Pro­jek­tet för­se­nas

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Fen­no­vo­i­ma har be­ställt en tryck­vat­ten­re­ak­tor med en ef­fekt på 1200 me­ga­watt av Ro­sa­tom som ska le­ve­re­ra kraft­ver­ket nyc­kel­fär­digt.

●●Fen­no­vo­i­ma har ett av­tal om fast pris med Ro­sa­tom, där­för lig­ger kost­nads­be­räk­ning­en för kärn­kraft­ver­ket kvar på 6,5–7 mil­jar­der eu­ro.

●●Rys­ka Ro­sa­tom äger en tred­je­del av Fen­no­vo­i­ma. En­ligt den ur­sprung­li­ga tid­ta­bel­len skul­le kraft­ver­ket va­ra klart 2024.

●●I vå­ras räk­na­de Fen­no­vo­i­ma med att kun­na få till­stånd att bör­ja byg­ga i slu­tet av näs­ta år, men den tid­ta­bel­len hål­ler tro­li­gen in­te.

●●Strål­sä­ker­hets­cen­tra­len Stuk räk­nar med att om Fen­no­vo­i­ma kan få in allt ma­te­ri­al se­nast i ju­li näs­ta år så blir cen­tra­lens sä­ker­hets­be­döm­ning klar 2020. Oklart är om ma­te­ri­a­let kan le­ve­re­ras näs­ta som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.