Amos Rex blev enorm publik­fram­gång

Nya konst­mu­se­et Amos Rex har på drygt en och en halv må­nad loc­kat 100 000 be­sö­ka­re. – Vi är all­de­les över­rump­la­de. Det är fan­tas­tiskt, sä­ger Amos Rex-di­rek­tö­ren Henrik Johansson.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MARIA GESTRIN-HAGNER 029 0801 297, [email protected]­me­dia.fi

Se­dan star­ten vid må­nads­skif­tet au­gusti-sep­tem­ber har det så gott som dag­li­gen ring­lat en lång kö ut­an­för nya konst­mu­se­et Amos Rex. Mu­se­et ha­de hop­pats på en pu­blik­suc­cé och räk­na­de med att den spek­ta­ku­lä­ra vir­tu­el­la in­ter­ak­ti­va pre­miärut­ställ­ning­en vid års­skif­tet skul­le ha setts av 100 000 be­sö­ka­re. Men den mil­stol­pen in­föll be­tyd­ligt ti­di­ga­re ef­ter mind­re än hal­va ti­den, i går på för­mid­da­gen.

– Vi är all­de­les över­rump­la­de. Det är fan­tas­tiskt, sä­ger en eu­fo­risk Henrik Johansson, vd för Glas­pa­lat­set och eko­no­mi- och för­valt­nings­di­rek­tör för Amos Rex.

Fa­mil­jen Vä­hä­ni­it­ty från Jo­en­suu ko­ra­des till mu­se­ets 100 000:e be­sö­ka­re och fick för­u­tom gra­tis in­trä­de mu­se­i­kort som du­ger i hund­ra­tals mu­se­er över he­la lan­det. På plats var näs­tan he­la fa­mil­jen – ma­kar­na Mi­ka och Sa­ri Vä­hä­ni­it­ty och so­nen Riku. Fa­mil­jens sto­ra­sys­ter som nyss har bör­jat stu­de­ra vid stats­ve­ten­skap­li­ga fa­kul­te­ten i Helsing­fors, kun­de in­te va­ra med på be­sö­ket ef­tersom hon skrev en ten­ta­men. Med sig ha­de fa­mil­jen ock­så Helsing­fors­ku­si­ner­na Aa­po och Li­i­na Van­ni­nen.

– Se­nast jag be­sök­te Helsing­fors för en dryg må­nad se­dan då vår dot­ter flyt­ta­de hit, för­und­ra­des jag över de långa kö­er­na och fick hö­ra att det ha­de öpp­nat ett nytt mu­se­um. Där­för kom vi hit i dag, sä­ger Mi­ka Vä­hä­ni­it­ty. 2300 be­sö­ka­re per dag I snitt har det nya mu­se­et haft näs­tan 2 300 be­sö­ka­re per dag un­der de sex da­gar i vec­kan som Amos Rex hål­ler öp­pet. Un­der den på­gåen­de höst­lovs­vec­kan har det va­rit stor rus­ning till de spek­ta­ku­lä­ra un­der­jor­dis­ka ut­rym­me­na.

– Ut­ställ­ning­en i kom­bi­na­tion med ar­ki­tek­tu­ren och tor­get ut­an­för har vi­sat sig va­ra en full­träff som till­ta­lar bå­de yng­re och äld­re be­sö­ka­re, sä­ger Henrik Johansson.

Frå­gan är för­stås nu hur Amos Rex ska hål­la ång­an up­pe då näs­ta ut­ställ­ning tar vid i bör­jan av ja­nu­a­ri. Då van­kas en nå­got mer kon­ven­tio­nell ut­ställ­ning med den bel­gis­ke sur­re­a­lis­ten René Magrit­te. Magrit­te-ut­ställ­ning­en kom­mer i ett se­na­re ske­de att kom­plet­te­ras med en di­gi­tal del.

Amos Rex ägs av Konst­sam­fun­det som även äger KSF Me­dia som ger ut Hufvud­stads­bla­det.

FOTO: CATA PORTIN

Jo­en­su­u­fa­mil­jen Vä­hä­ni­it­ty blev Amos Rex 100000:e be­sö­ka­re. Från väns­ter Mi­ka och Sa­ri Vä­hä­ni­it­ty, i mit­ten Helsing­fors­ku­si­ner­na Li­i­na och Aa­po Van­ni­nen och till hö­ger Riku Vä­hä­ni­it­ty.

FOTO: EM­MA GRöNQVIST

Kön till Amos Rex har of­ta ring­lat lång se­dan konst­mu­se­et öpp­na­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.