Helsing­fors lo­var mat åt bar­nen – i Es­bo och Van­da be­hövs mat­säck

Fack­för­bun­det JHL:s strejk i bör­jan av vec­kan kom­mer i syn­ner­het att mär­kas i sko­lor och dag­hem. Vis­sa barn om­beds att ta med egen mat­säck, me­dan and­ra får lunch som nor­malt el­ler ett er­sät­tan­de mel­lan­mål.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MARIA GESTRIN-HAGNER [email protected]­me­dia.fi JENNIFER SNåRBACKA jennifer.snar­bac­[email protected]­me­dia.fi

Den po­li­tis­ka strej­ken mot re­ge­ring­ens pla­ner på för­säm­rat upp­säg­nings­skydd får följ­der i kom­mu­ner­na. Mest kom­mer strej­ken att mär­kas av i de sko­lor och dag­hem som blir ut­an mat. Es­bo stad har re­dan gått ut med att för­äld­rar­na ska pac­ka med mat­säck till sko­le­le­ver och dag­hems­barn ef­tersom sta­den in­te kan ga­ran­te­ra att det blir nå­gon ser­ve­ring på måndag och tisdag.

Van­da stad upp­ma­nar ock­så vård­nads­ha­var­na att va­ra be­red­da på att pac­ka med mel­lan­mål åt bar­nen. Ma­ten ska in­te be­hö­va för­va­ras kallt och ska in­te hel­ler be­hö­va vär­mas upp.

Al­la barn och ele­ver i Helsing­fors kom­mer att ser­ve­ras an­ting­en lunch el­ler mat­säck un­der strej­ken. I de en­he­ter­na som listas i fak­taru­tan kom­mer ele­ver­na att ser­ve­ras lunch i form av en mat­säck. Al­ler- gi­er el­ler spe­ci­al­di­e­ter be­ak­tas in­te, så barn och ele­ver med spe­ci­al­di­e­ter och/el­ler al­ler­gi­er upp­ma­nas att ta med mat­säck hem­i­från.

I de dag­hem som be­rörs ser­ve­ras var­ken fru­kost el­ler mel­lan­mål, och mås­te pac­kas med av vård­nads­ha­va­re. I de sko­lor som be­rörs ser­ve­ras in­te hel­ler mel­lan­mål un­der ef­ter­mid­dags­verk­sam­he­ten.

Strej­ken på­ver­kar in­te de verk­sam­hets­stäl­len där mat­ser­vicen le­ve­re­ras av Sodexo el­ler Fa­zer Ami­ca. Sko­lor­na med­de­lar vård­nads­ha­va­re di­rekt via Wil­ma el­ler e-post vid änd­ring­ar.

Af­färs­ver­ket Helsing­fors stads ser­vice­cen­tral som an­sva­rar för en be­ty­dan­de del av mål­ti­der­na på kom­mu­na­la in­rätt­ning­ar ar­be­ta­de för hög­tryck på fre­da­gen för att hit­ta lös­ning­ar.

Mi­kael Neu­vo­nen som är di­rek­tör för af­färs­ver­kets kundser­vice kan be­rät­ta att äldre­omsor­gen in­te kom­mer att drab­bas. Bå­de kli­en­ter på ser­vice­an­stal­ter, sjuk­hus el­ler äld­re per­so­ner som får mål­ti­der hem­le­ve­re­ra­de, kom­mer att få sin mat trots strej­ken.

Barn som om­fat­tas av spe­ci­al- un­der­vis­ning i Helsing­fors kom­mer ock­så att få si­na mel­lan­mål i normal ord­ning.

FOTO: NI­NA AHTOLA

Vis­sa barn ser­ve­ras skoll­unch på måndag, and­ra får ta med eget mel­lan­mål hem­i­från på grund av strej­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.