Ung­do­mar mest ut­sat­ta

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●En stu­die i Australien har vi­sat att kli­ma­tång­est drab­bar 15–35-åring­ar hår­dast. Det är na­tur­ligt ef­tersom kli­mat­för­änd­ring­en på­ver­kar hur fram­ti­den ser ut.

●●För­hands­upp­gif­ter från årets ung­doms­ba­ro­me­ter i Fin­land vi­sar att 67,6 pro­cent av ung­do­mar­na oro­ar sig myc­ket el­ler gans­ka myc­ket över kli­mat­för­änd­ring­en. För tio år se­dan var an­de­len 40 pro­cent. ●●I ung­doms­ba­ro­me­tern 2016 an­såg 85 pro­cent att det är klart att män­ni­skan bi­drar till kli­mat­för­änd­ring­en och 86 pro­cent be­döm­de att kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner får li­da för det. 48 pro­cent räk­na­de med att män­ni­skan fin­ner glo­balt håll­ba­ra lös­ning­ar på pro­ble­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.