Mi­ner­va­sko­lan re­no­ve­rad för över el­va mil­jo­ner eu­ro

Ef­ter snart ett och ett halvt år i ex­il i pa­vil­jong­er vid stran­den på San­dudd får Mi­ner­va­sko­lans ele­ver flyt­ta till­ba­ka till sitt an­ri­ka skol­hus i främ­re Tölö. Den kul­tur­hi­sto­riskt vär­de­ful­la bygg­na­den har ge­nom­gått en to­tal om­bygg­nad där ex­per­ter på mo­de

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TEXT: MARIA GESTRIN-HAGNER [email protected]­me­dia.fi FOTO: LEIF WECK­STRöM leif.weck­[email protected]­me­dia.fi

Mi­ner­va­sko­lan i Främ­re Tölö är in­flytt­nings­klar ef­ter att ha to­tal­re­no­ve­rats i ett och ett halvt års tid. Bygg­na­den be­trak­tas som den kvinn­li­ga ar­ki­tekt­pi­on­jä­ren Eva Kuhle­felt­Ekelunds främs­ta verk.

Glasmål­ning­en (bil­den) av To­ve Jansson kan be­und­ras i sko­lans mat­sal.

På måndag är en spän­nan­de dag som Mi­ner­va­sko­lans ele­ver har vän­tat på som på so­lens upp­gång. Den ny­klas­sis­ka skol­bygg­na­den på Apol­lo­ga­tan 12 har va­rit stängd se­dan skolav­slut­ning­en 2017 och det här är förs­ta gång­en se­dan sko­lan slog upp si­na dör­rar för näs­tan nio de­cen­ni­er se­dan, år 1929, som bygg­na­den har ge­nom­gått en to­tal­re­no­ve­ring.

Al­la in­vän­di­ga ytor är nya för­u­tom det gam­la sten­gol­vet som blän­ker ny­po­le­rat och ek­par­ket­ten i fest­sa­len som har fått sig en om- gång med slip­ma­skin och nytt lack. Trots att sko­lan in­vän­digt är så gott som ny är in­te­ri­ö­ren sig lik. De gam­la spe­gel­dör­rar­na är re­stau­re­ra­de och även de bre­da sni­da­de golv­lis­ter­na har åter­an­vänts el­ler er­satts av ny­till­ver­ka­de re­pli­ker.

Torv och murk­na stoc­kar bor­ta

Som i så många and­ra skol­bygg­na­der fö­re­kom det även i Mi­ner­va vis­sa pro­blem med in­om­hus­luf­ten fö­re re­no­ve­ring­en men den sa­ken är nu åt­gär­dad. Hu­vud­ar­ki­tekt Ee­ro Re­nell vars by­rå har spe­ci­a­li­se­rat sig på om­bygg­nad av sko­lor, be­rät­tar att or­sa­ken till luft­pro­ble­men upp­da­ga­des då bygg­ar­be­tar­na öpp­na­de gol­ven i klass­rum­men. Gol­ven ha­de iso­le­rats med torv som ha­de bli­vit blöt då man förr i värl­den stor­stä­da­de sko­lan ef­ter läså­rets slut med hink­vis med skur­vat­ten.

Tor­ven, byg­gav­fal­let från 1920-ta­let och de murk­na stoc­kar­na som fanns mel­lan vå­ning­ar­na är nu bor­ta och i stäl­let har nya ven­ti­la­tions­rör fått plats mel­lan vå­nings­pla­nen. Myc­ket tid och pla­ne­ring har gått åt till att för­se huset med mo­dern ven­ti­la­tion vil­ket är en ut­ma­ning i en gam­mal kul­tur­hi­sto­riskt vär­de­full bygg­nad som är skyd­dad i stads­pla­nen. Ne­re i käl­la­ren och un­der skol­går­den har man sprängt nya ut­rym­men för luftin­tag och ett enormt ma­skin­rum som ser ut som en mind­re fa­briks­an­lägg­ning.

Ro­sa yt­ter­väg­gar

Yt­ter­väg­gar­na har fått ny rapp­ning och huset har änd­rat skep­nad i och med att sko­lan som må­la­des vit på 1950-ta­let har åter­fått sin ur­sprung­li­ga vi­o­lett­ro­sa ku­lör. HBL har nåtts av rap­por­ter att färg­va­let har väckt för­tjus­ning bland låg­sta­di­e­sko­lans flic­kor, me­dan en del av kil­lar­na har va­rit mind­re be­geist­ra­de i att sko­lan har fått skä­ra yt­ter­väg­gar.

Skol­hu­set har be­teck­nats som den fin­länds­ka kvinn­li­ga ar­ki­tekt­pi­on­jä­ren Eva Kuhle­felt-Ekelunds främs­ta verk. Jäm­fört med and­ra

bygg­na­der från sam­ma epok är den här ex­cep­tio­nellt de­talj­rik, med re­li­e­fer av skulp­tö­ren Gun­nar Fin­ne, tak­mål­ning­ar, sni­da­de pe­la­re, or­na­ment och åt­skil­li­ga konst­verk, till ex­em­pel en glasmål­ning av To­ve Jansson i mat­sa­len.

En stor för­änd­ring är att den ne­ders­ta kor­ri­do­ren med till­hö­ran­de klass­rum har byggts om till dag­hem. För det här än­da­må­let har man från gårds­si­dan byggt en ny yt­ter­dörr i gam­mal stil med egen tam­bur för dag­hems­bar­nen och öpp­nat nya dör­rar i fil mel­lan de ti­di­ga­re klass­rum­men.

Nya dag­hem­met Apol­lo som ock­så öpp­nar på måndag i bygg­na­den ska rå­da bot på den aku­ta brist på dag­hems­plat­ser som rå­der i in­ners­tan. Dag­hem­met har plats för 22 barn i ål­dern 3–5 år och 12 barn un­der tre år.

Fi­nes­ser­na sit­ter i de­tal­jer­na: Till ex­em­pel bän­kar­na, gar­de­rob­s­hyl­lor­na och kläd­kro­kar­na i de oli­ka kor­ri­do­rer­na är spe­ci­al­de­sig­na­de och ser ut som om de vo­re av sam­ma år­gång som bygg­na­den, men de är de facto ny­till­ver­ka­de.

För­änd­ring­ar­na har al­la gjorts med hän­syn till hur bygg­na­den såg ut då sko­lan öpp­na­de. Fönst­ren är ur­sprung­li­ga och har åkt fram och till­ba­ka över Fins­ka vi­ken till Est­land där skick­li­ga snic­ka­re har re­stau­re­rat föns­ter­kar­mar­na, satt in nya glasru­tor och dess­utom in­fo­gat en ex­tra glas­ski­va för bätt­re vär­mei­so­le­ring.

– Så här bra föns­ter­karmsvir­ke finns in­te att få läng­re. Där­för var det en bätt­re lös­ning att re­stau­re­ra de gam­la fönst­ren än att lå­ta gö­ra nya ko­pi­or, sä­ger Ee­ro Re­nell.

Kon­tors­sto­lar på hjul

I klas­ser­na vän­tar nya er­go­no­mis­ka kon­tors­sto­lar på hjul och i bib­li­o­te­ket finns för­u­tom van­li­ga sto­lar hög­vis av my­si­ga säck­sto­lar. Nytt är ock­så att de ma­je­stä­tiskt bre­da välv­da kor­ri­do­rer­na har för­setts med grup­per av bord och sto­lar som kom­mer till an­vänd­ning om man be­hö­ver de­la upp ele­ver­na till ex­em­pel så att hälf­ten ut­för skol­upp­gif­ter i kor­ri­do­ren me­dan and­ra har hög­läs­ning in­ne i klas­sen.

Ing­en guld­fisk­damm

Även skol­går­den är om­gjord med nya klät­ter­ställ­ning­ar, gum­mi­as­falt och fot­bolls­mål. Går­dens ur­sprung­li­ga form­språk är be­va­rat. Dock har man in­te åter­ställt den guld­fisk­damm som ska ha fun­nits på går­den då sko­lan öpp­na­de för 90 år se­dan. På 1920-ta­let kun­de en pri­vat­sko­la hål­la sig med per­so­nal som ha­de tid för damm­sköt­sel, men i dag är äga­ren Helsing­fors stad in­te re­do an­vän­da bud­get­me­del för un­der­vis­ning­en till att skö­ta en träd­gårds­damm med fis­kar.

Om­bygg­na­den har kostat skat­te­be­ta­lar­na i Helsing­fors 11,3 mil­jo­ner eu­ro. Nå­gon kan kanske tyc­ka att det är orätt­vist att vis­sa barn får gå i en så här på­kostad skol­bygg­nad, me­dan and­ra ele­ver i sta­den till­bring­ar sin skol­var­dag i be­tyd­ligt enkla­re bygg­na­der.

– Al­la vå­ra skol­hus kom­mer nå­gon gång in i en fas då de mås­te re­no­ve­ras. Mi­ner­va­sko­lan och Tölö­bor­na har vän­tat väl­digt länge på att bygg­na­den ska re­no­ve­ras, sä­ger Niclas Grön­holm, di­rek­tör för svens­ka ser­vice­hel­he­ten vid sek­torn för fost­ran och ut­bild­ning.

Mi­ner­va­sko­lan till väns­ter har fått nytt ut­se­en­de. Huset har rap­pats och må­lats i sam­ma gam­mal­ro­sa ku­lör som bygg­na­den ha­de då sko­lan öpp­na­de år 1929.Mi­ner­va­sko­lan i främ­re Tölö har i ett års tid va­rit stängd för om­bygg­nad. Ele­ver­na har gått i sko­la i pa­vil­jong­er på San­dudd. På måndag flyt­tar sko­lan till­ba­ka till huset på Apol­lo­ga­tan.

Mi­ner­va­sko­lans bygg­nad fyl­ler 90 år näs­ta år. Skol­hu­set är den fin­länds­ka kvinn­li­ga ar­ki­tekt­pi­on­jä­ren Eva Kuhle­felt-Ekelunds främs­ta verk. Huset har re­no­ve­rats om­sorgs­fullt för 11,3 mil­jo­ner eu­ro un­der led­ning av hu­vud­ar­ki­tekt Ee­ro Re­nell. Re­li­e­fer­na över be­röm­da kvin­nor ge­nom histo­ri­en vän­tar på att häng­as till­ba­ka på väg­gar­na i fest­sa­len.

Sko­lans in­te­ri­ör är säll­synt■ de­talj­rik. Här en re­li­ef i ta­ket av skulp­tö­ren Gun­nar Fin­ne som pa­ral­lellt med skol­bygg­na­den i Främ­re Tölö, job­ba­de med in­red­ning och skulp­turutsmyck­ning av Riks­dags­hu­set som bygg­des sam­ti­digt någ­ra kvar­ter ifrån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.