Praktex­em­pel på nor­disk klas­si­cism

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Mi­ner­va­sko­lan, grun­dad 1889 un­der nam­net Pri­va­ta svens­ka flick­sko­lan, flyt­ta­de 1929 in i skol­hu­set. Bygg­na­den ri­ta­des av den fin­länds­ka kvinn­li­ga ar­ki­tekt­pi­on­jä­ren Eva Kuhle­felt-Ekelund som utex­a­mi­ne­ra­des från Tek­nis­ka hög­sko­lan år 1916 och ef­ter det stu­de­ra­de vi­da­re i Stock­holm med hjälp av ett stat­ligt sti­pen­di­um som även möj­lig­gjor­de stu­di­e­re­sor till de öv­ri­ga nor­dis­ka län­der­na, till Ita­li­en och Frank­ri­ke.

●●Bygg­na­den är ett praktex­em­pel på nor­disk klas­si­cism, det vill sä­ga den stil­rikt­ning som väx­te fram när na­tio­nal­ro­man­ti­ken ha­de spe­lat ut sin roll och man sök­te ef­ter ett stra­ma­re form­språk byggt på det se­na 1700-ta­lets ide­al.

●●Sko­lan var den förs­ta fin­länds­ka flick­sko­lan som re­dan från star­ten var av­sedd att ge un­der­vis­ning med må­let att ele­ver­na skul­le fort­sät­ta med uni­ver­si­tets­stu­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.