­na till för­se­ning­ar­na vid In­du­strins Krafts tred­je re­ak­tor i Ol­ki­lu­o­to. Er­fa­ren­he­ter­na från Ol­ki­lu­o­to lig­ger ock­så som grund för de krav Strål­sä­ker­hets­cen­tra­len Stuk stäl­ler på den do­ku­men­ta­tion som krävs in­nan cen­tra­len ger sitt ut­lå­tan­de om an­sö­kan att få bör­ja byg­ga.

Ing­en po­li­tisk frå­ga

Pro­jekt­chef Jan­ne Ne­va­lai­nen som an­sva­rar för över­vak­ning­en av Fen­no­vo­i­mas pro­jekt på Han­hi­ki­vi­ud­den kon­sta­te­rar att Stuks upp­gift är att ge sitt ut­lå­tan­de om kraft­ver­kets sä­ker­het och att det in­te lå­ter sig gö­ras så länge upp­gif­ter om en del av hel­he­ten sak­nas.

– Det är oli­ka de­lar av au­to­ma­tio­nen som ska fun­ge­ra som en hel­het och den hel­he­ten ska fyl­la de fin­länds­ka sä­ker­hets­kra­ven, sä­ger Ne­va­lai­nen.

Han på­pe­kar att det in­te är Stuks sak att upp­skat­ta vad det kan in­ne­bä­ra för till­stånds­pro­ces­sen att det nu sak­nas en le­ve­ran­tör av au­to­ma­tions­tek­nik. Stuk gör sin be­döm­ning av kraft­ver­ket när allt ma­te­ri­al är le­ve­re­rat.

Ryk­ten har gjort gäl­lan­de att den brit­tis­ka re­ge­ring­en pres­sat Rolls Royce att dra sig ur Ro­satoms pro­jekt på grund av för­gift­nings­fal­len i Sa­lis­ bu­ry. Men lä­get har ingen­ting med po­li­tik att gö­ra, upp­ger pro­jek­tets di­rek­tör Min­na Fors­ström i tid­ning­en Ta­louse­lämä. En­ligt hen­ne var det den rys­ka par­ten som bröt för­hand­ling­ar­na av rent kom­mer­si­el­la skäl.

In­te hel­ler Esa Här­mälä ser nå­gon po­li­tik i si­tu­a­tio­nen.

– Det är klart att po­li­ti­ker­na föl­jer med pro­jek­tet, men det går in­te att på­ver­ka det på po­li­tisk väg, he­la pro­ces­sen föl­jer finsk lag­stift­ning, be­to­nar han.

Fler för­se­ning­ar

För­se­ning­ar­na och de pro­blem, bland an­nat i sä­ker­hetskul­tu­ren, som Stuk i ti­di­ga­re rap­por­ter på­ ta­lat dis­ku­te­ra­des till ex­em­pel då Ryss­lands pre­miär­mi­nis­ter Di­mitrij Med­ve­dev be­sök­te Fin­land och träf­fa­de stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä (C) för någ­ra vec­kor se­dan. Med­ve­dev upp­ma­na­de då par­ter­na att på­skyn­da pro­ces­sen så att bygg­nads­ar­be­tet kan kom­ma i gång.

Men just nu har allt­så pro­ces­sen med att kon­kur­rens­ut­sät­ta le­ve­ran­tö­rer av au­to­ma­tion bör­jat om från bör­jan.

För­u­tom au­to­ma­tio­nen lig­ger ock­så re­ak­torns tryck­kärl ef­ter den ur­sprung­li­ga tid­ta­bel­len.

Till­verk­ning­en av de­lar­na till tryck­kär­let skul­le ha bör­jat ti­di­ga­re i höst, men Stuk har in­te god­känt planerna för det än­nu. Just nu ser det ut som om till­verk­ning­en kom­mer i gång un­der vå­ren.

Det är stats­rå­det som ska be­vil­ja Fen­no­vo­i­ma bygg­nads­till­stånd och det till­stån­det be­vil­jas på en fö­re­drag­ning från Nä­rings­mi­ni­s­te­ri­et. På mi­ni­ste­ri­et ef­ter­ly­ser man en sam­syn om tid­ta­bel­len mel­lan Fen­no­vo­i­ma och Ro­sa­tom un­der hös­tens lopp.

Fen­no­vo­i­ma med­de­la­de för någ­ra vec­kor se­dan att man slu­tit ett för­av­tal om byg­gan­det av en ad­mi­nist­ra­tions­bygg­nad i an­slut­ning till det pla­ne­ra­de kraft­ver­ket i Py­hä­jo­ki. I dag lig­ger hu­vud­de­len av de ad­mi­nist­ra­ti­va funk­tio­ner­na i Helsing­fors.

❞ Det är klart att po­li­ti­ker­na föl­jer med pro­jek­tet, men det går in­te att på­ver­ka det på po­li­tisk väg, he­la pro­ces­sen föl­jer finsk lag­stift­ning. Esa Här­mälä

FOTO: FEN­NO­VO­I­MA

Mark­ar­be­tet på­går för fullt på Han­hi­ki­vi­ud­den i Py­hä­ran­ta, trots att■ till­stån­det att få bör­ja byg­ga kärn­kraft­ver­ket där är långt ifrån klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.