Tio jobb för­svin­ner från Vi­king Li­ne

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Tio tjäns­ter för­svin­ner när Vi­king Li­ne struk­tu­re­rar om re­de­ri­ets lan­d­or­ga­ni­sa­tion. Vi­king Li­nes re­se­bu­tik i Tam­mer­fors, med sex an­ställ­da, läggs ner. Tre jobb i Ma­ri­e­hamn och ett jobb i Helsing­fors för­svin­ner ock­så, som ett re­sul­tat av Vi­king Li­nes sam­ar­bets­för­hand­ling­ar.

– Det är för­stås led­samt. Största or­sa­ken är att folk bo­kar allt mer på nä­tet. Det är så re­sebran­schen fun­ge­rar i dag, för­sälj­ning­en flyt­tar till nä­tet. Män­ni­skors köp­be­te­en­de änd­ras ra­di­kalt. Vi mär­ker ock­så att allt fler bo­kar via mo­bi­len, sä­ger Jo­han­na Bo­i­jer-Svahn­ström, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör på Vi­king Li­ne.

Tjäns­ten i Helsing­fors finns på sjö­per­so­nalav­del­ning­en och de tre tjäns­ter­na i Ma­ri­e­hamn finns på eko­no­mi­av­del­ning­en.

Vi­king Li­ne har to­talt 2 200 an­ställ­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.