67,6 %

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Är du hopp­full? PE­TER BUCHERT 029 080 1318, pe­[email protected]­me­dia.fi

av ung­do­mar­na oro­ar sig för kli­mat­för­änd­ring­en,

en­ligt ung­doms­ba­ro­me­tern. Att åt­gär­der­na är otill­räck­li­ga ska­par kli­ma­tång­est, sä­ger en fors­ka­re. Un­der da­gens kli­mat­marsch i Helsing­fors krä­ver ak­ti­vis­ter­na mer av po­li­ti­ker­na. Där del­tar ock­så 15-åri­ga Gre­ta Thun­berg från Stock­holm.

En marsch ge­nom Helsing­fors cent­rum i dag krä­ver tuf­fa­re kli­mat­po­li­tik. Bland del­ta­gar­na finns ock­så fem­ton­å­ri­ga Gre­ta Thun­berg från Stock­holm.

När hon var åt­ta el­ler nio sa­de hen­nes lä­ra­re att man ska släc­ka lam­pan och spa­ra pap­per, för kli­ma­tets skull. Hon tyck­te det lät kons­tigt.

– För om män­ni­skan kan på­ver­ka kli­ma­tet bor­de al­la pra­ta om det he­la ti­den, men ing­en pra­ta­de om det, sä­ger hon.

Hon bör­ja­de lä­sa på om äm­net och lär­de sig mer. Det gav hen­ne en in­sikt.

– Jag märk­te att många viss­te om kli­mat­för­änd­ring­en, men ljög he­la ti­den. De sa­de att det är vik­tigt att gö­ra nå­got, men de gjor­de ing­et. Jag blir arg på dem som vet men in­te gör nå­got, sä­ger hon.

Gre­ta Thun­berg väck­te upp­märk­sam­het när hon skol­strej­ka­de var­je dag fram till det svens­ka riksdagsvalet, för att po­li­ti­ker­na ska ta i kli­ma­tut­ma­ning­en på all­var. Hen­nes för­äld­rar tyck­te in­te om det.

– De tyck­te att jag kun­de hit­ta ett an­nat sätt, men de kun­de in­te hind­ra mig. Och de för­står var­för jag gör det.

Se­dan va­let har hon kli­mat­strej­kat var­je fredag, sut­tit ut­an­för riks­dags­bygg­na­den i Stock­holm. Hon sä­ger att det lind­rar kli­ma­tång­es­ten.

– Det gör en skill­nad när man kän­ner att det man gör har en me­ning, ett syf­te. Jag mår myc­ket

bätt­re av det, sä­ger Gre­ta Thun­berg.

I Fin­land har en grupp ak­ti­vis­ter sym­pa­ti­strej­kat med Gre­ta Thun­berg, sut­tit på Riks­dags­hu­sets trap­pa på fre­da­gar­na. Hon upp­skat­tar det och tac­ka­de ja när de bjöd in hen­ne till kli­mat­mar­schen i Helsing­fors. Hon väl­jer fär­jan i brist på ett mer eko­lo­giskt färd­me­del. He­la fa­mil­jen slu­ta­de fly­ga för tre år se­dan.

– Jag har slu­tat äta kött och me­je­ri­pro­duk­ter. Vi har el­bil och od­lar li­te eget på tom­ten. Vi kö­per inga nya sa­ker om vi in­te ab­so­lut be­hö­ver. Det är in­te svårt att av­stå, för jag bryr mig in­te så myc­ket om det ma­te­ri­el­la. Det känns bätt­re, jag mår bätt­re, sä­ger hon.

Än­då räc­ker det in­te till att en del av­står me­dan and­ra fort­sät­ter som för­ut. Kli­mat­mar­schen krä­ver po­li­tis­ka lös­ning­ar för att hjäl­pa he­la sam­häl­let att stäl­la om. Sve­ri­ge lig­ger en bit fö­re Fin­land, men Gre­ta Thun­berg ger in­te myc­ket för svensk kli­mat­po­li­tik.

– Sve­ri­ge är verk­li­gen ing­en fö­re­bild. Svens­kar­nas kli­matav­tryck är stort, vi le­ver långt över pla­ne­tens grän­ser. Vi mås­te fo­ku­se­ra på att mins­ka ut­släp­pen dra­ma­tiskt för att kom­ma åt kli­mat­kri­sen, sä­ger hon.

Gre­ta Thun­berg har Asper­gers syndrom, en form av au­tism. Hon tror att det på­ver­kar hen­nes upp­fatt­ning av kli­mat­kri­sen.

– Man ser värl­den li­te mer svart­vit, mer kon­kret.

Po­si­ti­va ny­he­ter om mer för­ny­bar ener­gi var­vas med ne­ga­ti­va ny­he­ter om ökan­de ut­släpp. Vil­ken blir din bild av kli­ma­tut­ma­ning­en? – Ut­släp­pen ökar. Det sä­ger väl det mesta.

Gre­ta Thun­bergs bud­skap på mar­schen är kri­stall­klart:

– Vi mås­te age­ra nu. Vi mås­te be­te oss som man gör i en akut kris och gö­ra nå­got, och in­te ba­ra pra­ta om att gö­ra nå­got.

Hon fo­ku­se­rar på in­sat­ser som kan för­änd­ra fram­ti­den.

– En kort tid fram­ö­ver har vi ett fönster öp­pet, snart kom­mer det att stäng­as. Så länge det är öp­pet mås­te vi gö­ra allt vi kan för att för­hind­ra en kli­mat­ka­ta­strof, sä­ger hon.

Gre­ta Thun­bergs fo­kus är på hand­ling, in­te på hopp­full­het.

– Ibland kan hop­pet va­ra i vägen.

FOTO: TT/JES­SI­CA GOW

Fem­ton­å­ri­ga Gre­ta Thun­berg sä­ger att kli­ma­tång­est är ett gans­ka van­ligt fe­no­men för att kli­mat­för­änd­ring­en är väl­digt skräm­man­de. In­för svens­ka riksdagsvalet kli­mat­strej­ka­de hon var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.