In­du­stri­fac­ket strej­kar i etap­per un­der tre vec­kor

In­du­stri­fac­ket går i strejk och sä­ger sam­ti­digt upp ar­bets­tids­för­läng­ning­en i an­slut­ning till kon­kur­rens­krafts­av­ta­let.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

– Be­ske­det från fäl­tet är tyd­ligt, vå­ra med­lem­mar är be­svik­na på re­ge­ring­en.

Det sa­de In­du­stri­fac­kets ord­fö­ran­de Riku Aal­to i går ef­ter att sty­rel­sen fat­tat be­slut om nya strids­åt­gär­der mot re­ge­ring­ens sys­sel­sätt­nings­po­li­tik.

– Vi har länge fört fram att vi in­te tyc­ker om planerna på att un­der­lät­ta upp­säg­ning­ar i små fö­re­tag. Men re­ge­ring­en har in­te ve­lat för­hand­la med oss, sä­ger Aal­to.

Han kon­sta­te­rar att de nu ut­lys­ta åt­gär­der­na är ett rakt be­sked till stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä (C).

– Han var själv med om att för­hand­la fram kon­kur­rens­krafts­av­ta­let med ar­bets­tids­för­läng­ning­ar. Vi ser ing­en an­led­ning att hål­la oss till av­ta­let i det här lä­get.

Kon­kur­rens­krafts­av­ta­let in­ne­höll en upp­säg­nings­klau­sul.

– Vi sä­ger nu upp av­ta­let i lag­lig ord­ning. Det in­ne­bär att ar­bets­tids­för­läng­ning­ar­na upp­hör ef­ter sista de­cem­ber 2019.

De strej­ker man ut­ly­ser kom­mer att ge­nom­fö­ras i ut­val­da fö­re­tag un­der tre vec­kors tid, tre da­gar åt gång­en. Den förs­ta tre­da­gars­pe­ri­o­den ge­nom­förs näs­ta vec­ka, torsdag till lör­dag.

– Vi ser nu tre vec­kor fram­ö­ver vad som sker. Vi har ock­så be­slut om åt­gär­der för yt­ter­li­ga­re två vec­kor ef­ter det, om det skul­le be­hö­vas, sä­ger Aal­to.

Han ser in­te att riks­da­gens för­tro­en­de­om­röst­ning i ons­dags, där riks­da­gen uttalade sitt stöd för re­ge­ring­ens sys­sel­sätt­nings­po­li­tik är nå­got hin­der för fack­för­e­ning­ar­nas fort­sat­ta strids­åt­gär­der.

– Vi har sett att upp­slut­ning­en är stor in­om al­la fack­or­ga­ni­sa­tio­ner. Folk är be­svik­na, sä­ger Aal­to.

To­talt 90 fö­re­tag och 7 000 an­ställ­da be­rörs av strej­ken.

SA­MI HALINEN FOTO: LEHTIKUVA/

Över 7000 an­ställ­da in­om bland an­nat trä­va­ru­in­du­strin be­rörs av strej­ken näs­ta vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.