”Mos­sigt Fi­fa ger dam­fot­bol­len ba­ra smu­lor”

”Att då sit­ta på en enorm kas­sa­kis­ta fylld till brist­nings­grän­sen och ge ba­ra smu­lor åt dam­fot­bol­len är in­te att ut­veck­la fot­bol­len. Det är in­te hel­ler att job­ba för en jäm­ställd värld. Och det är all­ra minst att job­ba för att lyf­ta dam­fot­bol­len.”

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FILIP SAXÉN sport­chef

”Go­da ny­he­ter för fot­bol­len och spe­ci­ellt jäm­ställd­he­ten in­om fot­bol­len” tänk­te nog många för­ra vec­kan då upp­gif­ter om öka­de pris­peng­ar för da­mer­na kom fram. Det in­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­det kom­mer att för­dubb­la pris­peng­ar­na vid da­mer­nas VM-tur­ne­ring näs­ta som­mar skri­ver Sports Il­lust­ra­ted.

Ty­värr är ny­he­ter­na in­te rik­tigt så go­da som de vid förs­ta an­blick kan ver­ka. Då man grans­kar för­änd­ring­en (som för­vän­tas klub­bas ige­nom i slu­tet av må­na­den) li­te när­ma­re fram­kal­lar den var­ken ju­bel el­ler hur­ra­rop. Det som först ser ut att va­ra en för­änd­ring till det bätt­re vi­sar sig i verk­lig­he­ten va­ra än­nu ett steg mot en mind­re jäm­ställd fot­bolls­värld.

Fi­fa och eu­ro­pe­is­ka för­bun­det Ue­fa har – milt sagt – in­te va­rit sam­häl­lets främs­ta jäm­ställd­hets­käm­par och dam­spe­lar­na har gång på gång fått se sig säm­re be­hand­la­de än herr­spe­lar­na.

För ba­ra någ­ra vec­kor se­dan ar­ran­ge­ra­de eu­ro­pe­is­ka fot­bolls­för­bun­det Ue­fa en pris­ga­la där man pre­mi­e­ra­de årets bäs­ta dam- och herr­spe­la­re i Europa. Me­dan herr­spe­lar­na fanns på plats och gläns­te i ramp­lju­set sak­na­des bland an­nat stor­stjär­nan Per­nil­le Har­der, som pre­mi­e­ra­des på ga­lan, då hen­nes Dan­mark sam­ti­digt spe­la­de i VM-kva­let.

Då da­mer­nas VM-fi­nal av­görs i som­mar tving­as de de­la på syn­lig­he­ten med fi­na­ler­na i her­rar­nas Co­pa Améri­ca (Sy­da­me­ri­kans­ka mäs­ter­ska­pet) och Gold Cup (Nor­doch Cen­tra­la­me­ri­kans­ka mäs­ter­ska­pet) som av­görs sam­ma dag. Att en herr­fi­nal i VM skul­le kol­li­de­ra med någ­ra and­ra sto­ra in­ter­na­tio­nel­la mat­cher är full­kom­ligt otänk­bart.

Ett åter­kom­man­de pro­blem har va­rit de ojämnt för­de­la­de pris­peng­ar­na som de­las ut vid mäs­ter­ska­pen. Da­mer­na får nöja sig med strunt­sum­mor jäm­fört med her­rar­na.

Att Fi­fa nu, en­ligt Sport Il­lust­ra­ted, för­dubb­lar pris­peng­ar­na för da­mer från 15 mil­jo­ner dol­lar (ca 14 mil­jo­ner eu­ro) till 30 mil­jo­ner dol­lar (cir­ka 28 mil­jo­ner eu­ro) är för­stås väl­kom­met och bra.

Men de öka­de pris­peng­ar­na ham­nar i en mörk skug­ga av det fak­tum att ga­pet mel­lan da­mer­nas och her­rar­nas pris­peng­ar fort­satt växa – från 342 till 370 mil­jo­ner dol­lar (310 till 340 mil­jo­ner eu­ro) de se­nas­te fy­ra åren en­ligt Sports Il­lust­ra­ted.

Då ser en ök­ning på 15 mil­jo­ner eu­ro ut som en skratt­re­tan­de sum­ma som främst känns som ett för­sök att ska­pa good­will hos all­män­he­ten än att man på för­bun­dets kon­tor på rik­tigt för­sö­ker gö­ra nå­got för att hö­ja dam­fot­bol­lens sta­tus.

24 VM-lag får allt­så de­la på 28 mil­jo­ner eu­ro i VM i Frank­ri­ke i som­mar. Mot­sva­ran­de sum­ma för 32 herr­lag i VM i Ryss­land i som­ras var smått his­nan­de 360 mil­jo­ner eu­ro.

För att för­stå hur li­ten sum­ma ök­ning­en på 15 mil­jo­ner dol­lar är för Fi­fa är det bäst att stäl­la den i re­la­tion till för­bun­dets eko­no­mis­ka musk­ler.

Herr-VM 2016 gav Fi­fa in­koms­ter på 6,1 mil­jar­der dol­lar (drygt 5,5 mil­jar­der eu­ro). Fi­fa gör en eko­no­misk vinst på 100 mil­jo­ner dol­lar (cir­ka 91 mil­jo­ner eu­ro) un­der pe­ri­o­den 2015–18 och för­bun­det har 1,7 mil­jar­der dol­lar (drygt 1,5 mil­jar­der eu­ro) i peng­ar och till­gång­ar vid ut­gång­en av år 2018. I det sam­man­hang­et är det vik­tigt att min­nas att Fi­fa är en ic­ke vinst­dri­van­de or­ga­ni­sa­tion som finns till för att ut­veck­la fot­bol­len.

Att då sit­ta på en enorm kas­sa­kis­ta fylld till brist­nings­grän­sen och ge ba­ra smu­lor åt dam­fot­bol­len är in­te att ut­veck­la fot­bol­len. Det är in­te hel­ler att job­ba för en jäm­ställd värld. Och det är all­ra minst att job­ba för att lyf­ta dam­fot­bol­len.

Med tan­ke på Fi­fas ovil­ja att job­ba för en jäm­ställd fort­boll är det in­te spe­ci­ellt över­ras­kan­de att man tillå­ter ga­pet mel­lan her­rar­na och da­mer­na växa i stäl­let för att föl­ja sam­hälls­ut­veck­ling­en och för­sö­ka rät­ta till de miss­för­hål­lan­den som finns.

Men kanske det är för myc­ket be­gärt att de pri­vi­le­gi­e­ra­de män­nen i Fi­fas väl­be­tal­da kom­mit­té­er ska se da­mer­na och dam­fot­bol­len som en till­gång och in­te som en bör­da.

Det är än­då sam­ma män som år 2016 be­slöt att läg­ga näs­tan li­ka myc­ket peng­ar på sin ga­la som man sat­sa­de på kur­ser, trä­na­re och tur­ne­ring­ar för dam­fot­bol­lens 209 na­tio­nel­la för­bund (Fi­fa-ga­lan kos­ta­de 4,5 mil­jo­ner dol­lar me­dan dam­fot­bol­len fick 5,1 mil­jo­ner dol­lar).

Vad som be­hövs är en för­änd­ring som le­der till ett mo­dernt Fi­fa. I da­gens lä­ge fun­ge­rar det in­ter­na­tio­nel­la för­bun­det i sin egen bubb­la där man ba­dar i peng­ar, man lyc­kas få var­je skan­dal att rin­na av sig ut­an att det fast­nar nå­gon smuts på den väl­po­le­ra­de sköl­den. Obe­ro­en­de om det hand­lar om kor­rup­tion, mu­tor, slav­ar­bets­kraft el­ler mänsk­li­ga rät­tig­he­ter ser Fi­fa ut att kun­na so­pa pro­ble­men un­der mat­tan och ri­da ur stor­men rätt opå­ver­kat.

Med en så mos­sig vär­de­grund är det in­te så märk­ligt att ock­så jäm­ställd­he­ten ham­nar på un­dan­tag.

Det skul­le be­hö­vas en om­struk­tu­re­ring av Fi­fa där fle­ra kvin­nor (och mo­der­na män) skul­le in­ne-

FOTO: AP PHOTO/AN­NE M. PETERSON

FOTO: AP PHOTO/ELAINE THOMP­SON

Fem spe­la­re från det ame­ri­kans­ka VM-guld­la­get 2015 (Alex Mor­gan, Car­li Lloyd, Me­gan Ra­pi­noe, Becky Sau­er­brunn och Ho­pe So­lo) an­mäl­de det ame­ri­kans­ka fot­boll­för­bun­det till jäm­ställd­hets­om­buds­man­nen på grund av lö­neskill­na­der­na mel­lan da­mer och her­rar då de re­pre­sen­te­rar sitt land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.