HBL på bok­mäs­san

Väl­kom­men till HBL-sce­nen. Vi bju­der på spän­nan­de sam­tal, lad­da­de de­bat­ter, ståupp­ko­mik och uni­ka täv­ling­ar. Vi som le­der sam­ta­len är Annika Hällsten, Su­san­na Gin­man, Pia Ing­ström och Maria Gestrin-Hagner. Ti­mo Ka­ri skö­ter ljud och bild.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Ni hit­tar oss i mon­ter 6N48. Pro­gram­met i sin hel­het hit­tar ni här och på adres­sen

hbl.fi/bok­mas­san2018. Pro­gram­met kan ock­så lad­das ner i mo­bi­len.

Fredag 26.10

10 Väl­kom­men till HBL:s mon­ter.

Kom och träf­fa oss och be­kan­ta dig med vårt ut­bud.

12-13 Bok­sa­long­en.

Kom och träf­fa oss och be­kan­ta dig med vårt ut­bud.

13-13.30 HBL-unga in­ter­vju­ar Ra­fael Don­ner.

Finns det nå­gon spe­ci­ell per­son som Ra­fael Don­ner vill ska lä­sa hans böc­ker? Finns det nå­gon som han ab­so­lut in­te vill ska lä­sa ho­nom? Och hur kom­mer man över mot­gång­ar i sin skriv­pro­cess? Abi­tu­ri­en­ter­na Lin­da Jo­en­suu och Te­ga Oke in­ter­vju­ar för­fat­ta­ren Ra­fael Don­ner.

13.30-14 Schild­ts & Sö­der­stöms Ståupp­ko­mik.

Ko­mi­kern och för­fat­ta­ren Al­fred Bac­ka bju­der på ståupp­ko­mik där han ut­re­der kär­nan i vår fin­lands­svens­ka folk­stam. I boken Över­lev­nads­hand­bok för fin­lands­svens­kar lär vi oss livsvik­ti­ga sa­ker som hur man star­tar en fond el­ler skri­ver en arg in­sän­da­re. Och vad är det egent­li­gen som skil­jer en ålän­ning från en ös­ter­bott­ning?

14-14.30 HBL-unga in­ter­vju­ar Sa­bi­ne Fors­blom.

Har Sa­bi­ne Fors­blom en spe­ci­ell mål­grupp i tan­kar­na när hon skri­ver? Vad dri­ver hen­ne att skri­va och var går grän­sen mel­lan att skri­va fik­tivt och självut­läm­nan­de och per­son­ligt? Abi­tu­ri­en­ter­na Lin­da Jo­en­suu och Te­ga Oke in­ter­vju­ar för­fat­ta­ren Sa­bi­ne Fors­blom.

14.30-15 HBL-sam­tal: Sorg och läng­tan.

Ans­si och Mai­ja Hur­me har tilläg­nat sin hyl­la­de barn­bok al­la dem som är sak­na­de. Kul­tur­re­dak­tö­ren Annika Hällsten in­ter­vju­ar.

15-15.30 HBL-in­ter­vju: I Ber­na­dot­ter­nas säll­skap.

För­fat­ta­ren Her­man Lindqvist dy­ker i sin nya bok ner i kron­prin­ses­san Victo­ri­as an­fä­der och an­möd­rar. Fram trä­der en rad otrog­na kung­ar och de­ras tapp­ra drott­ning­ar. Kul­tur­re­dak­tö­ren Annika Hällsten in­ter­vju­ar.

15.30-16 HBL-in­ter­vju: Vem är kvin­nan som sta­kar fram rikt­ning­en för HBL och lo­kal­tid­ning­ar­na?

KSF Me­di­as nya vd An­na Hel­ler­stedt in­ter­vju­as av ny­hets­re­por­tern Maria Gestrin-Hagner.

16-16.30 Schild­ts & Sö­der­stöms Bakom boken – El­len Strömberg

Vad är det för skill­nad på att skri­va blogg och att skri­va en ro­man? Hur skri­ver man rakt på sak om sex? El­len Strömberg be­rät­tar om hur hen­nes de­but­bok Ja­ga vat­ten kom till, i sam­tal med för­läg­ga­ren An­na Fri­man.

Lör­dag 27.10

10 Väl­kom­men till HBL:s mon­ter.

Kom och träf­fa oss och be­kan­ta dig med vårt ut­bud.

10.30-11 För­la­get M: En fin­lands­svensk ti­ger?

Var drö­jer sva­ren på den kri­tik som Staf­fan Bru­un fram­för i sin nya bok "Mitt liv på HBL"? Vad sä­ger de som ha­de an­sva­ret för tid­ning­en? Finns Hufvud­stads­bla­det kvar år 2022? Staf­fan Bru­un be­rät­tar om si­na 36 år på tid­ning­en och om det dra­ma­tis­ka upp­brot­tet i sam­tal med jour­na­lis­ten Mag­nus Lon­den.

11-11.30 Schild­ts & Sö­der­stöms Bakom boken – Sa­bi­ne Fors­blom

Mås­te tex­ten vär­kas fram, el­ler ska den skri­vas i in­spi­re­rat rus? El­ler är det sna­ra­re hårt och me­to­diskt ar­be­te som är nyc­keln till fram­gång? Sa­bi­ne Fors­blom be­rät­tar om hur hen­nes nya ro­man Be­tin­kan kom till, i sam­tal med sin re­dak­tör Mar­tin We­lan­der.

11.30-12 Schild­ts & Sö­der­stöms Bakom boken – Eva Frantz

Hur skri­ver man fy­ra böc­ker på tre år ut­an att för­lo­ra va­re sig job­bet el­ler för­stån­det? Blir för­fat­ta­ren själv rädd när hon skri­ver ry­sa­re? Eva Frantz be­rät­tar om hur hen­nes nya böc­ker Den åt­ton­de tär­nan och Hal­lon­bac­ken kom till, i sam­tal med för­läg­ga­ren An­na Fri­man.

12-12.30 HBL-Du­el­len li­ve.

För förs­ta gång­en av­görs den klas­sis­ka HBL-frå­ge­spor­ten i re- al­tid på HBL-sce­nen. Kom och tes­ta di­na kun­ska­per till­sam­mans med täv­lings­le­da­ren Jesper von Hert­zen och hans två hem­li­ga gäs­ter.

12.30-13 HBL-in­ter­vju: Vem är kvin­nan som sta­kar fram rikt­ning­en för HBL och lo­kal­tid­ning­ar­na?

KSF Me­di­as nya vd An­na Hel­ler­stedt in­ter­vju­as av ny­hets­re­por­tern Maria Gestrin-Hagner.

13-14 HBL-de­batt: Äls­ka­de, ha­ta­de Hufvud­stads­bla­det.

Nu för förs­ta gång­en på sam­ma scen: Konst­sam­fun­dets nya vd och KSF Me­di­as sty­rel­se­ord­fö­ran­de Ste­fan Björk­man i de­batt om me­di­e­ut­veck­ling­en med ti­di­ga­re HBL-jour­na­lis­ten Staf­fan Bru­un och Ny tid-chefre­dak­tö­ren Jan­ne Wass. Mo­de­ra­tor: Su­san­na Gin­man.

14-14.30 HBL-in­ter­vju: Bland äls­ka­de för­fat­ta­re.

Sara Ehn­holm Hi­elm lä­ser för­fat­ta­re hon in­spi­re­rats av och grubb­lar över sitt eget liv, för det mesta i det un­der­ba­ra Rom. Kul­tur­re­dak­tö­ren Annika Hällsten in­ter­vju­ar.

14.30-15.00 HBL-in­ter­vju: Käns­lo­fylld dag­bok.

An­na Rot­kirch bör­ja­de fö­ra dag­bok i upp­rörd­het över va­let av Do­nald Trump till USA:s pre­si­dent. I dag­bo­ken för­sö-

ker hon för­stå var­för hon, och så många and­ra, re­a­ge­ra­de så starkt på va­let av Trump. Kul­tur­re­dak­tö­ren Annika Hällsten in­ter­vju­ar.

15-15.30 HBL-in­ter­vju: Lyck­li­ga och olyck­li­ga äk­ten­skap.

Präs­ten och te­ra­peu­ten Maria Sund­blom Lind­bergs ko­lum­ner i HBL väc­ker star­ka käns­lor och liv­lig de­batt. HBL-med­ar­be­ta­ren Sund­blom Lindberg in­ter­vju­as av kul­tur­re­dak­tö­ren Annika Hällsten.

15.30-16 För­la­get M: Möt Annika San­de­lin.

Hon dröm­de re­dan som barn om att bli för­fat­ta­re och skrev fräc­ka ver­ser om klass­kam­ra­ter och lä­ra­re. Nu har för­fat­ta­ren och bib­li­o­te­ka­ri­en Annika San­de­lin skri­vit en rad böc­ker för barn och ung­do­mar och är en av grun­dar­na av te­a­ter­grup­pen Te­a­ter Ta­pir. Till­sam­mans med Jo­han­na Sten­back dis­ku­te­rar hon in­spi­ra­tion.

16-16.30 HBL-sam­tal: Äl­van och jor­dan­den.

Mir­jam Tu­o­mi­nen var kom­pro­misslös i sitt för­fat­tar­skap och med ti­den allt me­ra skräm­man­de som mor. Torsten Kors­ström var bild­konst­när och en far som tving­a­des av­stå från myc­ket av sitt fa­der­skap. Tu­va Kors­ström har skri­vit den sto­ra dub­bel­bi­o­gra­fin över sin för­äld­rar, ut­an ur­säk­ter men ut­an att för­dö­ma. I sam­tal med kul­tur­re­dak­tö­ren Pia Ing­ström.

16.30-17 HBL-in­ter­vju: Don­ner ju­ni­or sö­ker svar.

Ra­fael Don­ner var länge känd som sin fars, Jörn Don­ners, yngs­te son. I dag står han på eg­na ben men går i hös­tens brev­väx­lings­bok i di­a­log med sin pap­pa. Kul­tur­re­dak­tö­ren Annika Hällsten in­ter­vju­ar.

17-17.30 HBL-sam­tal: Fiskar­krö­ni­kor.

Zachris To­pe­li­us var en iv­rig fri­tids­fis­ka­re och bok­för­de si­na fångs­ter i Fiskar­krö­ni­ka. Nal­le Val­ti­a­la har skri­vit Fiskar­krö­ni­ka2, en ro­man som skild­rar 1800-tals­mäs­ta­ren med met­spö i han­den el­ler dra­gan­de not. För­fat­ta­ren Nal­le Val­ti­a­la in­ter­vju­as av kul­tur­re­dak­tö­ren Pia Ing­ström.

10

Väl­kom­men till HBL:s mon­ter.

Kom och träf­fa oss och be­kan­ta dig med vårt ut­bud.

11-11.30 Schild­ts & Sö­der­stöms Ba­kom­bo­ken–Mar­cusRo­senlund

Vad är skill­na­den mel­lan att gö­ra ett ra­di­o­pro­gram och att skri­va en bok? Hur hit­tar man fram till sin in­re för­fat­ta­re? Marcus Ro­senlund be­rät­tar om hur hans de­but­bok Väder som för­änd­ra­de värl­den kom till, i sam­tal med sin re­dak­tör Mar­tin We­lan­der.

11.30-12 Schild­ts & Sö­der­stöms Bakom boken – Pe­ter Sandström

Är det för­fat­ta­ren som väl­jer for­men, el­ler for­men som väl­jer för­fat­ta­ren? Kan man tap­pa bort sig i sitt fik­ti­va uni­ver­sum? Pe­ter Sandström be­rät­tar om hur no­vell­sam­ling­en Mam­ma no­vem­ber kom till, i sam­tal med sin för­läg­ga­re An­na Fri­man.

12-12.30 HBL-sam­tal: Hur be­va­ka Ödes­frå­gan?

Po­la­ri­sar­na smälter, ök­nar­na bre­der ut sig och män­ni­skans sam­häl­len bor­de för­änd­ras i grun­den. HBL:s mil­jö­re­por­ter Pe­ter Buchert har be­va­kat kli­mat­för­änd­ring­ens ve­ten­skap­li­ga och po­li­tis­ka di­men­sio­ner i många år. Han in­ter­vju­as av kul­tur­che­fen Fredrik Sonck.

12.30-13 HBL-täv­ling: På Svensk­fin­lands kar­ta fästs blic­ken…

I sep­tem­ber ut­lys­te HBL Fin­lands­svens­ka li­me­rick­mäs­ter­ska­pen. Över 200 bi­drag har skic­kats in och kul­tur­che­fen Fredrik Sonck av­slö­jar nu vem som får förs­ta, and­ra och tred­je pris.

13-14 HBL-de­batt: Vad ska vi med de­mo­kra­ti till?

En tred­je­del av oss lå­ter bli att rös­ta - vad in­ne­bär det? Ska vi oroa oss el­ler be­ja­ka för­änd­ring­en? Pär Sten­bäck, för­fat­ta­re till boken ”De­mo­kra­ti un­der hot?” de­bat­te­rar med riks­dags­le­da­mot Maa­rit Feldt-Ran­ta och fors­ka­ren Mik­ko Ma­jan­der. Mo­de­ra­tor: Su­san­na Gin­man, chef för HBL Opi­ni­on.

14-14.30 HBL-sam­tal: Den sken­ba­ra lätt­he­ten.

I Fredrik Hertz­bergs be­jubla­de för­fattar­bi­o­gra­fi får vi mö­ta den fin­lands­svens­ka mo­der­nist­po­e­ten Gun­nar Björ­ling som en kötts­lig män­ni­ska i en fy­sisk värld, men ock­så be­kan­ta oss med hans dikt­ning och den in­tel­lek­tu­el­la kret­sen kring ho­nom. Kul­tur­re­dak­tö­ren Pia Ing­ström in­ter­vju­ar.

15-15.30 HBL-sam­tal: Stryk­järn och di­a­man­ter.

Över­sät­ta­ren och kul­tur­jour­na­lis­ten Kristi­na Rot­kirch har re­di­ge­rat en brän­nan­de och bril­jant an­to­lo­gi med ju­dis­ka rys­ka no­vel­ler. Ett te­ma är an­ti­se­mi­tis­men som obe­ro­en­de av re­gim har ge­nom­trängt det rys­ka sam­häl­let i år­hund­ra­den. I sam­tal med kul­tur­re­dak­tö­ren Pia Ing­ström.

15.30-16 HBL-in­ter­vju: Fin­lands­svens­ka sextra­kas­se­ri­er.

#dam­men­bris­ter blev i fjol det sto­ra fin­lands­svens­ka me­too­ge­nom­brot­tet. Nu ut­ges ett ur­val av vitt­nesmå­len i bok­form. En av eldsjä­lar­na Ni­na Ny­man, re­dak­tör för fe­mi­nist­tid­skrif­ten Ast­ras 100-års an­to­lo­gi, in­ter­vju­as av kul­tur­re­dak­tö­ren Pia Ing­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.