Hen­riks­son: De mind­re sjuk­hu­sen mås­te få ope­re­ra igen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Pa­ti­en­ter har allt läng­re av­stånd till ett sjuk­hus som ut­för ope­ra­tio­ner. Svens­ka folk­par­ti­ets ord­fö­ran­de An­na-Ma­ja Hen­riks­son tyc­ker att det är fel att mind­re sjuk­hus in­te får ut­fö­ra ope­ra­tio­ner som krä­ver ned­söv­ning. Hon läm­na­de där­för in en lag­mo­tion i sep­tem­ber 2017. I går rös­ta­de riks­da­gens so­ci­al- och häl­so­vårds­ut­skott ner lag­mo­tio­nen.

– Re­ge­ring­en har un­der Cen­ter­par­ti­ets led­ning ned­mon­te­rat vårt sjuk­hus­nät­verk. Av­stån­den till när­mas­te ope­ra­tions­sjuk­hus har ökat för väl­digt många pa­ti­en­ter. De kom­mer oro­väc­kan­de re­spons från de mind­re sjuk­hu­sen, vars verk­sam­hets­för­ut­sätt­ning­ar för­säm­rats av re­ge­rings­par­ti­er­na, sä­ger Hen­riks­son i ett press­med­de­lan­de.

Ve­ro­ni­ca Rehn-Kivi, som la­de fram för­sla­get i so­ci­al- och häl­so­vårds­ut­skot­tet, in­stäm­mer. En­ligt hen­ne har re­ge­ring­ens cent­ra­li­se­rings­i­ver även­ty­rat pa­ti­ent­sä­ker­he­ten.

– Bland an­nat i Åbo och Ku­o­pio är sam­jour­sen­he­ter­na re­dan stoc­ka­de. Det vo­re vik­tigt att land­ska­pen i stör­re ut­sträck­ning själ­va skul­le få be­slu­ta om hur spe­ci­a­list­vår­den or­ga­ni­se­ras. Det­ta skul­le öka på den re­gi­o­na­la de­mo­kra­tin och för­stär­ka med­bor­gar­nas rät­tig­he­ter till jäm­lik vård, sä­ger Rehn-Kivi i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.